Anna KAJTOCHOWA
Autorka hasła: Ewa Głębicka

Anna KAJTOCHOWA
Autorka hasła: Ewa Głębicka

1928-2011

Pseud. i krypt.: ak; ank; haka; hk; sak; sk; Stanisława Kasprzyk.

Poetka, redaktorka

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 21 lipca 1928 w Brzozowie pod Krosnem na Podkarpaciu w rodzinie chłopskiej; córka Michała Nogaja i Heleny z domu Szarek. Uczyła się od 1935 w Szkole Powszechnej w Brzozowie. Po wybuchu II wojny światowej kontynuowała naukę w tej szkole, a następnie od 1942 tamże w Dwuletniej Szkole Handlowej. Po wycofaniu się wojsk niemieckich z tego terenu uczyła się od 1944 w tamtejszym Liceum Humanistycznym im. Kazimierza Wielkiego; w 1948 zdała maturę. W tymże roku została członkiem najpierw PPS, a następnie PZPR (do 1990). Studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Równocześnie pracowała jako nauczycielka w Liceum Pedagogicznym i Liceum Ogólnokształcącym w Bochni (1948-1951) i w Średniej Szkole Handlowej w Krakowie (1949-51). W 1951 zakończyła studia i otrzymała nakaz pracy w redakcji „Gazety Krakowskiej”. Początkowo zatrudniona była w sekretariacie tego dziennika, następnie została kierownikiem jego działu rolnego, od października 1956 działu informacyjnego, potem działu młodzieżowego i reporterów (od 1949 publikowała tu drobne noty, podpisywane kryptonimami); w 1959 została zwolniona z redakcji pod zarzutem reprezentowania światopoglądu drobnomieszczańskiego. W 1954 została członkiem SDP. W latach sześćdziesiątych studiowała przez cztery semestry polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Debiutowała jako poetka w 1964 wierszem Aleja Róż,opublikowanym w „Głosie Młodzieży Wiejskiej” (nr 1/2); utwory poetyckie zamieszczała w tym piśmie do 1968. W 1969-71 w „Głosie Młodzieży” ogłaszała wiersze, a także recenzje literackie pod kryptonimem (hk), uczestniczyła też w redagowaniu „Arkuszy Poetyckich”, wydawanych przez to pismo. Została sekretarzem zarządu Koła Młodych przy Krakowskim Oddziale ZLP. W 1972-82 była redaktorem w dziale realizacyjnym „Studenta”, od 1982 do przejścia na emeryturę w 1985 pracowała na tym stanowisku w piśmie „TeMI”. Współpracowała z klubami literackimi Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. W 1981 należała do założycieli Grupy Literackiej „Nadstawie”, działającej do 1988. W 1984 została członkiem ZLP; w 1995-2005 była sekretarzem Zarządu Oddziału Krakowskiego Związku. Związała się z Konfraternią Poetów i zamieszczała swoje utwory w jej antologiach. Publikowała w tym czasie m.in. w „Lekturze” (1992-93), „Magdalence Literackiej” (1994-95), „Akancie” (2003-04), „Poezji Dzisiaj” (1999-2001, 2003). Obok twórczości poetyckiej i prozatorskiej zajmowała się po 1990 redagowaniem tomików i antologii poetyckich, m.in. almanachów cyklicznych spotkań pod nazwą Krakowska Noc Poetów. Od 1995 była konsultantką literacką Grupy Literackiej „Każdy”, prowadziła w Oleśnie warsztaty poetyckie i międzyszkolny Konkurs Literacki im. J. Lompy. W 2001 przystąpiła do Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie. W 2004 została członkiem honorowym Polish American Poets Academy. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1957), Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (1977) oraz odznaką Prezydenta m. Krakowa „Honoris Gratia” (2008).

W 1951 wyszła za mąż za Jacka Kajtocha, historyka literatury i krytyka; ze związku tego miała córkę Martę (ur. 1952, zamężna Bela), filologa polskiego i plastyczkę, oraz syna Wojciecha (ur. 1957), prasoznawcę, profesora UJ. Zmarła 19 marca 2011 w Krakowie; pochowana na Cmentarzu Rakowickim.

