Dariusz ROTT
Autor(ka) hasła: Maria Kotowska-Kachel

Dariusz ROTT
Autor(ka) hasła: Maria Kotowska-Kachel

ur. 1965

Historyk literatury, edytor.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 23 maja 1965 w Dąbrowie Górniczej; syn Kazimierza Rotta, kolejarza, i Teodory z domu Lisok. Od 1980 uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej. Po zdaniu matury w 1984 podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim (UŚl.) w Katowicach. Debiutował w 1985 artykułem Kalejdoskop – Wilkasy’85 oraz wierszem Chiromancja na łamach miesięcznika społeczno-literackiego „Okolice” (nr 11-12). W 1988-92 pracował jako nauczyciel języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej. W 1989 uzyskał magisterium na podstawie pracy Staropolskie relacje z podróży i tytuł najlepszego absolwenta UŚl. w roku akademickim 1988/89. Już podczas studiów 1 listopada 1988 został zatrudniony jako asystent stażysta w Zakładzie Historii Literatury Staropolskiej, Oświeceniowej i Romantycznej w Instytucie Literatury i Kultury Polskiej (od 1991 Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, INoLP, od 2005 im. I. Opackiego) UŚl., a od 1 listopada 1989 jako asystent w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu. W swojej pracy badawczej i dydaktycznej zajmował się głównie literaturą staropolską oraz literaturą polską i łacińską na Śląsku, podróżopisarstwem i komunikacją masową. Był opiekunem Sekcji Literatury Staropolskiej Koła Naukowego Polonistów UŚl. (1989-97). W 1993-95 pracował także jako starszy inspektor w kancelarii wojewody Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, redagując do 1995 „Biuletyn Informacyjny Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach” oraz współredagując kwartalnik „Architektura i Krajobraz. Przestrzenne problemy regionu Górnego Śląska” (1994-96). W 1994 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W tymże roku obronił na UŚl. doktorat na podstawie rozprawy pt. Staropolskie choreografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku (promotor prof. Jan Malicki), po czym w 1995 został adiunktem oraz członkiem Rady Wydziału Filologicznego UŚl. i sekretarzem rektora UŚl. (do 1997). Wchodził w skład redakcji „Humanistycznych Zeszytów Naukowych. Prawa Człowieka” (1995-97, 1999). W 1996-2003 pełnił obowiązki rzecznika prasowego UŚl. Był współzałożycielem i od 1996 wiceprezesem, a w 2002-08 prezesem Fundacji na Rzecz Neolatynistyki „Pallas Silesia”, powołanej w celu rozwijania badań naukowych nad wielokulturowym dziedzictwem Śląska. Współredagował serię Biblioteka Fundacji „Pallas Silesia” (od 1997), a także należał do zespołu redakcyjnego półrocznika „Pallas Silesia”, którego w 1999 był redaktorem naczelnym. W 1996 został członkiem katowickiego oddziału Komisji Historyczno-literackiej PAN oraz rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej, opiniującym podręczniki szkolne, programy nauczania i środki dydaktyczne. W 1997-2006 pełnił funkcję redaktora naczelnego, a następnie członka Rady Programowej miesięcznika „Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Śląskiego”. W 1998-2002 wchodził w skład Senatu UŚl. i Rady Wydziału Filologicznego, w 1999-2012 był członkiem Kolegium Elektorów UŚl. W 1999-2002 pełnił obowiązki sekretarza Zarządu Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach, a od 2002 wiceprezesa Fundacji „Viribus Unitis” na Rzecz UŚl. i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży (od 2008: Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży). W 2002 habilitował się na UŚl. na podstawie rozprawy Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka, twórcy, recepcja; stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2003. W tymże roku podjął pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego (od 2008 profesora zwyczajnego) w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Katedrze Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (2003-09), w Szkole Zarządzania UŚl. w Katowicach (2004-07), w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Sosnowcu (2005-10) oraz Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (2004-06; w 