Inga IWASIÓW
Autorka hasła: Katarzyna Batora

Inga IWASIÓW
Autorka hasła: Katarzyna Batora

ur. 1963

Imiona metrykalne: Inga Małgorzata

Podpisywała teksty też: Małgorzata Ciepła.

Historyk literatury, krytyk literacki, prozaik, poetka.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 6 czerwca 1963 w Szczecinie; córka Kazimierza Ciepłego, zegarmistrza, i Barbary z domu Dutko, pielęgniarki. Od 1978 uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Szczecinie; w 1982 zdała maturę. Następnie studiowała filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 1985 Uniwersytet Szczeciński, USzcz.). Debiutowała w 1986 recenzją napisaną wspólnie z Moniką Dłużyk pt. Dialog o „Ślepym ptaku ruin”,dotyczącą powieści Andrzeja Turczyńskiego, opublikowaną w „Głosie Szczecińskim” (nr 18); za właściwy debiut krytycznoliteracki uważa recenzję książki B. Frankiewicz Sydonia pt. Wszystko zgodnie z prawem, ogłoszoną w miesięczniku „Nowe Książki” (1986 nr 7/8). W tymże roku uzyskała magisterium, a w 1987 została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Polskiej (IFP; od 2005 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa) USzcz. W pracy naukowej zajęła się badaniami historii literatury XX i XXI w., krytyką feministyczną, zagadnieniami kulturowej tożsamości i pograniczy kulturowych. Artykuły i szkice na ten temat publikowała m.in. w „Zeszytach Naukowych” USzcz. (1991, 1993, 1995), „Kresach” (1992, 1996, 1998-99, 2002-04), „Tekstach Drugich” (1993, 1995-99, 2002, 2004-05, 2010). W 1994 uzyskała doktorat na USzcz. na podstawie rozprawy pt. Świat kresowy w prozie Włodzimierza Odojewskiego (promotor prof. Bolesław Hadaczek) i otrzymała stanowisko adiunkta. Równocześnie uprawiała krytykę literacką, publikując liczne recenzje m.in. w „Nowych Książkach” (1987-90 i od 1995). W 1993 została członkiem SPP. Współpracowała z regionalnym ośrodkiem Polskiego Radia i Telewizji w Szczecinie, przygotowując felietony, recenzje, reportaże z życia literackiego i rozmowy o książkach (1995-98). Jako prozaik debiutowała w 1995 fragmentem powieści Miasto-Ja-Miasto pt. Esej o mieście, opublikowanym na łamach pisma „Pogranicza” (nr 1). Z pismem tym współpracowała od 1994, zamieszczając na jego łamach m.in. recenzje i wiersze (podp.: Małgorzata Ciepła); od 1999 do rozwiązania pisma w 2012 pełniła funkcję jego redaktora naczelnego. Nadto recenzje, eseje, opowiadania i fragmenty powieści drukowała m.in. w pismach: „Fraza” (1995-99), „Arkusz” (1996-2002), „FA-art” (1996-2002), „Opcje” (2001-02), „Res Publica Nowa” (2002-03). Felietony zaczęła zamieszczać również na stronach internetowych: www.artpapier.com oraz www.kreatura.com. W 1999-2005 prowadziła wykłady z zakresu krytyki feministycznej na podyplomowych studiach „Gender Studies” na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 uzyskała habilitację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy pt. Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda i otrzymała stanowisko profesora USzcz. Od tegoż roku kierowała Zakładem Literatury Polskiej XX w. (później: Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku) Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa. W 2001 weszła w skład Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego USzcz. W 2005-09 współpracowała z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Została wyróżniona dwiema nagrodami Prezydenta m. Szczecina: Nagrodą Artystyczną m. Szczecina (za 2006) i tytułem „Ambasador m. Szczecina” (2010). W 2007 otrzymała tytuł naukowy profesora. W tymże roku weszła w skład Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Od 2008 wykładała na Podyplomowych Studiach „Gender Studies” w IBL PAN. W 2009-12 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa USzcz. W 2010 została profesorem zwyczajnym USzcz. Artykuły, recenzje oraz fragmenty powieści publikowała m.in. w „Teatrze” (2010-12), „Tygodniku Powszechnym” (od 2010) i w jego dodatku „Książki w Tygodniku” (od 2011), „Gazecie Wyborczej” (2011-12, 2014), „Wielogłosie” (2013), „Polityce” (2014), „Borussii” (2015), „Przeglądzie Politycznym” (2015), „Znaku” (2015-17), „Nowej Dekadzie Krakowskiej” (2017). W 2011-13 wchodziła w skład jury Nagrody Literackiej Nike. W 2012 została członkiem Polskiego PEN Clubu. W 2012 była też współtwórczynią Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”, powołanej przez „Kurier Szczeciński”, Uniwersytet Szczeciński, Prezydenta m. Szczecina i Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego i do października 2013 należała do kapituły tej nagrody. Współorganizowała Festiwal Literatury Kobiet w Szczecinie. W 2013 była współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego na USzcz. W tymże roku została też (wspólnie z Jerzym Madejskim) redaktorką naczelną szczecińskiego półrocznika „Autobiografia. Literatura, Kultura, Media”.W 2015 weszła w skład kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej im. A. Mickiewicza. Odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).

W 1983 zawarła związek małżeński ze Sławomirem Iwasiów, inżynierem chemikiem; ma dwóch synów Sławomira (ur. 1983) i Kamila (ur. 1994). Mieszka w Szczecinie.