TWÓRCZOŚĆ

1. Babcia. [Powieść]. Kr.: WL 1982, 175 s.
2. Sytuacje. [Wiersze]. Posłowie: J.R. Jaglarz. Bielsko-Biała: Beskidzka Ofic. Wydawn. Beskidzkiego Tow. Społ.-Kult.; Wadowice: Ofic. Wydawn. Tow. Miłośników Ziemi Wadowickiej 1983, 53 s.
3. Krawędź. [Wiersze]. Nowy Sącz: Ofic. Wydawn. Związku Podhalan; Tow. Miłośników Ziemi Wadowickiej 1986, 31 s. Bibl. „Nadstawia”, Ser. Miniatur.
4. Uroda tarniny. [Wiersze]. Red., oprac. i wybór: J. Lubart-Krzysica. Kr.: Ofic. Konfraterni Poetów 1990, 46 s.
5. Sytuacje II. [Wiersze]. Kr.: [b.w.] 1992, 64 s.
6. Tamten brzeg. [Powieść]. Kr.: Ofic. Wydawn. Krak. Klubu Artyst.-Lit. 1993, 225 s.
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie ZLP i Wojewody Lubel. w 1988.
7. Usiłowałam być człowiekiem. [Wiersze]. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. [1994], 62 s.
8. Krzyk lelka. [Wiersze]. Kr.: PiT 1995, 62 s.
9. Stygnąca kipiel. [Wiersze]. Kr.: PiT 1995, 62 s.
10. Cień Ozyrysa. [Wiersze]. Kr.: PiT 1996, 93 s.
11. Ogród ostów. [Wiersze]. Kr.: Ofic. Konfraterni Poetów 1997, 80 s.
12. Tabliczka dawno roztrzaskanej prawdy. Wybór wierszy. Wybór i red.: J. Tomiak. Kr.: PiT 1998, 350 s.
13. Nie jestem biegła w tajemnicach duchów. [Wiersze]. Kr.: PiT 2000, 167 s.
14. Żyję snem? [Wiersze]. Kr.: PiT 2002, 79 s.
15. Bezdrożem ścierniska. [Wiersze]. Kr.: Partner 2003, 124 s.
16. Siódmy krąg. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 79 s.
17. Rosła kalina… [Wiersze]. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 92 s.
18. Wyłania się wiosna znad konturów cienia. Wybór wierszy z lat 1969-2005. Wybrał, oprac. i posł. opatrzył E. Ostrowski. Kr.: Wydawn. i Reklama Partner 2006, 153 s.
19. Rosa przedświtu. Wiersze z lat 1982-2007. Wybór i oprac.: M. Kania. Kr.: Wydawn. Nauk. DWN 2007, 64 s.
20. Zza porannych mgieł. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2007, 113 s.
21. Świetliki. Wybór miniatur i epigramatów 1983-2008. Wybrał, oprac. i posł. opatrzył E. Ostrowski. Kr.: Wydawn. i Reklama Partner 2008, 127 s.
22. Poezje wybrane. Wstęp: L. Żuliński. Wwa: LSW 2009, 176 s.
Tu także: Nota biograficzna.
23. A. Woitok: Dni ostatniego czerwca. Die Tage des letzen Juni: List miłosny z frontu Liebesbried von der Front. [Wiersze]. Przeł.: A. Kajtochowa, M. Mitrenga, M. Tkacz. Kr.: PiT 1997, 109 s.

Przekłady utworów A. Kajtochowej w antologiach zagranicznych: ang.: Contemporary writers of Poland. [Red.:] D. Błaszak. [USA] Dreammee Little City 2005, wyd. 2 Orlando, Chicago 2008, − ros.: Sdelano v Polše. Vek XX. [Wybór i przekł.:] A. Bazilevskij. Moskva 2009, − ukr.: Tomu ŝo voni suŝci. Antologìâ sučasnoï pol’s’koï poezìï = Dlatego że są. Antologia współczesnej poezji polskiej [Wybór:] S. Ŝevčenko. L’viv 2005.

Przekład

1. A. Woitok: Dni ostatniego czerwca = Die Tage des letzten Juni; List miłosny z frontu = Liebesbrief von der Front. [Wiersze]. Przeł.: …, M. Mitrenga, M. Tkacz. Kr.: PiT 1997, 109 s.