2004-05 pełnił tu funkcję prorektora ds. nauki oraz do 2006 kierownika Zakładu Nauk Społecznych i Psychologii). Wszedł w skład Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (później Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego; od 2003 rzecznik prasowy, w 2006-09 wiceprzewodniczący Komisji Edukacji oraz członek Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą, w 2010-13 członek Prezydium). W 2004 został członkiem stałej Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, członkiem Rady Programowej „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” oraz recenzentem Grant Agency of the Czech Republik. Zainicjował i współredagował serię Studia z dziejów komunikowania masowego, wydawaną od 2004. W 2005 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚl. Należał do współzałożycieli Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Katowicach. W 2006 wszedł w skład rady redakcyjnej „Rocznika Prasoznawczego” i „Problemów Komunikacji Społecznej”, wydawanych przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, został też członkiem Kapituły Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” (w 2014 laureatem nagrody). W 2006-08 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych INoLP UŚl. W 2007 został ekspertem zewnętrznym powołanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” i wszedł w skład Kolegium Naukowego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. W tymże roku otrzymał honorową nagrodę „Róża Lutra”, przyznawaną przez Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W 2007 pracował również jako nauczyciel języka polskiego i historii w Społecznym Gimnazjum Śląskim w Chorzowie. W 2008 otrzymał tytuł naukowy profesora i został kierownikiem Pracowni Retoryki INoLP UŚl.(obecnie w Zakładzie Literatury Średniowiecza i Renesansu), a także członkiem Rady Programowej Muzeum Śląskiej Prasy i Drukarstwa w Pszczynie i ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. W 2009 został członkiem komitetu naukowego międzynarodowego projektu badawczego Genius loci (UŚl., Università degli Studi di Napoli – L’Orientale), Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Zagłębiowskiego w Sosnowcu, w 2011 Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz jej przewodniczącym, w 2012 członkiem rady naukowej praskiego wydawnictwa Verbum oraz przewodniczącym Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Szkoleniowego w Dąbrowie Górniczej. Był członkiem rad i komitetów naukowych czasopism: „Bibliotekoznawstwo” (od 2009), „Communication Today” (od 2010, półrocznik wydawany przez Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie), „Episteme. Czasopismo Nukowo-Kulturalne” (od 2011), „CyberEmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” (od 2013, Rzeszów). W 2010 podjął pracę w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, w 2011-14 jako dyrektor Instytutu Filologii, w 2013-14 dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Był członkiem jury konkursu na reportaż im. M. Chowanioka, organizowanego przez UŚl. w Katowicach (2010). W 2011 został profesorem zwyczajnym w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie (w 2012-14 kierownik Studiów Doktoranckich). W 2014 podjął współpracę z Katedrą Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2014-15 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Śląsk”. W 2015 został dyrektorem Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja UŚl. W tymże roku objął funkcję przewodniczącego Kapituły Konkursu EDUInspiracje – Media, organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Należał do National Geographic Society (od 1988), Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej (od 1988), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (od 1998; od 2016 wiceprezes oddziału katowickiego), Stowarzyszenia Przyjaciół UŚl. (od 1998); Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2011), Stowarzyszenia „Humanisto, podnieś głowę!” (od 2013; członek założyciel). Był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UŚl. (1990, 1993, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009), Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003, 2005), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006, 2009). W 2012 otrzymał tytuł Ambasadora Kongresów Polskich, przyznawany przez kapitułę Programu Ambasadorów Kongresu oraz Nagrodę i Medal im. Z. Glogera (2012). W 2015 został laureatem Nagrody Burmistrza Pszczyny. Odznaczony złotą odznaką za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2005), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012) i Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015). Mieszka w Katowicach.