TWÓRCZOŚĆ

1. Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna. Szczec.: JotA 1994, 172.
Rozprawa doktorska.
2. Miasto-Ja-Miasto. [Powieść]. Szczec.: „Kurier-Press” 1998, 104 s. Bibl. SPP.
3. Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda. Szczec.: Wydawn. Naukowe US [USzcz.] 2000, 221 s. Rozpr. i Stud., t. 362.
Rozprawa habilitacyjna.
4. Miłość. [Wiersze]. Szczec.: 13 Muz 2001, 75 s. Bibl. „Pograniczy”.
5. Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj. Kr.: Universitas 2002, 259 s.
Zawiera recenzje w częściach: Płeć i czytanie; Wzniosłość i męskie mity; O czym marzą mężczyźni; Mężczyzna piszący siebie; Męska Europa; Polityczna poprawa?
6. Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Wwa: W.A.B. 2004, 261 s. Z Wagą. Wyd. 2 popraw. i uzup. tamże 2008.
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2005.
Zawartość: Wstęp: O pisaniu i wykładzie. – Wykład I. Czego pragniemy: „Gender” wobec „sexu”; Wykład II. O wrażliwości na płeć jako strategii lektury w krytyce literackiej; Wykład III. Płeć skonstruowana; Wykład IV. Przyjemność; Wykład V. Płeć i autobiografia; Wykład VI. Kobieca saga i potrzeba genealogii; Wykład VII. Postkolonializm; Wykład VIII. Płeć i historia; Wykład IX. O niemożliwości czytania poza kategorią „gender”. (Recepcja Sarah Kane w Polsce); Wykład X (nieobowiązkowy). Przestrzeń dla kobiet, przestrzenie kobiet. – Aneks: Wypowiedzi słuchaczek wykładów (fragmenty).

7. Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania. Szczec.: Wydawn. Nauk. US [USzcz.] 2004, 224 s. Rozpr. i Stud., t. 500.
Zawiera części: Od erotyki lektury do paru pytań o uwiedzenia i zawody metodologiczne [dot. S. Sontag]; Czytanie „Lalki” [B. Prusa]; [J.] Kosiński, mój najbliższy; Jaka to planeta? [dot.: E. Sonnenberg: Planeta]; Auschwitz. „Nie do przeskoczenia”; Średniomiejskie opowieści [dot.: A.D. Liskowacki: Eine Kleine]; Smutek technologii [dot.: R. Braidott: Metamorphoses]; Powrót na prawach autosuplementu [dot.: W. Odojewski: Bez tchu; Czas odwrócony].
8. [Trzydzieści dziewięć] 39/41. [Wiersze]. Szczec.: 13 Muz 2004, 61 s.
9. Smaki i dotyki. [Opowiadania]. Wwa: Świat Książki-Bertelsmann Media 2006, 236 s. Nowa Proza Pol. Wyd. nast.: Wwa: Wielka Litera 2014, 301 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.
Zawartość: Pole walki jej najlepszej opowieści; Uczciwa transakcja; Wąskie przejście; Murzyn z francuskiej ambasady; Słońce – deszcz – słońce; Prawdomówność; Mapa Śródmieścia; Śmierć i życie; Bransoletka 1983; Ucieczka z ulicy Beethovena; Pociąg do Berlina; U Cindy; Sukniowstąpienie; Dziewictwo utracone z Małgorzatą; Testament; Smaki i dotyki; Niespodzianie; Wymiana; Rozmówki; Kobieta z kotletem. Brednia paraakademicka; Plagiat; Pani redaktor nie tańczy; Porada [zob. poz. 18].

10. Bambino. [Powieść]. Wwa: Świat Książki-Bertelsmann Media 2008, 349 s. Nowa Proza Pol. Wyd. nast.: Wwa: Wielka Litera 2015.
Finalistka Nagrody Lit. Nike, Nagrody Lit. Gdynia, Nagrody Lit. Europy Środkowej Angelus oraz Nagrody Lit. „Cogito” w 2009.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2015, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.
Przekł. niem.: Bambino Dairy Bar. [Przeł.] E. Kinsky. Przekł. powst. przed 2011 [nagroda Bank Austria Literaris w 2011].

11. Ku słońcu. [Powieść]. Wwa: Świat Książki 2010, 317 s. Nowa Proza Pol.
12. Na krótko. [Powieść]. Wwa: Wielka Litera 2012, 366 s. Czytelnia Pol.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2012, plik w formacie EPUB, MOBI.
13. Blogotony. Wwa: Wielka Litera 2013, 342 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2013, plik w formacie EPUB, MOBI.
Zawiera felietony w częściach: Zawodowo uczestnicząc; Przełamując fale (feminizmu i wszystkie inne); Tryb podróżny i osiadły; Myślenie jest polityczne; Mijanie; Blog w życiu (raczej nieprywatnym), – nadto odc. 1-11 powieści „Na krótko” (poz. 12).

14. Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku. Szczec.: Wydawn. Nauk USzcz. 2013, 207 s. Rozpr. i Stud., t. 869.
Zawartośc: I: Pisarki w pejzażu politycznym. Wstępne uwagi; Płeć jest jak polityczna historia literatury; Nałkowska i granica [dot.: Z. Nałkowska: Granica]; [V.] Woolf: wzór pisarstwa krytycznego; [J.] Butler: rozbrajanie komunikacji; Czyje to siostry? [dot. tekstu L.M.G. Zerilli: Machiavelli’s sisters]; Antygona [Sofoklesa] raz jeszcze; Gatunek; Postkolonialnie [dot.: G.C. Spivak: Strategie postkolonialne]. – II: Wojna i pamięć; Polityczne/prywatne; Wojna i podmiot; Wojna i PRL – narracja autobiograficzna; Ręka w rododendronach. O prozie Zyty Oryszyn; Polityka narracji rodzinnej [dot.: Jerzy Krzyżanowski, M. Krzyżanowska-Mierzewska: Według ojca, według córki]; Wojna i wina. Narracja z drugiej strony granicy [dot. J. Franc]; Spektakl o matce i ojczyźnie. Poza powieścią [dot.: B. Keff: Utwór o Matce i Ojczyźnie]. – III: Lokalność; Przybyszki. Zmienianie granic [dot. K. Suchodolskiej]; Uciekinierki. Okrutne ojczyzny Alice Munro. – IV: Próby tożsamości. – V: Powieść jako zwierciadło zmian; Inne, inność, normalizacja, destabilizacja; Niegdyś solidarne, nadal samotne [dot. szkicu G. Borkowskiej: Solidarne i samotne]; Rewolucjonistki, emigrantki; Pastisze, parodie, zerwania; Mocnym głosem. – VI: Pisarka wobec własnej biografii [dot. H. Opfer i K. Surmiak-Domańskiej]. – VII: Przed sklepem rzeźnika; Magdalenki na miarę albo „fason społeczny” w prywatnej perspektywie; W kolejce [dot. E. Kuryluk: Frascati]; Sprawić cielaczka; Z kiełbasy.
15. Umarł mi. Notatnik żałoby. Wołowiec: Czarne 2013, 128 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wołowiec: Czarne 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.
Refleksje po śmierci ojca autorki.