Prace redakcyjne

1. Sercem i myślą. 10-lecie Spółdzielni Inwalidzkiej w Krakowskiem. 1949-1959. Red.: A. Kajtochowa, L. Marcinik. Kr.: Okręgowy Związek Spółdz. Inwalidów 1959, 36 s.
2. W samym środku życia. [Antologia wierszy]. Wstęp, wybór, inf. o autorach: J. Kajtoch. Oprac. lit. A. Kajtochowa. Kr.: Ośrodek Kultury Kombinatu Huta im. Lenina 1986, 95 s.
3. Wiersze gorczańskie. [Antologia]. Wybór: A. Kajtochowa, J. Kajtoch. Wstęp A. Kajtochowa. Nowy Sącz: Sądecka Ofic. Wydawn. 1987, 94 s.
4. D. Nowak: Czas bólu. [Wiersze]. Wybór i oprac. … Posł.: J. Kajtoch. Kr.: Ośrodek Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina 1988, 64 s. Bibl-czka Robotniczego Stow. Twórców Kultury.
5. F. Sołkowski: Głos ciszy. [Wiersze]. Wybór i oprac. A. Kajtochowa. Posł.: J. Kajtoch. Kr.: Ośrodek Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina 1988, 64 s. Bibl-czka Robotniczego Stow. Twórców Kultury.
6. H. Lipner: Krótka rozprawa o człowieku. Wybór i oprac. A. Kajtochowa. Posł.: J. Kajtoch. Kr.: Ośrodek Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huta im. T. Sendzimira 1990, 63 s. Bibl-czka Robotniczego Stow. Twórców Kultury.
7. J. Solarz: Pod ciosem wiatru. [Wiersze]. Wybór i oprac. A. Kajtochowa. Posł.: J. Kajtoch. Kr.: Ośrodek Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huta im. T. Sendzimira 1990, 63 s. Bibl-czka Robotniczego Stow. Twórców Kultury.
8. E. Jeziorowska-Wróbel: Niebo mojego czasu. Wiersze z lat 1981-1989. Wybór, red. A. Kajtochowa. Częstochowa: Robotnicze Stow. Twórców Kultury Woj. Częstochowskiego; Częstochowska Ofic. Robotnicza 1991, 64 s.
9. F. Sołkowski: Cień światła. [Wiersze]. Wybór i oprac. A. Kajtochowa. Posł.: J. Kajtoch. Kr.: [Nakł. autora] 1991, 63 s.
10. S. Waldon: Podróż słoneczka. [Wiersze]. Wybór, posł. A. Kajtochowa. Kr.: [Nakł. autora] 1991, 64 s.
11. R. Dulian: Forsycja zaprasza. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. 1992, 38 s.
12. J. Orlikowski: Suknia rzucona w potok krwi. [Wiersze]. Wybór i oprac. A. Kajtochowa. Postscriptum: J. Kajtoch. Częstochowa: Robotnicze Stow. Twórców Kultury Woj. Częstochowskiego; Częstochowska Ofic. Robotnicza 1992, 76 s.
13. W.E. Piekarski: Biała przejrzystość. Wybór wierszy z lat 1987-1990. Wybór i oprac. A. Kajtochowa. Postscriptum: J. Kajtoch. Częstochowa: Robotnicze Stow. Twórców Kultury Woj. Częstochowskiego; Częstochowska Ofic. Robotnicza 1992, 86 s.
14. M. Duszka: Zupełnie szczęśliwa marionetka. [Wiesze]. [Wybór, red.] A. Kajtochowa. Postscriptum: J. Kajtoch. Częstochowa: Ofic. Galeria 1993, 44 s.
15. W. Kania: Ars moriendi. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. 1993, 40 s.
16. W. Kania: Ziemia jako punkcik. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Posł.: S. Długosz. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. 1993, 60 s.
17. J.S. Łątka: Krwawy apostoł. Feliks Dzierżyński (1877-1926). [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Klub Przyjaciół Turcji 1993, 198 s. Wyd. 2 Kr.: Społ. Inst. Historii 1998.
18. J.S. Łątka: Lot ku gorzkiej sławie. Gen. Ludomił Rayski (1882-1977). [Biografia]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Społeczny Inst. Historii i Kultury Turcji 1993, 89 s. Wyd. 2 poszerz. Tamże 1994.
19. D. Machnik: Pisane na złotym listku. [Wiersze]. Postscriptum, wybór, oprac., red. A. Kajtochowa. Kr.: Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławiu 1993, 63 s.
20. L. Rybarski: Widziały gały… [Powieść]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Krak. Klub Lit. 1993, 206 s.
21. F. Sołkowski: Jasność nocy. Wiersze z lat 1986-1991. Wybór i red. A. Kajtochowa. Posł.: J. Kajtoch. Kr.: Ośrodek Kultury Huty im. T. Sendzimira; Grupa Lit. „Sylaba” RSTK [Robotniczego Stow. Twórców Kultury] 1993, 63 s.
22. J. Tulik: Wada pierworodna. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. 1993, 62 s.
23. B. Tyszkiewicz: Podaj mi płaszcz. [Wiersze]. Postscriptum i wybór tekstów A. Kajtochowa. Sieradz: Klub Pracy Twórczej 1993, 38 s.
24. A. Frania: Na przykład mnie nie ma. [Wiersze]. Wybór A. Kajtochowa. Oprac., nadzór literacki oraz posł.: W. Skrzypczyk. Częstochowa: [Nakł. autora] 1994, 74 s.
25. Kształt miłości. [Antologia wierszy]. Wybór: A. Kajtochowa, J. Kajtoch. Szczec.: Mak 1994, 190 s.
26. R. Lipecka: Latawce. Wybór, wstęp i postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1994, 61 s.
27. J. Orlikowski: Geometria światła. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1994, 62 s.
28. R. Habdas: W ramionach Drawy. [Wiersze]. Wybór, posł. A. Kajtochowa. Gorzów Wielkop.: Robotnicze Stow. Twórców Kultury 1995, 79 s.
29. E. Asma: Kontury. [Wiersze]. Wstęp, wybór, red. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1996, 66 s.
30. D. Fijałkowski: Dialog z lustrem. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: ZLP, Oddz. 1996, 69 s.
31. J.S. Fronczek: Wiatr w ogrodzie piosenki. [Posł., red.] A. Kajtochowa. Kr.: Klub Artyst.-Lit. Teatru „Stygmator” 1996, 44 s.
32. J.S. Łątka: Lew nasz, lew polski. Pasza Iskender (Antoni Iliński). [Biografia]. Red. A. Kajtochowa. Kr.: Społ. Inst. Historii i Kultury Turcji; Gdańsk: „Rocz. Tatarów Pol.” 1996, 166 s. Bibl. „Rocz. Tatarów Pol.”
33. E. Ostrowski: Śnieżne Góry. [Wiersze]. Posł., red. A. Kajtochowa. Kr: PiT 1996, 53 s.
34. W. Wężyk: Zawieszenie. [Wiersze]. Wybór: E. Wężyk. Wstęp i red. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1996, 52 s.
35. H. Wietrzny: Płomyk pamięci. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Zakonu Pijarów 1996, 70 s.