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Bibliografia prac magisterskich dotyczących twórczości Wacława Potockiego. (Wyższa Szkoła Pedagogiczna– Uniwersytet Śląski). Cz. 1, (Katowice 1956-1978). [Współaut.:] R. Sadło. Katow.: Inst. Literatury i Kultury Pol. UŚl. Zakład Historii Literatury Staropol., Oświeceniowej i Romantycznej 1991, [8] s.
 2. Daniel Vetter i jego „Opisanie wyspy Islandyji”. Studium z dziejów staropolskiego podróżopisarstwa. Katow.: Sowa-Press 1993, 60 s.
 3. Literatura staropolska. Średniowiecze, renesans, barok. Informator bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. [Współaut.:] R. Sadło, P. Wilczek. Katow.: UŚl., Inst. Nauk o Literaturze Pol. 1993, 39 s. Wyd. nast. z podtyt. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. Katow.: Wydawn. UŚl. 1998, 53 s. Skrypty UŚl., 545, tamże: wyd. 2 [!] zmien. i uzup. 2000, Skrypty UŚl., 563; wyd. 3 [!] uzup. i zmien. 2002, 71 s. Podręczniki i Skrypty UŚl. w Katow., 8.
  Spis lektur.– Od wyd. 2 R. Sadło podp. R. Ryba.– W wyd. 3 nadto współaut.: Z. Kadłubek.
 4. Staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku. Katow.: Wydawn. UŚl. 1995, 167 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1526.
  Rozprawa doktorska.
 5. Wawrzyniec Korwin. Wczesnorenesansowy humanista śląski. Katow.: Woj. Bibl. Publiczna w Katow. 1997, 53 s. Seria Bibliofilska Woj. Bibl. Publicznej w Katow.
 6. Badania dawnego piśmiennictwa w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1939). Wybrane zagadnienia z dziejów humanistyki na Śląsku. Kielce: Szumacher 1998, 55 s. Spotkania z Lit., 22.
 7. Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka, teksty, recepcja. Katow.: Wydawn. UŚl. 2002, 210 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2035.
  Rozprawa habilitacyjna.
 8. Literatura dawnej Polski. Średniowiecze – renesans – barok. Setnik pisarzy i dzieł. Wwa: Ex Libris Galeria Pol. Książki 2002, 309 s. Leksykon Przypomnień.
 9. Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej Transakcyji albo Opisaniu całego życia jednej sieroty. Katow.: Wydawn. UŚl. 2004, 183 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2182.
 10. Oczy Charibelli. Ślady pertrarkizmu w siedemnastowiecznej łacińskiej poezji śląskiej. [Współaut.:] Z. Kadłubek. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia”; Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 2004, 25 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 16.
 11. „Hymny moje domowe” Piotra Wacheniusa. Przyczynek do dziejów braci czeskich na Śląsku wraz z tekstem utworu. Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej; Katow.: Fundacja „Pallas Silesia” 2005, 137 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 19.
  Zawiera reprodukcję fototopograficzną oraz transkrypcję tekstu P. Wacheniusa.
 12. Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego. [Współaut.:] B. Królikowska. Sosnowiec: Ofic. Wydawn. „Humanitas” 2010, 112 s.
 13. Wizerunek Kuby we współczesnych reportażach podróżniczych. (Jerzy Adamuszek, Beata Pawlikowska, Agnieszka Buda-Rodriguez). [Współaut.:] B. Jagłowski. Sosnowiec: Ofic. Wydawn. „Humanitas” 2010, 107 s. Pol. Reportaż Podróżniczy, 2.
 14. Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne. Wybrane problemy i zagrożenia. [Współaut.:] I. Martel. Sosnowiec: Ofic. Wydawn. „Humanitas”; Trnava: Fakulta masmediálnej komunikacié Unverzity sv. Cyrila a Metoda 2011, 135 s.
 15. Dobre praktyki w rzecznictwie prasowym. [Współaut.:] Z. Widera. Wwa; Kr.: [Stow. Twórców Nauki i Kultury „Episteme”] 2013, 56 s.