16. W powietrzu. [Powieść]. Wwa: Wielka Litera 2014, 270 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.
17. Pięćdziesiątka. [Powieść]. Wwa: Wielka Litera 2015, 285 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Wielka Litera 2015, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI .
18. Smaki i dotyki. [Utwór dramatyczny]. Prem.: Reż.: S. Miedziewski. Słupsk, T. Rondo, Szczec., T. Współcz. 2015. Por. poz. 9.
Monodram na podstawie opowiadania pt. Porada.
19. Dziecko. Dramat w epizodach. „Dialog” 2016 nr 5 s. 44-73. Prem.: Reż.: M. Łyko. Szczec., T. Współcz. (Scena Malarnia) 2017.

Przekłady utworów I. Iwasiów w antologiach zagranicznych: niem.: Zugezogen: Flucht und Vertreibung. Erinnerungen der zweiten Generation. [Oprac.:] R. Schleb, R. Zens. Paderborn [2016], – ros.: Kurortnye Romany. Sbornik. Moskva 2010; …o lûbvi. 10 romantičeskih istorij. Pod red. A. Boleckoj. [Przekł.: Û. Čajnikov, D. Kogan]. Belgorod 2012, – szwedz.: Polen berättar. Navelsträngen i jordan. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarson. Stockholm 2005.