36. H. Wietrzny: Twarze Ewy. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1996, 90 s.
37. D. Długosz-Penca: Łupinki snu. [Wiersze]. Postscriptum, wybór i red. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1997, 62 s.
38. [Dwudziesta piąta] XXV Jubileuszowa Krakowska Noc Poetów, 21 czerwca 1997. [Antologia]. Słowo wstępne: J. Tomiak. Wybór: A. Kajtochowa, M. Parlicki. Kr.: ZLP, Oddział 1997, 64 s.
39. Ł. Fornalczyk-Fice: W moim śnie. [Wiersze]. Postscriptum, wybór i red. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1997, 62 s.
40. J.H. Gucwiński: W krainie bajecznego teraz. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Awa Ploter 1997, 86 s.
41. M. Hanik: Pamiętnik emocji. [Wiersze]. Wybór, postscriptum i red. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1997, 62 s.
42. K. Jezierska: Deszcz złotych przecinków. [Wiersze]. Postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: Partner 1997, 94 s.
43. W. Kunicka: W cieniu ogrodów. [Wiersze]. Wybór, red. i posł. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1997, 57 s.
44. A. Perzyńska-Wyciszkiewicz: Anima. [Wiersze]. Postscriptum, wybór A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1997, 67 s.
45. A. Pochylczuk: Spisek przeciwko cytrynie. [Wiersze]. Red., wybór, posł. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1997, 62 s.
46. H. Wietrzny: Człowieczy pejzaż. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Zakonu Pijarów 1997, 45 s.
47. H. Wietrzny: Przeznaczenie. [Opowiadania]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: ZLP, Oddz. 1997, 57 s.
48. J. Wysocki: Sen słonecznej doliny. [Wiersze]. Red. A. Kajtochowa. Posł.: J.S. Fronczek. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. 1997, 61 s.
49. [Dwudziesta szósta] XXVI Krakowska Noc Poetów. [Antologia]. Wstęp, noty, wybór A. Kajtochowa. Red.: K. Strzelewicz. Kr.: Krak. Oddz. ZLP 1998, 78 s.
50. J.S. Fronczek: Zwycięzcy i pokonani. Wiersze nowe i dawne. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Partner 1998, 94 s.
51. Z. Kulig: Boso, pod wiatr… [Wiersze]. [Postscriptum, red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1998, 54 s.
52. K. Kulig: Krzyk ciszy. [Wiersze]. [Postscriptum, red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1998, 51 s.
53. W. Jakubowski: Próba pamięci. [Wiersze]. [Zamiast wstępu, red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1998, 51 s.
54. T. Masłyk: To kocham. [Wiersze]. [Wybór, red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1998, 78 s.
55. K. Przerwa-Tetmajer: Ekstaza. [Wiersze]. Wybór: M. Kościuszko. Wstęp, red. A. Kajtochowa. Kr.: Partner 1998, 127 s.
56. I. Rup: Poszukiwanie zgubionej drachmy. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1998, 58 s.
57. E. Bugajska: Okruchy bursztynu. [Wiersze]. [Wybór, red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1999, 63 s.
58. A. Chmist: Przekupię Boga cukierkami. [Wiersze]. [Wybór, posł., red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1999, 74 s.
59. D. Długosz-Penca: Szmer piasku zostanie. [Wiersze]. Red. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1999, … 64 s.
60. M. Duszka: Może się przyśnisz. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr., Sieradz: Regionalny Ośrodek Kultury w Sieradzu 1999, 58 s.
61. [Dwudziesta siódma] XXVII Krakowska Noc Poetów. [Antologia]. Wstęp, noty, wybór A. Kajtochowa. Red.: K. Strzelewicz. Kr.: Krak. Oddz. ZLP 1999, 90 s.
62. Galeria Poetów Trójmiasta. Antologia. Pomysł antologii: A. Perzyńska, W. Boros. Red., noty, wybór A. Kajtochowa. Kr.: PiT; Gdańsk: GPT 1999, 154 s.
63. Każdy rodzi się poetą. Przegląd twórczości Grupy Poetyckiej „Każdy” działającej pod patronatem Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie. Red.: A. Kajtochowa., R. Rodzik. Kr.: M. Węgrzynowicz-Plichta 1999, 196 s.
64. J. Nalepa: Deszcz we włosach. [Wiersze]. Wybór, posł., red. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1999, 76 s.
65. A. Piżl: Deszczopad. [Wiersze]. [Posł., red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1999, 47 s.
66. L. Rybarski: Wali się dom i inne utwory dramatyczne. Posł.: J. Kajtoch. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 1999, 362 s.
67. K. Sztąpka: Drewniane niebo. [Wiersze]. [Posł., red.] A. Kajtochowa. Chorzów: Górnośląskie Tow. Lit. 1999, 62 s.
68. M. Dąbrowa-Szatko. Odejście mitu. [Wiersze]. Postscriptum i red. A. Kajtochowa. Kr.: Partner 2000, 127 s.
69. B. Dziekańska: A niebo zostanie różowe. [Wiersze]. [Słowo wstępne, red.] A. Kajtochowa. Górnośląskie Tow. Lit. 2000, 76 s.
70. Łabędzie tańczą taniec godowy. Zbiorek wierszy o miłości. Wybór, wstęp, noty biograficzne … Red.: A. Kajtochowa, R. Rodzik. Kr.: M. Węgrzynowicz-Plichta 2000, 54 s.
71. A. Majer: Każda młodość. [Wiersze]. Wybór, postscriptum, red. A. Kajtochowa. Kr.: PiT 2000, 64 s.
72. D. Perier: Słonecznikowa miłość. [Wiersze]. Wybór, postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: PiT 2000, 90 s.
73. L. Rybarski: Dobrześ zrobił. Cztery sztuki na scenę i jedno opowiadanie. Posł.: J. Kajtoch. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 2000, 255 s.
74. J. Rzodkiewicz: Kropla malachitu. [Wiersze]. [Red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: Print 2000, 94 s.
75. A. Tomczyszyn-Harasymowicz: Gdyby tak miłość. [Wiersze]. Red., postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: PiT 2000, 67 s.
76. I. Kaczmarczyk: Srebrne niepokoje. [Wiersze]. [Wybór, red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: ZLP 2001, 111 s.