 16. Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Świat zamknięty. Gustaw Morcinek o „Życiorysach górników”. W: W kręgu Gustawa Morcinka. Katow. 1992 s. 46-59. – Determinanty poznawcze podróżnika. Rekonesans badawczy. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 2. Katow. 1994 s. 134-146. – Opis Ziemi Świętej Anzelma Polaka – Andrzeja Rymszy. Studium z dziejów staropolskich chorografii. W: Między średniowieczem i renesansem. Kolokwia polsko–włoskie. T. 1. Katow. 1995 s. 65-77. – W kręgu przyjaciół Jana Amosa Komeńskiego. W: Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czeskie. Katow. 1996 s. 43-55. – Dom Potockich w Woli Łużańskiej. W: Wokół Wacława Potockiego. Katow. 1997 s. 117-129. – Kobiety w siedemnastowiecznym Lesznie. Krystyna Poniatowska i Anna Memorata. Rekonesans. „Barok” 1997 nr 2 s. 23-35, przedr. „Res Historica” 2000 z. 10 s. 147-164. – Wawrzyniec Korwin w kręgu wrocławskich miłośników antyku. W: Tradycje kultury antycznej na Śląsku. Opole 1997 s. 57-71. – Johann Lang – poeta, grecysta, dyplomata. Szkic biograficzny. W: Śląskie miscellanea. T. 11. Katow. 1998 s. 9-20. – Kształtowanie się wiedzy geograficznej w dawnej Polsce. Chorografia Galla Anonima. W: Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 6. Katow. 1998 s. 257-275. – O „Chorografii” Jana Długosza. W: Bibliologia. Literatura. Kultura. Kr. 1999 s. 311-320. – Ikonosfera Leszna w latach 1628-1656 jako przestrzeń kulturowego współistnienia. Zarys problematyki. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2000 s. 49-71. – [Interpretacje wierszy M. Reja, J. Kochanowskiego, M. Sępa Szarzyńskiego, J.A. Morsztyna, W. Potockiego, D. Naborowskiego]. W: Poezja polska. Interpretacje. Katow. 2000 s. 9-52. – Realia historyczne powieści Stanisława Helsztyńskiego „Uczeń Amosa. Opowieść o Janie Amosie Komenskim”. W: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. Katow. 2000 s. 109-127. – Polityka a literatura. „Panegyricus Carolo Gustavo” Jana Amosa Komeńskiego wobec kultury sarmackiej. W: Sarmackie theatrum. Katow. 2001 s. 72-89. – Chorografia w proemium do „Kroniki polskiej” Galla Anonima. Zarys problematyki. W: Przedmowa w książce dawnej i współczesnej. Katow. 2002 s. 9-22, przedr. w: Žanrové metamorfozy v středoevropském kontextu. Opava 2005 s. 346-362. – „Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc” Adama Kamieńskiego Dłużyka. Pierwszy staropolski opis syberyjskiej katorgi Polaków. W: Staropolskie teksty i konteksty. T. 5. Katow. 2004 s. 9-19. – Mirona Białoszewskiego spotkanie z Nowym Jorkiem. W: „Zobaczyć świat w ziarenku piasku”. Katow. 2006 s. 151-163. – Przegląd badań nad życiem i twórczością Anny Zbąskiej ze Stanisławskich. W: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie. Olsztyn 2008 s. 195-204. – Doktorat honoris causa Ryszarda Kapuścińskiego w świetle dokumentów archiwalnych Uniwersytetu Śląskiego. W: Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Olsztyn 2009 s. 279-294. – Islandia Lucjana Wolanowskiego. W: Wokół reportażu podróżniczego. T. 3. Katow. 2009 s. 108-121. – Daniel Vetter – drukarz leszczyński w świetle badań Alodii Kaweckiej-Gryczowej i najnowszych odkryć. W: Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. T. 5. Wwa 2011 s. 123-137. – Standardy kształcenia nauczycieli jako element kultury szkoły rozwijającej się. W: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się. Kr. 2011 s. 83-96. – Zasady dopuszczania do użytku szkolnego podręczników szkolnych. Stan prawny – nowe wyzwania – propozycje zmian. W: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych. T. 9. Kr. 2011 s. 15-33. – Daniel Vetter w kręgu mecenatu Hieronima Radomickiego (w świetle listu dedykacyjnego towarzyszącego pamiętnikarskiej relacji z podróży na Islandię). W: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia. Kr. 2012 s. 141-154. – Felietony radiowe Starego Doktora – Janusza Korczaka. W poszukiwaniu nowoczesnych środków komunikacji z dzieckiem. W: Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Kr. 2014 s. 21-36.