Artykuły i studia w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Stereotyp Murzyna w marynistyce szczecińskiej. W: Egzotyzm w literaturze. Szczec. 1990 s. 195-211. – Motywy polityczne w powieściach Wacława Bilińskiego. „Zesz. Nauk. USzcz.” 1991 nr 67 s. 40-52. – Budda i buddyzm w polskim ekspresjonizmie. [Współautor.:] E. Kuźma. „Zesz. Nauk. UJ” 1992 z. 79 nr 1036 s. 189-201. – Historia, śmierć i miłość. Próba antropologicznego wyjaśnienia okrucieństw w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. W: Z warsztatu badawczego humanistyki. Szczec. 1993 s. 95-103. – Początek i rozwinięcie, czyli porządek i chaos w twórczości prozatorskiej Włodzimierza Odojewskiego. W: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Tor. 1993 s. 171-183. – Post-modernizm jako daremna walka z biologią. W: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku. Szczec. 1993 s. 79-97. – Reklama jako pareneza. [Współaut.:] J.F. Kazimierski. W: Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku. Szczec. 1993 s. 107-117. – Antropologia wojny w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego. Rzecz o wędrownych fantazmatach. W: Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Lubl. 1994 s. 233-244, przedr. pt.: Rzeczywistość antropologiczna w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego. Rzecz o wędrownych fantazmatach. W: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Gdańsk 1994 s. 175-191. – Perswazja mimetyczna – wyższy układ znaczeniowy? W: Rozgrywanie światów. Szczec. 1994 s. 27-35. – Świat dorosłego w poezji dla dzieci. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczec. 1994 s. 158-167. – I Faustyna umrze… O twórczości Krystyny Kofty. „Teksty Drugie” 1995 nr 3/4 s. 196-211. – Oblicza „Ja”. O świadomości bohaterek dramatów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Ruch Lit.” 1995 z. 4 s. 463-473, przedr. w: Stulecie Skamandrytów. Kr. 1996 s. 137-148. – Wyjechać czy zostać? Szkic o prozie szczecińskiej. „Prz. Zachodniopomorski” 1995 z. 2 s. 77-94. – Jerzego Kosińskiego eksperymenty ze świadomością. W: Literackie portrety Żydów. Lubl. 1996 s. 185-198. – Kategoria mimesis w dyskursie feministycznym. W: Mimesis w dyskursie literackim. Tor. 1996 s. 207-222. – Poetyka i tempo. W: Szybko i szybciej. Wwa 1996 s. 154-162. – Rzekomy egzystencjalizm. O recepcji wczesnej twórczości Włodzimierza Odojewskiego. W: Pogranicza, granice, ograniczenia. Lubl. 1996 s. 97-110. – Siostry – szkic o prozie (młodej) kobiet. „Teksty Drugie” 1996 nr 5 s. 84-100. – Ślady porządków represywnych. W: Interdyscyplinarność i semiotyka w kulturze i nauce. Szczec. 1996 s. 45-54. – Wycofanie głosu – prawda i kłamstwo pisma. W: Kłamstwo w literaturze. Kielce 1996 s. 185-199. – Jungowska wykładnia motywów roślinnych w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza. W: Literacka symbolika roślin. Gdańsk 1997 s. 159-169. – Milczenie obcego. W: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. Lubl. 1997 s. 97-106 [dot.: J. Kosiński: Malowany ptak; W. Odojewski: Zasypie wszystko zawieje]. – Ameryka kobiecości. „Kresy” 1998 nr 4 s. 86-97, przedr. z podtyt.: O pisarstwie Danuty Mostwin. W: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2. Szczec. 1999 s. 53-71. – Płeć jako niewyrażalne, niewypowiadalne, niedefiniowalne. W: Literatura wobec niewyrażalnego. Wwa 1998 s. 165-173. – Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie. „Teksty Drugie” 1998 nr 1/2 s. 55-83, przedr. w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Tor. 1999 s. 295-318. – Gatunki i konfesje w badaniach „gender”. „Teksty Drugie” 1999 nr 6 s. 41-55. – Kobiecość w tekście homoerotycznym. W: Kobiety w literaturze. Bydg. 1999 s. 193-204. – Osoba w dyskursie feministycznym. „Teksty Drugie” 1999 nr 1/2 s. 49-63, przedr. w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Wwa 2000 s. 84-97. – Przeniesienia. W: Psychologia literatury. Wwa 1999 s. 15-25. – Rzeczy Tyrmanda. W: Człowiek i rzecz. Pozn. 1999 s. 191-205. – Droga do śmierci, droga do życia. O „Oksanie” Włodzimierza Odojewskiego. W: Człowiek w drodze. T. 1. Bydg. 2000 s. 169-178. – Kobiecość za zasłoną. O dramaturgii Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W: Nowa świadomość płci w modernizmie. Kr. 2000 s. 153-165. – Trzy podróże i kilka epizodów. Lubeka-Frankfurt-Greifswald… i kilka lektur. „Pogranicza” 2000 nr 5 s. 123-132. – Wolność i przemoc. O niektórych aspektach poemancypacyjnego dyskursu płci. [Współaut.:] P. Urbański. W: Krytyka feministyczna. Wwa 2000 s. 43-54. – Obcość kultury, znajoma bliskość innych. Wątki lesbijskie we współczesnej literaturze polskiej. W: Ciało, płeć, literatura. Wwa 2001 s. 435-453. – Wokół pojęć: kanon, homoerotyzm, historia literatury. „Katedra” 2001 nr 1 s. 98-121. – Ciało niechciane. Pogranicze identyfikacji seksualnej jako problem literatury i krytyki literackiej. W: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 291-303. – Gender, tożsamość, stereotypy. „Ruch Lit.” 2002 z. 6 s. 541-555. – Krytyka feministyczna i skuteczność perswazji. W: Wiek kobiet w literaturze. Białystok 2002 s. 32-41. – Anachroniczny bastion. Z tektury, z literatury… W: Była sobie krytyka. Katow. 2003 s. 159-170 [dot.: A. Stasiuk: Dziewięć]. – Teorie i aporie. Twórcze kłopoty XX-wiecznych dyskursów. W: Dwudziestowieczność. Wwa 2004 s. 97-112. – Blaski i cienie krytyki feministycznej w Polsce. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. T. 2. Feminizm. Wwa 2005 s. 26-45. – Tożsamość przez płeć. W: Polonistyka w przebudowie. T. 1. Kr 2005 s. 224-237. – Centralna płeć cywilna. W: Wojna, doświadczenie i zapis. Kr. 2006 s. 399-415. – Literatura jako wiedza o innych – rekonesans. W: Literatura i wiedza. Wwa 2006 s. 346-359. – Przez ciało. Wstęp do lektury. W: Szkice o twórczości Janusza St. Pasierba. Szczec. 2006 s. 89-97. – Teatr, dramat, gender – wyznaczniki przestrzeni komunikacyjnej. W: Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego. Wwa 2006 s. 13-22. – Inna uległość. Trudne początki szczecińskiej lokalności. W: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Wwa 2007 s. 346-356. – Krytyka feministyczna jako projekt przebudowy rzeczywistości. W: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Kr. 2007 s. 365-376. – Polityczne/prywatne. Zdestabilizowana opozycja. (Wojenna i polityczna proza kobiet). W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wwa 2007 s. 296-310. – Powieść w obiegach. Lata osiemdziesiąte i kontynuacje. W: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. Szczec. 2008 s. 133-192. – Strategia krytyczna: poskramianie Szekspira. W: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Kr. 2008 s. 391-406. – Pisarstwo kobiet w perspektywie zmian pokoleniowych i cywilizacyjnych. W: Napisać kobietę… (Dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji) = Da opišeš žena… (B”lgaro-polski diskusii v godinite na prehoda). Red.: M. Karabelova, A. Našilovska. Sofiâ 2009 s. 39-54 [tekst w jęz. bułg. w przekł. M. Karabelovej]. – Kooperatywy. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Szczec. 2010 s. 83-96. – Autobiografia jako akt wyboru. W: Dzień jest za krótki. Kilka opowieści autobiograficznych. Wr. 2013 s. 17-23 [tekst w jęz. pol. i ang.]. – Hipoteza literatury neo-post-osiedleńczej. W: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kr. 2012 s. 209-224. – Trzy gwinee. Księgowanie. W: Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze. Szczec. 2014 s. 9-17 [dot. V. Woolf]. – Kobieta czytająca: wczoraj, dziś i jutro. W: Czytanie: kobieta, biblioteka, lektura. Szczec. 2015 s. 7-19. – „Niosło ją to, że stała u boku”. O genderowym modelowaniu biografii artystek. „Autobiografia. Literatura, Kultura, Media” 2015 nr 2 s. 63-74. – Twórczość niepozorna na barykadzie codzienności. W: Twórczość niepozorna. Kr. 2015 s. 17-26. – Seminarium. W: Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei. Szczec. 2016 s. 235-248.