77. T. Masłyk: Azaria. [Wiersze]. [Wybór] A. Kajtochowa. Kr.: PiT 2001, 75 s.
78. J. Piotrowski: Jesienne sny. [Wiersze]. Wybór, red., wstęp A. Kajtochowa. Kr.: Eventus 2001, 119 s. Wyd. 2 tamże 2005.
79. W. Tatara-Czopek: Ogrody przed burzą. [Wiersze]. Red. i słowo wstępne A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Zakonu Pijarów 2001, 78 s.
80. A. Zemanek: Medytacje o zmierzchu. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Teatr Stygmator 2001, 66 s.
81. G. Brzezińska: Szklane wodospady. [Wiersze]. [Red., wstęp] A. Kajtochowa. Kr.: Partner 2002, 71 s.
82. W.W. Falkowski: Latopis. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr., Szczecin: Tow. Słowaków w Polsce 2002, 72 s.
83. A.M. Hrabiec: Tęczostrunnie. [Wiersze]. [Red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: ZLP 2002, 102 s.
84. W. Jakubowski: Polskie przekręty. [Wiersze]. Zamiast wstępu i red. A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2002, 82 s.
85. K. Kulig: Pomaluję kłamstwem usta. [Wiersze]. [Postscriptum, red., wybór] A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2002, 58 s.
86. Z. Kulig: Spękane wargi drzewa. [Wiersze]. [Red., wybór, Od redaktorki] A. Kajtochowa.… Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2002, 56 s.
87. S. Kuźnicki: Już nie zielone. [Wiersze]. Wybór, red. A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2002, 63 s.
88. A. Majer: Oswajanie motyli. [Wiersze]. Red., postscriptum A. Kajtochowa. Włocławek: Expol 2002, 66 s.
89. E. Pilawa: Szept wiatru. [Wiersze]. [Wybór, red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2002, 56 s.
90. L.F. Czech: Mimikra. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr., Gd. 2003, 51 s.
91. M. Kania: Idąc w cieniu. Red., posł. A. Kajtochowa. Warszawa: [Wydawn. Spółdzielcze] 2003, 134 s.
92. S. Litwinko: Piechotą do nieba. [Wiersze]. Postscriptum, wybór, red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2003, 63 s.
93. L. Walicki: Myśli ilustrowane. [Red. tekstu] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2003, 247 s.
94. M. Węgrzynowicz-Plichta: Anemony. [Wiersze]. Red. i postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: M. Węgrzynowicz-Plichta 2003, 64 s.
95. B. Wilczyńska: Teatr nieba. [Wiersze]. Wybór, red. i postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2003, 61 s.
96. K. Caban: Grzeszna inaczej. [Wiersze]. Wybór, red. i postscriptum A. Kajtochowa. Kr., Gorzów Wielkopolski: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 79 s.
97. M. Lebda: Otwarta na 77 stronie. [Wiersze]. [Red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 77 s.
98. P. Lewicki: W nieodpowiednich miejscach. [Wiersze]. [Wstęp i wybór: A. Nagórska]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2004, 52 s.
99. J. Lubart-Krzysica: Nikodem, wnuk Nikodema. [Powieść]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Ofic. Konfraterni Poetów; Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 199 s.
100. E. Ostrowski: Mięta. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 48 s.
101. M.M. Pielgrzymski: Psychotyka. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004.
102. K. Pecela: Ego. [Wiersze]. Wybór, red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 74 s.
103. D. Perier: Ogolona twarz mężczyzny. [Wiersze]. Wybór i postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 95 s.
104. A. Pochylczuk: Dłutem i piórem. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 77 s.
105. J. Rzodkiewicz: Taniec spełnienia. [Wiersze]. Wybór, red., postscriptum: A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 97 s.
106. W. Tatara-Czopek: W imieniu roślin. [Wiersze]. Red., postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 62 s.
107. A. Tomczyszyn-Harasymowicz: Kobiety. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. [Posł.:] A. Kajtochowa, J. Tomiak. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 79 s.
108. W. Węcław: Powrót absurdysty. Powieść. [Red., zamiast wstępu] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2004, 207 s.
109. A. Będkowska-Chuchmacz: Znaki. [Wiersze]. [Red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 65 s.
110. K. Caban: Zapach zmierzchu. [Wiersze]. [Posł., red.] A. Kajtochowa. Gorzów Wielkop., Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 67 s.
111. J. Jarecka: Nagok. [Wiersze]. Wstęp, red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 62 s.
112. Każdy rodzi się poetą. Na jubileusz. [Antologia]. Red.: A. Kajtochowa, A. Rodzik. Noty biograficzne … Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 234 s.
113. M. Kowalówka: Elementarz. [Wiersze]. Red., wybór, postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 57 s.
114. K. Koźniewski: Po prostu polityka 1957-1994. [Red.:] A. Kajtochowa, M. Kościuszko. Kr.: Wir Partner 2005, 289 s.
115. E. Mazur: Cisza wyobraźni. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2005, 53 s.
116. A. Nagórska: Lewa faktura. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr., Gdańsk: Tow. Słowaków w Polsce 2005, 77 s.
117. D. Perier: Dla ciebie zostałam czarownicą. [Wiersze]. Wybór, red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 61 s.
118. M. Puszczykowski: Na przedmieściu dobrego czasu. [Wiersze]. [Red.:] A. Kajtochowa. [Posł.] J. Kajtoch. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 106 s.
119. E. Rafa: Pogranicze. [Wiersze]. Słowo o „Pograniczu” i red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 54 s.