Prace edytorskie i redakcyjne

 1. Wojciech Korfanty. Rozprawy i szkice historyczno-literackie. Pod red. D. Rotta i E. Skorwidera. Katow.: Bibl. Śląska ; Sosnowiec: przy współpracy Sowa-Press 1993, 60 s. Pałac Młodzieży w Katow., Śląskie Tow. Nauk.-Lit. Zesz. Hum. Pałacu Młodzieży w Katow., 1.
 2. Tradycje śląskiej humanistyki– Jan Kazimierz Zaremba. Praca zbiorowa pod red. J. Malickiego i D. Rotta. Katow.: BŚ [Bibl. Śląska]; Sosnowiec: przy współpracy Sowa-Press 1994, 46 s.
 3. Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czeskie. Kom. red.: J. Malicki, J. Raclavska, D. Rott. Katow.: Śląsk 1996, 92 s.
 4. J. Lang: Ioannes Baptista decollatus. Red. i oprac.: Z. Kadłubek, D. Rott. Katow.; Pszczyna: Urząd Miej. 1997, 24 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 1.
  Publikacja bibliofilska w 200 egz. numerowanych.
 5. D. Vetter: Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Oprac. i wstępem opatrzył D. Rott. Katow.: Wydawn. UŚl. 1997, XXXI, 54 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1656.
 6. Wokół Wacława Potockiego. Studia i szkice staropolskie w 300 rocznicę śmierci poety. Pod red. J. Malickiego i D. Rotta. Katow.: Wydawn. UŚl. 1997, 147 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1645.
 7. A. Memorata: Niech mi daruje Apollo te wiersze. Wybór wierszy. Wybór, oprac. i przekł.: Z. Kadłubek, D. Rott. Katow.; Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 1998, 29 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 2.
 8. T. Sławek: Pięć esejów o gościnności. Red.: D. Rott. Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej; Fundacja „Pallas Silesia” 1999, [28] s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 4.
 9. Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac.: M. Kisiel, D. Rott, W. Wójcik. Katow.: Wydawn. UŚl. 1999, 49 s.
 10. P. Wachenius: Hymny moje domowe. Wybór, wstęp i oprac.: Z. Kadłubek, D. Rott. Katow.; Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej: Fundacja „Pallas Silesia” 1999, 32 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 3.
 11. B. Exner: Chryzesowa szkoła. Poezje wybrane. Wybór, wstęp i przekł.: Z. Kadłubek, D. Rott. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia” 2000, 34 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 5.
  Wyd. bibliofilskie w 200 egz. numerowanych.– Tekst w jęz. pol. i łac.
 12. Bradius V. Maurus III: Autumni Silesiaci. Haicua latina = Śląska jesień. Łacińskie haiku. Red., przekł. i oprac.: Z. Kadłubek, D. Rott. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia” 2001, 13 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 8.
 13. K. Negius: Kazania polskie. Wybór i wstęp: K. Biliński, D. Rott. Oprac. i posł.: I. Kaczmarzyk. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia”; Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 2001, 46 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 9.
  Wyd. bibliofilskie w 200 egz. numerowanych.
 14. Wieczory akademickie. Oprac.: D. Rott. Katow.: Wydawn. UŚl. 2001, 72 s.
 15. Ch. Morgenstern: Unter Zeiten. Ausgewählte Dichtungen = Jak to między czasami. Wybór poezji. Przekł. i oprac.: T. Kowalska. Red.: D. Rott. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia” 2002, 103 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 10.
  Tekst w jęz. niem. i pol.