Prace redakcyjne

1. V [Piąta] fala. Pamięci Feliksa Rajczaka. Oprac. red.: I. Iwasiów, J. Kazimierski, T. Zawadowski. Zduńska Wola: Miej. Dom Kultury, Tow. Przyjaciół Zduńskiej Woli 1992, 52 s.
Antologia poezji.
2. Rozgrywania światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. Pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 1994, 300 s.
3. „Panny z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza. Pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 1996, 175 s. Rozpr. i Stud., t. 233.
4. Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej. Materiały z konferencji Pogranicza […] – konfrontacje, Szczec. 2-4 czerwca 1997 roku. Cz. 1. Miłość. Pod red. I. Iwasiów i P. Urbańskiego. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 1998, 217 s. Mater., Konf., nr 32. Por. poz. 5.
5. Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2. Meandry wrażliwości XX wieku. Pod red. I. Iwasiów i P. Urbańskiego. Szczec.: Wydawn. Nauk. Uszcz. 1999, 128 s. Rozpr. i Stud., t. 332.
Poszerzenie problematyki pokonferencyjnego zbioru, por. poz. 4.
6. „Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa. Pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 1999, 265 s. Rozbiory. Rozpr. i Stud., t. 323.
7. „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza. Pod red. I. Iwasiów i J. Madejskiego. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 2002, 163 s. Rozbiory. Rozpr. i Stud., t. 422.
8. Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Red.: I. Iwasiów, E. Kuźma. Szczec.: „Kurier-Press” 2003, 295 s.
Na k. tytułowej błędnie nazwisko I. Iwasiów: Iwsiów.
9. Kanon i obrzeża. [Materiały konferencji, Szczec. Maj 2004]. Red.: I. Iwasiów, T. Czerska. Kr.: Universitas 2005, 372 s.
10. Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji. [Materiały konferencji]. Pod red. I. Iwasiów i A. Krukowskiej. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 2005, 187 s. Rozpr. i Stud., t. 556.
Materiały konferencyjne.
11. Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego. Pod red. I. Iwasiów. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 2008, 240 s. Rozpr. i Stud., t. 723.
12. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 2010, 419 s. Rozpr. i Stud., t. 726.
13. Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma Dwudziestoleciami. Red.: I. Iwasiów, A. Galant. Kr.: Universitas 2011, 352 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Universitas 2013, plik w formacie PDF.
14. Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze. Pod red. I. Iwasiów i A. Zawiszewskiej. Szczec.: Wydawn. Nauk. USzcz. 2014, 549 s. Rozpr. i Studia – USzcz., 886.
15. Autobiografie (po)graniczne. Pod red. I. Iwasiów i T. Czerskiej. Kr.: Universitas 2016, 314 s. Ser. Wydawn. Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, t. 6.
16. Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945. Pod red. A. Grzemskiej i I. Iwasiów. Szczec.: Wyd. Nauk. USzcz. 2017, 288 s. Rozpr. i Studia – USzcz., 988.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2011.
 • Strona internetowa: http://www.ingaiwasiow.pl .
 • Wywiady: Oko w oko z feministką. Rozm. J. Ławrynowicz. „Kur. Szczec.” 1995 nr 43; Rozkosze literatury. Rozm. J. Giza-Stępień. „Kur. Szczec.” 1999 nr 22; W sprawie kobiet – bez zmian? Rozm. D. Nowacki. „Opcje” 2002 nr 6; Babskie czytanie. Rozm. K. Wolnik. „Dz. Zach.” 2006 nr 279; Burzenie mitów. Rozm. A. Sasinowski. „Kur. Szczec.” 2008 nr 189; Nostalgia za barem Bambino. Rozm. T.Z. Zapert. „Rzeczpospolita” 2008 nr 233; „Bambino”, Szczecin i my. Rozm.: W. Jachim, E. Podgajna. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 19 dod. „Szczecin”; Bar Bambino i smutek PRL-u. Rozm. P. Smoleński. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 224; Upominam się o wykorzenionych. Rozm. M. Wapińska. „Dziennik” 2009 nr 223 dod. „Kultura” [dot. Bambino]; Upierać się przy swoim. Rozm. P. Pustkowiak. „Dziennik” 2010 nr 79 dod. „Kultura” [dot. zwłaszcza „Ku słońcu”]; Nie płaczę nad brakiem korzeni. Rozm. K. Uczkiewicz. „Pamięć i Przyszłość” 2011 nr 2, przedr. w: K. Uczkiewicz, Ł. Medeksza: Ziemie Zachodnie. Zrób to sam. Wywiady opublikowane w kwartalniku „Pamięć i Przyszłość” w latach 2008-2013. Wr. [2015] [dot. m.in. Bambino]; Odpowiedzieć Panu Cogito. Rozm. J. Kowalska. „Teatr” 2011 nr 7/8 [dot. twórczości teatralnej i literackiej kobiet]; Szare komórki nie odrastają. Czy artysta musi się zabić. Rozm. O. Byrska. „Tyg. Powsz.” 2011 nr 36; Ojciec by mnie pochwalił. Rozm. M. Tutak-Goll. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 285 dod. „Wysokie Obcasy” nr 49 [dot. gł.: Umarł mi]; Sukienka dla feministki. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 256; Między miesiącami. Rozm. J. Czechowicz. W tegoż: Rok w rozmowie. Pozn. 2014; Seksualność bywa milutka. „Dz. Gaz. Prawna” 2014 nr 197 dod. „Kult. i Program TV” [dot. gł.: W powietrzu]; Sypialnia pełna widzów. Rozm. P. Pustkowiak. „Newsweek Polska” 2014 nr 46 [dot. gł.: W powietrzu]; „Bycie wstrzemięźliwą jest czymś dziwnym”. Rozm. K. Paradowska. Powst. 2015 [on-line] [dostęp 23 września2016]. Dostępny w Internecie: http://blog.wspolczesny.szczecin.pl[dot. wyst. Smaki i dotyki]; Pokój z prozą. Rozm. K. Nadana. „Nowe Książ.” 2015 nr 11; „Jak się ludzie kochają, to i dzieci mają”. Rozm. K. Paradowska. „Dialog” 2016 nr 5 [dot. gł.: Dziecko].
 • K. KONIECZNY: Inga Iwasiów. W: Encyklopedia Pomorza Zachodniego – pomeranica.pl [on-line]. Powst. 2013. [dostęp 2 grudnia 2016]. Dostępny w Internecie: http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Inga_Iwasi%C3%B3w.