120. W. Tatara-Czopek: Limeryki i inne słowne wybryki. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2005, 86 s.
121. M. Węgrzynowicz-Plichta: Łaptaki. [Wiersze]. [Red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Signo Wir 2005, 64 s.
122. M. Gołąb: Świętojańskie noce. [Wiersze i aforyzmy]. Red., postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2006, 525 s.
123. J. Kirsz: Rozmawiając ciszą. [Wiersze]. Postscriptum i red. A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2006, 89 s.
124. D. Lizoń: W słońcu zatopieni. [Wiersze]. Postscriptum, wybór i red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2006, 79 s.
125. J. Nalepa: Banialuki. [Wiersze]. Red., postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2006, 62 s.
126. D. Perier: Niebo we włosach. [Wiersze]. Wybór i red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2006, 60 s.
127. J. Rzodkiewicz: Winogrona przemian. [Wiersze]. [Red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr. Tow. Słowaków w Polsce 2006, 49 s.
128. A. Safińska: Kontrasty. [Wiersze]. Słowo wstępu, red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2006, 103 s.
129. J. Bąk: Pomiędzy. Between. [Wiersze]. [Wybór, red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2007, 89 s.
130. M. Borcz: Tęczowa zabawa. [Wiersze]. [Red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2007, 57 s.
131. J. Kirsz; Oddalające się kroki. [Wiersze]. [Postscriptum, red.] A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2007, 101 s.
132. Z. Kulig: Krople czasu. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Tow. Słowaków w Polsce 2007, 85 s.
133. B. Mazurkiewicz: Kamienne miasteczko. [Wiersze]. [Postscriptum, red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2007, 72 s.
134. M. Niemiec: Buciki Marianny. [Wiersze]. Postscriptum, wybór i red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2007, 52 s.
135. Ukochali słowo. Antologia Klubu Ludzi Piszących przy Prudnickim Ośrodku Kultury w trzydziestą rocznice powstania. Red.: D. Długosz-Penca, A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2007, 85 s.
136. M. Kantor: Gdzie krąży echo. [Wiersze]. Red., postscriptum A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2008, 76 s.
137. A. Kapusta: Znaki życia. Pamiętnik czasu zaprzeszłego niedokonanego. [Wiersze]. [Postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2008, 78 s.
138. K. Linda: Dylematy. [Wiersze]. Postscriptum A. Kajtochowa. Stalowa Wola: Nakł. własnym autora pod patronatem Stow. Lit. Witryna 2008, 39 s.
139. W. Nowak: Dlaczego wracam do Polski? [Od redaktora, red. A. Kajtochowa.] Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2008, 282 s.
140. M. Borcz: Najeżona oczywistość. [Wiersze]. [Wybór, red., postscriptum] A. Kajtochowa. Gorzów Wielkopol., Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 63 s.
141. Z. Dmochowski: Liryki opolskie. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 99 s.
142. M. Duda: Ze sobą na ty. [Wiersze]. [Red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 46 s.
143. A. Kapusta: Pisać rzęsą poemat. Wybór wierszy z lat 1998-2008. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 121 s.
144. B. Mazurkiewicz: Kroplą drążone. [Wiersze] Wybór, red., postscriptum A. Kajtochowa. Lubaczów, Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 76 s.
145. M. Pfisterer: Wirtualna bańka. [Wiersze]. [Postscriptum, red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 78 s.
146. Podgórskie klimaty. Antologia poetycka pod redakcją A. Kajtochowa i B. A. Symołon, Kr.: Dom Kultury ”Podgórze” 2009, s. 132.
147. B. Wojciechowska: Grodzisko. Lekcja w szkole przemijania. [Wspomnienia]. [Red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 55 s.
148. B. Wojciechowska: Wierność marzeniom. [Wiersze]. [Red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 96 s.
149. M. Wojciechowski: Poezje. [Red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2009, 104 s.
150. M. Borcz: Gałązka jaśminu. [Wiersze]. [Red., postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 76 s.
151. E. Jurczak: Magnes. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 45 s.
152. E. Jurczak: Zamiast skrzydeł. [Wiersze]. [Red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 61 s.
153. M. Kantor: W deszczu. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 45 s.
154. A. Kapusta: Anka. Sennik byłej poetki (2009). [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 76 s.
155. A. Kapusta: Imbiry. 365 posmaków (2010). [Wiersze]. Przedm.: A. Kapusta. Posł.: A. Mazur. Red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 63 s.
156. E. Mazur: Duchy, dziewczyny i koty. Posł. i red. A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 215 s.
157. J. Neander: Nocne widma. [Opowiadania]. [Posł., red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 103 s.
158. K.B. Rodziewicz: Pisane sobą. [Wiersze]. [Red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 77 s.
159. A. Walter: Tam gdzie zebrałem poziomki. [Wiersze i fotografie]. [Red., posł.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 147 s.
160. C. Woryna: Motylek sexi. [Wiersze]. [Red, postscriptum] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. Tow. Słowaków w Polsce 2010, 54 s.
161. K.B. Rodziewicz: Swojskie widzenie. [Wiersze]. [Posł., red.] A. Kajtochowa. Kr.: Wydawn. i Druk. Tow. Słowaków w Polsce 2011, 76 s.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2008, inf. syna Wojciecha Kajtocha (2011).