 16. Archiwum Themersonów w Polsce. Red.: A. Dziadek i D. Rott przy współpracy K. Bytomskiej. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia” 2003, 88 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 14.
 17. J. Ringelnatz: Sehnsucht nach Berlin. Ausgewählte Dichtungen = Tęsknota za Berlinem. Wybór poezji. Przekł. i oprac.: T. Kowalska. Red.: D. Rott. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia” 2003, 95 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 13.
  Tekst w jęz. pol. i niem. – Na książce pseud. autora: Hans Bötticher.
 18. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 4. Pod red. J. Malickiego i D. Rotta. Katow.: Wydawn. UŚl. 2003, 151 s., Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2159.
 19. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Zbiory specjalne. Tekst: L. Czech. [Red.: D. Rott]. Katow.: Bibl. UŚl.; Fundacja „Pallas Silesia” 2004, 48 s.
  Inf. o red. od autora.
 20. Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (1918-1939). Wyd. 2004-2010. Studia z Dziejów Komunikowania Masowego. T. 1-5.
  [T. 1]. Pod red. D. Rotta przy współpracy A. Mielczarek i M. Kaczmarczyka. Katow.: RGUUŚ przy współpracy Fundacji „Pallas Silesia” 2004, 81 s. Sekcja Medioznawcza Międzywydziałowego Stow. Dziennikarzy „Mosty”. Zakład Dziennikarstwa UŚl., Red. „Gaz. Uniwersyteckiej UŚl.”.
  T. 2. Pod red. D. Rotta i M. Kaczmarczyka. Katow.: „Gaz. Uniwersytecka UŚl.”; Sosnowiec: Wyższa Zarządzania i Marketingu 2005, 99 s.
  T. 3. Pod red. M. Kaczmarczyka, D. Rotta. Sosnowiec: Ofic. Wydawn. Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas; Pszczyna: Muzeum Śląskiej Prasy im. W. Korfantego 2008, 117 s.
  T. 4. Pod red. M. Kaczmarczyka, D. Rotta, W. Wójcika. Sosnowiec: Ofic. Wydawn. Humanitas 2010, 146 s.
  T. 5. Pod red. M. Kaczmarczyka i D. Rotta. Sosnowiec: Ofic. Wydawn. Humanitas 2011, 132 s.
 21. A. Skowroński: Wybór poezji. Oprac. i wstępem poprzedził K. Biliński. [Red.: D. Rott]. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia” 2004, 67 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 17.
  Inf. o red. od autora.
 22. F. Wedekind: Trost. Ausgewählte Dichtungen = Pocieszenie. Wybór poezji. Przekł. i oprac.: T. Kowalska. Red.: D. Rott. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia”; Chorzów-Batory: III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego 2004, 68 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 15.
  Tekst w jęz. pol. i niem.
 23. Wokół reportażu podróżniczego. [T. 1-3]. Katow.: Wydawn. UŚl. 2004-2009. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2286, 2497, 2683.
  [T. 1]. Pod red. E. Malinowskiej i D. Rotta przy współpracy A. Budzyńskiej-Dacy. 2004, 248 s.
  T. 2. Pod red. D. Rotta. 2007, 167 s.
  T. 3. Pod red. D. Rotta i M. Kubika. 2009, 318 s.
 24. Hałas w środowisku. Materiały II konferencji naukowej, 21 kwietnia 2005. [Red.: D. Rott]. Katow.: Wydawn. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy 2005, 85 s. Pr. Nauk. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katow., 5.
  Inf. o red. od autora.
 25. Leksykon szkolny. Oprac. zespół: B. Bodzioch-Bryła i in. Pod red. D. Rotta. Wwa: Arti 2005, 469 s. Wyd. nast. tamże pt. Leksykon wiedzy szkolnej 2008, 2011.
  Tytuł na okł. wyd. 1: Nowy leksykon szkolny.