Ogólne

 • A. GALANT: Seksowne granice tekstu. [E.] Sonnenberg, [I.] Filipiak, Iwasiów. „FA-art” 2004 nr 1.
 • J. GIZA-STĘPIEŃ: „Pracuję na trzech etatach i mam życiorys w głowie…”. W gąszczu tekstualnych dyskursów Ingi Iwasiów. „Studium” 2005 nr 6/2006 nr 1.
 • J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Kontra Ingi Iwasiów. „Fraza” 2007 nr 3.
 • D. NOWACKI: Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce. (2001-2010). Katow. 2011, passim.
 • H. SAMSON: Kto się boi Ingi Iwasiów?. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 267 dod. „Wysokie Obcasy” nr 46 [dot. m.in. odwołania I. Iwasiów z jury Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia”].
 • J. FRANCZAK: Pokazywanie języka. Większość rewolucji w świecie literatury odbywa się w imię powrotu do rzeczywistości. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 42 dod. „Festiwal Conrada” [dot. też utworów Z. Kruszyńskiego i J. Sosnowskiego].
 • A. IZDEBSKA: Opowieści o „miastach odzyskanych”. Proza Stefana Chwina, Pawła Huellego, Joanny Bator i Ingi Iwasiów. „Białost. Studia Literaturoznawcze” 2014 t. 5.
 • M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: „Projekty totalne” – o przedstawieniach historii XX wieku w najnowszej prozie polskiej i niemieckiej. W: Opcja niemiecka. Kr 2014 [dot. m.in. I. Iwasiów].
 • K. TRZECIAK: Ślady kampusu albo akademicy są zmęczeni. „Nowa Dekada Krak.” 2015 nr 1/2 [dot. też E. Balcerzana].

Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego

 • P. MICHAŁOWSKI: W bezkresie Kresów. „Nowe Książ.” 1995 nr 5.
 • K. PSTRONG: Próba niezupełnie feministyczna; A. ŁEBKOWSKA: „Kobieta czytająca jak kobieta czytająca jak kobieta…”. „Teksty Drugie” 1995 nr 3/4.
 • M. RABIZO-BIREK: Odojewski czytany przez kobietę. „Fraza” 1995 nr 9.
 • Dwugłos o książce Ingi Iwasiów: A. SKRENDO: Wokół feminizmu; L. SZARUGA: Rozbiórka feministyczna. „Pogranicza” 1995 nr 2/3.

Miasto-Ja-Miasto

 • [M. LALAK] M. SKWIERCZYK: „JA” Iwasiów. „Pogranicza” 1998 nr 3, przedr. w M. Lalak: Niepokojąca reszta. Szczec. 2004.
 • J. MADEJSKI: O pocieszeniu, jakie daje… pisanie. „Pogranicza” 1998 nr 1, przedr. w tegoż: Zamieszanie. Kr. 2003, przedr. w wersji ang. pt. On the pleasure that writing can give. A few words on the prose of Inga Iwasiów. [Przeł.] B. Keane. „Pogranicza” 2001 nr 6.
 • G. BORKOWSKA: Ręka pianisty. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 101.
 • A. NASIŁOWSKA: Kobieta w przestrzeni. „Nowe Książ.” 1999 nr 1.
 • I. MISIAK-BRODA. „Studium” 1999 nr 3/4.
 • D. NOWACKI: Projekt urbanistyczny. „Res Publica Nowa” 1999 nr 4.
 • I. PROMNY: Feministka rodzi tekst. „Śląsk” 1999 nr 9.
 • K. SZCZUKA: Miasto rzeczy ostatnich. Szczecin magiczny. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 146.
 • P. URBAŃSKI: Szczecin feministyczny i inteligencki. „Akcent” 1999 nr 1 [dot. też: A.D. Liskowacki: Cukiernica pani Kirsch].
 • A. WĘGRZYNIAKOWA: Miej ciało i patrzaj w ciało. „FA-art” 1999 nr 1.

Opowieść i milczenie

 • J. PASTERSKA: Zemsta Bogny, czyli Tyrmand w rękach feministki. „Fraza” 2001 nr 1/2.
 • T.M. GŁOGOWSKI: Tyrmand feministyczny. „Śląsk” 2002 nr 2.
 • Tenże. „Pam. Lit.” 2004 z. 1 [dot. też: J. Pasterska: Świat według Tyrmanda].

Miłość

 • J. GRĄDZIEL-WÓJCIK: Miłości podsłuchane. „Arkusz” 2001 nr 12.
 • B. KIERC: Ciało widzenia. „Nowe Książ.” 2001 nr 5.
 • A. LEGEŻYŃSKA: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. „Polonistyka” 2001 nr 7.
 • J. MADEJSKI: Poetka nieliryczna. „Pogranicza” 2001 nr 1.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki. (XIII). „Zesz. Lit.” 2001 nr 75.
 • A. ŚWIEŚCIAK: „Po stronie łagodności”. „FA-art” 2001 nr 2.
 • R. OSTASZEWSKI: Język ci wszystko wypaczy. „Opcje” 2001 nr 3/4.
 • A. GALANT: Ryzyko miłości. „Studium” 2002 nr 1.