Wywiady: Staram się być kronikarzem codzienności. Rozm. J. Weryńska. „Polska. Gaz. Krak.” 2008 nr 159; Rozmowy z Anną i Jackiem Kajtochami. Rozm. E. Kapusta. Oprac. W. Kajtoch. „Literat Krak.” 2012/13 nr 5/6.

A. Gubała: Portret Anny Kajtochowej. „Ziemia Krośnieńska” 1996 nr 2.

Ogólne
E. OSTROWSKI: Wędrówki o świcie. Opowieść o Annie Kajtochowej. [Biografia autoryzowana]. Kr.: PiT 1997, 130 s.
S. GRABOWSKI: Były niegdyś wędrówki o świcie. „Akant” 2011 nr 7.
A. KAPUSTA: „Patos jest dla dyletantów, życie dla myślących”. Anny Kajtochowej socjologia literatury. „Fragile” 2011 nr 2.
B.A. SYMOŁON: Poetka Anna Kajtochowa. „Gaz. Wybor.”, dod. „Kraków” 2011 nr 215 dod. „Kraków”.
Z. BOŻEK: Anna Kajtochowa. W: Sylwetki twórców i popularyzatorów sztuki województwa bielskiego. Bielsko-Biała 1987.
E. BIELA: Wiersze dla mężczyzn. „Magdalenka Lit.” 1995 nr 13/14 [rec.: Krzyk lelka; Sytuacje II; Tamten brzeg], przedr. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41.
S. STANUCH: „Chciałam ubrać siebie w niebo…” O poezji Anny Kajtochowej. „Poezja Dzisiaj” 1999 nr 5.
L. ŻULIŃSKI: Matka poetów. „Trybuna” 2007 nr 150.

I.S. FIUT: Jubileusz 80-lecia urodzin poetki, Anny Kajtochowej.

J. ORLIKOWSKI: W istocie dobra i zła. „Gaz. Kult.” 2008 nr 9.
Powrót na górę↑

Babcia
L. BUGAJSKI. „Życie Lit.” 1982 nr 34.

M. CHRZANOWSKI: Niczego nie można zapomnieć. „TeMi” 1982 nr z 4 IX.

R. GŁUSZKO: Powieść Brzozowianki. „Nowiny” 1982 nr 210.

O. JĘDRZEJCZYK: Powieść Kajtochowej, czyli samo życie. „Gaz. Krak.” 1982 nr 151

J. KAWALEC: Zapomnieć… niczego nie można zapomnieć… „Chłopska Droga” 1982 nr 68.

A. WARZECHA: Zagubione wątki. „Wieści” 1982 nr 41.

J. BARYLANKA. „Profile” 1983 nr 6.
A. NOWAKOWSKI. „Nowe Książ.” 1983 nr 5.
G. OSTASZ: Arkadia dzieciństwa. „Tyg. Kult.” 1983 nr 29.
T. BŁAŻEJEWSKI: Narodziny odrębności. „Odgłosy” 1984 nr 31.