 26. Słownik pisarzy śląskich. T. 1-5. Pod red. J. Leszczyny, D. Rotta. Katow.: Wydawn. UŚl. 2005, 2007, 2010, 2013, 2017, 153 + 158 +126 + 135 + 135 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2312, 2524, 2754, 3040, 3574.
  Tu także hasła autorstwa D. Rotta.
 27. Spotkania popiołkowskie. Pod red. D. Rotta, T. Sławka. Katow.: Stow. Przyjaciół UŚl.; Fundacja „Pallas Silesia” 2005, 114 s. UŚl. Wczoraj, Dziś, Jutro.
  Materiały ze spotkań 18 XI 2003 i 25 XI 2004.
 28. K. Ćwierk: Twórczość z lat 1918-1944. Wybór, wstęp, oprac.: M. Kaczmarczyk. Red.: D. Rott. Pszczyna: Muzeum Prasy Śląskiej im. W. Korfantego 2009, 103 s. Bibl. „Pallas Silesia”, 21.
 29. Kultura stołu w wiekach dawnych. Red.: D. Rott, K. Gajdka. Katow.: UŚl. 2009, 198 s.
 30. J. Kupiec: Sejmik w Jassach. Napisał Topór z pszczyńskich lasów (Jan Kupiec). Wstęp i oprac.: D. Rott, A. Spyra. Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, 2010, 77 s. Bibl. „Pallas Silesia”, 22.
 31. Liber amicorum professoris Ioannis Malicki. Pod red. D. Rotta i P. Wilczka przy współudziale B. Stuchlik-Surowiak. Katow.: Wydawn. UŚl. 2011, 326 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2824.
 32. P. Wachenius: Utwory zebrane. Oprac.: M. Pawelec i D. Rott. Wwa: Inst. Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW; Wydawn. Nauk. Sub Lupa 2011, 203 s.
 33. Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji. Red.: M. Kaczmarczyk, D. Rott. Praha: Verbum 2012, 212 s. Media and public relations.
 34. Instrukcje rajców miejskich Pszczyny z XVII wieku. Red.: D. Rott, A. Spyra. Pszczyna: Śląska Ofic. Drukarska Z. Spyry; Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 2013, 31 s. Perły Słowa Pol. na Ziemi Pszczyńskiej, 6.
 35. Marketingova a medialni komunikace dnes. II. Red.: D. Rott. Praha: Verbum 2013, 69 s.
 36. Problemy konwergencji mediów. Red. nauk.: M. Kaczmarczyk, D. Rott przy współudziale M. Boczkowskiej. T. 1-2. Sosnowiec: Ofic. Wydawn. „Humanitas”; Praha: Verbum 2013, 378 + 475 s. Media and Public Relation.
 37. K.M. Dorohostajski: Hippica, to jest O koniach księgi. Oprac.: A. Radecki i D. Rott. Katow.: Wydawn. Nauk. Unikat 2, 2015, 1 dysk optyczny (CD-ROM) + plik tekstowy PDF.
 38. Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów. Red.: M. Kaczmarczyk, D. Rott, M. Boczkowska, M. Koszemba-Wiklik. Sosnowiec: Ofic. Wydawn. „Humanitas” 2015, 186 s.
  Wyd. jako dokument elektroniczny: Sosnowiec: Ofic. Wydawn. „Humanitas” 2015, plik w formacie PDF.
 39. Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne. Red. i wstęp: D. Rott. Łomża: Społ. Stow. Prasoznawcze „Stopka” im. S. Zagórskiego 2017, 430 s. Seria Glogerowska.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2010, 2013.
 • Strona internetowa: www.chorograf.pl.

Staropolskie chorografie

 • J. BUDZYŃSKI. „Kwart. Opol.” 1996 nr 2.
 • A. CHMIEL. „Pallas Silesia” 1997 t. 1.
 • Z. KADŁUBEK. „Nowy Filomata” 1997 nr 2.

Wawrzyniec Korwin

 • L. HARC. „Śląski Kwart. Hist. Sobótka” 1997 nr 3-4.

Bracia czescy w dawnej Polsce

 • J. DWORZACZKOWA. „Odrodz. i Refor. w Polsce” 2002.

Kobieta z przemalowanego portretu

 • M. SZABŁOWSKA-ZAREMBA: Kobieta z Parnasu. „Forum Akad.” 2004 nr 7-8.

Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego

 • J. SZYLKO-KWAS. „Stud. Medioznawcze” 2010 nr 4.

Wizerunek Kuby we współczesnych reportażach podróżniczych

 • A. ŚWIĄTECKI. „Studia Medioznawcze” 2011 nr 3.

Rzecznik prasowy

 • T. GACKOWSKI. „Studia Medioznawcze” 2011 nr 4.