Rewindykacje

 • A.D. LISKOWACKI: Kobieta czytająca. „Kur. Szczec.” 2002 nr 190.
 • A. MORAWIEC: Feministyczna pedagogia. „Nowe Książ.” 2002 nr 12.
 • D. NOWACKI: Siostra czytająca dzisiaj. „Res Publica Nowa” 2002 nr 11.
 • U. ŚMIETANA: Rewizje, remamenty. „Zadra” 2002 nr 3.
 • A. GALANT: A to rewindykacja właśnie! „Arkusz” 2003 nr 1, polem. D. NOWACKI: Teren obsikany. „FA-art” 2003 nr 1/2.
 • Z. KOPEĆ: Niedosyt vs apetyt. „Polonistyka” 2003 nr 10.
 • E. KRASKOWSKA: „W sprawie kobiet – bez zmian”. O pisarstwie Ingi Iwasiów. „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3.
 • J. MADEJSKI: Nienasycenie. „Pogranicza” 2002 nr 6, przedr. w tegoż: Zamieszanie. Kr. 2003.
 • K. KWIECIEŃ: Dylematy rewindykacji, czyli kobieta czytająca dzisiaj. „Dekada Lit.” 2003 nr 3/4.
 • M. WITKOWSKI: „Ja jako feministka…”. „Kresy” 2003 nr 1.

Gender dla średniozaawansowanych

 • B. MAJ: Ostrożnie z tą krytyką. „Forum Akad.” 2004 nr 6.
 • A. NASIŁOWSKA: Feministyczny entuzjazm. „Nowe Książ.” 2004 nr 8.
 • H. SERKOWSKA: Interpretacja jest wszystkim. O wykładach Ingi Iwasiów. „Teksty Drugie” 2004 nr 6 [rec. też: Parafrazy i reinterpretacje].
 • M. SIEDLACZEK: Jak ugryźć gender? „Opcje” 2004 nr 1/2.
 • J. BECZEK: Feminizm jest humanizmem. „Trybuna” 2005 nr 2.
 • J. ORSKA: Czytając literaturę. „Odra” 2005 nr 2 [dot. też: K. Dunin: Czytając Polskę].

Parafrazy i reinterpretacje

 • H. SERKOWSKA: Interpretacja jest wszystkim. O wykładach Ingi Iwasiów. „Teksty Drugie” 2004 nr 6 [dot. też: Gender dla średniozaawansowanych].

39/41

 • [A.D. LISKOWACKI] ADL: Do siebie. „Kur. Szczec.” 2004 nr 227.
 • B. KANIEWSKA: Spotkanie w przestrzeniach bez granic. „Pogranicza” 2005 nr 2.
 • K. LISOWSKI: Kobieta niepodległa. „Nowe Książ.” 2005 nr 4.

Smaki i dotyki

 • M. CUBER: Taniec z Konopnicką. „FA-art” 2006 nr 3.
 • B. DARSKA: Ja-jedyna i ja-każda. „Nowe Książ.” 2006 nr 12.
 • H. JAXA-ROŻEN: „Smaki i dotyki” – zaproszenie do świata kobiet. „Pogranicza” 2006 nr 5.
 • [A.D. LISKOWACKI] ADL: Czułe rany. „Kur. Szczec.” 2006 nr 227.
 • A. NĘCKA: Z intymnością jej do twarzy. „Opcje” 2006 nr 3.
 • D. NOWACKI: Kobiecość jako źródło cierpień. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 207.
 • M. RYCHTER: Kobieca erotyka bez pruderii i wstydu. „Dziennik” 2006 nr 132 dod. „Kultura” .
 • E. ANTONIAK: Lektura na brzegu łóżka. „Twórczość” 2007 nr 2.
 • J. BECZEK: Zapiski z piekła kobiet. „Studium” 2006/2007 nr 6/1.
 • K. NADANA: Tekst, który dotyka. „Res Publica Nowa” 2007 nr 1.
 • W. RUSINEK: Zepsuty smak, zły dotyk. „Dekada Lit.” 2007 nr 1.
 • A. ALOCHNO-JANIAK: Inicjacja małej dziewczynki w opowiadaniach Ingi Iwasiów i Krystyny Kofty. W: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej [on-line] Tor. 2015 [dokument elektroniczny dostępny jako plik tekstowy w formacie pdf rda].

Bambino

 • K. CIEŚLIK: Wydziedziczeni. „Twórczość” 2008 nr 12.
 • B. DARSKA: Urok mlecznego baru. „Dziennik” 2008 nr 190 dod. „Kultura”.
 • A. MADALIŃSKI: Przekleństwo pamięci. „Tyg. Powsz.” 2008 nr 49 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • T. MIZERKIEWICZ: Postfeministyczna proza więzi rodzinnych. „Nowe Książ.” 2008 nr 11; przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
 • D. NOWACKI: Dlaczego PRL mógł się kiedyś podobać. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 235.
 • S. BURYŁA: Słodko-gorzki smak PRL. „Pogranicza” 2009 nr 1.
 • B. HELBIG-MISCHEWSKI: Szlak prowadzący do nas. „Kresy” 2009 nr 77/78.
 • M. KOĆMIEL: Szczecin nasze dziecko – Bambino? „Gaz. Wybor.” 2009 nr 41 dod. „Szczecin”.
 • J. CHŁOSTA-ZIELONKA: O trudzie zapominania. „Fraza” 2010 nr 1.
 • A. GAJEWSKA: O pierwszym rozdziale „Bambino” Ingi Iwasiów. Wykład poznański. „Litteraria Copernica” 2010 nr 1.
 • A. GALANT: Estetyka, aksjologia, autobiografia. O „Bambinie” Ingi Iwasiów i „Piaskowej Górze” Joanny Bator. W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011.
 • A. SZLACHTA: Językowa kreacja miasta w „Bambino” Ingi Iwasiów. „Studia Językozn.” 2013 t. 12.
 • A. SADECKA: „This place is now your home”. A comparative view on partition migrants in a new city. Kamila Shamsie’s „Kartography” and Inga Iwasiów’s „Bambino”. „Wielogłos” 2014 nr 4.
 • A. SZLACHTA: Funkcje barw w powieści „Bambino” Ingi Iwasiów. „Studia Językozn.” 2014 t. 13.
 • W. RUSINEK: Polska Rzeczpospolita Codzienna. „FA-art” 2015 nr 1/2 [dot. też: E. Rylski: Obok Julii; J. Sosnowski: Spotkamy się w Honolulu].
 • E. SZYMIK: Kształtowanie się tożsamości narodowej wybranych bohaterów literackich. „Edukacja Międzynar.” 2016 nr 5 [dot. też: A. Rottenberg: Proszę bardzo; M. Szejnert: Czarny ogród].
 • Zob. też Wywiady.