Sytuacje
S. STANUCH. „Dz. Pol.” 1983 nr 271.
L. ŻULIŃSKI: Pastelowa poezja. „Tu i Teraz” 1984 nr 4.

Krawędź
O. JĘDRZEJCZYK: Krawędź i początek. „Gaz. Krak.” 1986 nr 264. ‒ S. STAF. „Okolice” 1987 nr 10.
T.J. ŻÓŁCIŃSKI. „Argumenty” 1987 nr 21.

Uroda tarniny
E. OSTROWSKI: Jaka jest uroda tarniny. „Koniec Wieku” 2000 nr 16; przedr. w „Poezja Dzisiaj” 2000 nr 13/14.

Sytuacje II
S. STANIK: Świat w okruchach. „Sł. Powsz.” 1992 nr 132.

Tamten brzeg
O. JĘDRZEJCZYK: Na tamtym brzegu. „Lektura” 1993 nr 11/12.
J. KAWALEC: Jak wyciągnięta dłoń… „Chłopska Droga” 1993 nr 36.
K. KOŹNIEWSKI: Historia traktowana uczciwie. „Wiad. Kult.” 1994 nr 18.
E. NOWACKA: Tamten brzeg wspomnienia. „Nowe Książ.” 1994 nr 3.
E. STĘPIEŃ: Powrót do pierwszej strony życia. „Akcent” 1995 nr 2.

Usiłowałam być człowiekiem
I. MOSTOWICZ: Człowiek według kobiety. „Magdalenka Lit.” 1994 nr 1.

Krzyk lelka
E. BIELA: Wiersze dla mężczyzn. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41 [dot. też: Stygnąca kipiel].

Stygnąca kipiel
E. BIELA: Wiersze dla mężczyzn. „Wiad. Kult.” 1995 nr 41 [dot. też: Krzyk lelka].

Cień Ozyrysa
H. KRUPIŃSKA-ŁYP: Wędrówka Ozyrysa. „Krajobrazy” 1997 nr z XII.

Ogród ostów
E. BIELA: Poezja jest jak Kopciuszek. „Magdalenka Lit.” 1998 nr 1.

Bezdrożem ścierniska
E. BIELA. „Poezja Dzisiaj” 2003 nr 33/34. ‒ S. PASTUSZEWSKI: Starsza pani mówi… „Akant” 2003 nr 8.

Siódmy krąg
E. BIELA: O wierszach Anny Kajtochowej. „Poezja Dzisiaj” 2005 nr 46/47.
I.S. FIUT: Pomiędzy pięknem, mądrością i zdradą. (O czym szeleszczą słowa w krainie poetów?). „Forum Myśli Wolnej” 2004/2005 nr 22/23 [dot. m. in. A. Kajtochowej].

Rosła kalina
E. BIELA: Mozaika A. K. „Gaz. Kult.” 2005 nr 11. ‒ S. STANIK: Z drumli Syrokomli. „Akant” 2005 nr 11. ‒ A. GNAROWSKI: Wiersze pisane sercem. „Gaz. Kult.” 2006 nr 3.

Wyłania się wiosna znad konturów cienia
I.S. FIUT: W parlamencie poetów. „Forum Myśli Wolnej” 2006 nr 28/29.
A. FRANIA: Poetycki brewiarz. „Akant” 2006 nr 5.
S. STANIK: Nie wiosna, rok cały. „Myśl Pol.” 2006 nr z 2 IV.

Rosa przedświtu
A. DĘBKOWSKI: Poezja przesiąknięta kobiecością. „Gaz. Kult.” 2008 nr 5.
I.S. FIUT: O sile i wymiarach poetyckiej dojrzałości. „Forum Myśli Wolnej” 2008 nr 38/39 [dot. też: H. Gordziej: Wernisaż pamięci].
J. ORLIKOWSKI: Cytowanie świata. „Akant” 2008 nr 2.

Zza porannych mgieł
I.S. FIUT: Egzystencjalne wynurzenia poetów. „Forum Myśli Wolnej” 2007 nr 34/35 [dot. m. in. A. Kajtochowej]. ‒ A. FRANIA: Czereśnia i dąb. „Akant” 2007 nr 9.

Świetliki
J. ORLIKOWSKI: W istocie dobra i zła. „Gaz. Kult.” 2008 nr 9.

Poezje wybrane (poz. 22:)

E. BIELA: Poetka jednego wiersza. „Gaz. Kult.” 2009 nr 9.
I.S.FIUT: W domu zbudowanym z wierszy. „Hybryda. Pis. Art. Stow. Twórczego POLART” 2011 nr 17.