Ku słońcu

 • U. GLENSK: „Własny pokój” w Szczecinie. „Odra” 2010 nr 10.
 • I. GODLEWSKA: W poszukiwaniu słońca. „Twórczość” 2010 nr 12.
 • M. KLIMOWICZ: Cmentarz przy ulicy Ku słońcu. „Akcent” 2010 nr 4.
 • A. MADALIŃSKI: Życiorysy równoległe. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 26 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • M. MATLAK: „Ku słońcu”, czyli Iwasiów sen o Szczecinie. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 95.
 • T. MIZERKIEWICZ: Krytyka żywotów równoległych. „Nowe Książ.” 2010 nr 6; przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
 • D. NOWACKI: Szczecin, Kanada, nowe życie. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 80.
 • P. PUSTKOWIAK: Idziemy, spoglądając wstecz. „Dziennik” 2010 nr 79 dod. „Kultura”.
 • R. SENDYKA: Miasto i ja, i miasto. O „Ku słońcu” Ingi Iwasiów. „Pogranicza” 2010 nr 2.
 • K. WIATKOWSKA: Nawyk pamiętania. „Strony” 2010 nr 5.
 • G. WYSOCKI: Wczoraj i dziś. „Lampa” 2010 nr 4.
 • K. SIDOWSKA: Polska powieść uniwersytecka. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2015 nr 4.
 • I. SŁOMAK: Porwanie. „FA-art” 2010 nr 1/2.
 • Zob. też Wywiady.

Na krótko

 • A. NĘCKA: W kryzysie. „Nowe Książ.” 2012 nr 8.
 • D. NOWACKI: Muzeum i tożsamość. Antyutopia Ingi Iwasiów. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 27.
 • P. NOWAKOWSKI: W tle. „Elewator” 2012 nr 1.
 • R. OSTASZEWSKI: Pozory mylą. „Polityka” 2012 nr 28.
 • E. SZYBOWICZ: Delegacja do przyszłości. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 159.
 • A. RUTKA: Portret kobiety z kryzysem kultury w tle. Marlene Streeruwitz „Entfernung” (2006) i Inga Iwasiów „Na krótko” (2012). „Rocz. Hum.” 2013 z. 5.
 • J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Znaleźć sens. Wizja przyszłości w prozie Ingi Iwasiów [„Na krótko”], Włodzimierza Kowalewskiego [„Bóg zapłacz”] i Mariusza Sieniewicza [„Rebelia”]. W: O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej. Tor. 2014.

Blogotony

 • P. MAŁOCHLEB: Zawodowa pisarka, zawodowa czytelniczka. „Nowe Książ.” 2014 nr 1.

Granice

 • A. PEKANIEC: Lekturowe przechadzki, teoretyczne spacery, krytyczne bezdroża. „Wielogłos” 2014 nr 3.

Umarł mi

 • T. FIAŁKOWSKI: Tato, ojciec zegarmistrz odchodzi. „Gaz. Wybor.” 2013 nr 281.
 • M. WOJTAŚ: Pozwól sobie na żałobę. „W Drodze” 2013 nr 11.
 • A. ŻELAZIŃSKA: Oswajanie utraty. „Polityka” 2013 nr 47.
 • A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Napisała nam. „Nowa Dekada Krak.” 2014 nr 1/2.
 • A. MADALIŃSKI: Forma żałoby. „Twórczość” 2014 nr 4.
 • D. NOWACKI: „Umarł jej”. O „Notatniku żałoby” Ingi Iwasiów. W: Zamieranie fikcji. Katow. 2014.
 • M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: Umarł Jej. „Nowe Książ.” 2014 nr 3.
 • I. IWASIÓW, A. DRAGUŁA, J. MADEJSKI: Potrzebujemy dudnienia w trumnę. „Więź” 2015 nr 1 [dyskusja na marginesie książki].
 • H. SERKOWSKA: Ojciec odchodzi. „Autobiografia. Literatura, Kultura, Media” 2015 nr 1.
 • A. CZYŻAK: Role dla opłakujących stratę. „Dzień przed końcem świata” Aleksandra Jurewicza i „Umarł mi” Ingi Iwasiów. „Pozn. Studia Slaw.” 2016 nr 11.
 • M. OKUPNIK: „Celownik nieszczęścia”. Reprezentacja doświadczenia utraty w kulturze współczesnej. „Irydion” 2017 T. 3 nr 1 [dot. też filmu w reż. M. Szumowskiej „33 sceny z życia”].
 • Zob. też Wywiady.

W powietrzu

 • M. BEYLIN: Ciało erotyczne, ciało społeczne. „Dialog” 2014 nr 12.
 • D. NOWACKI: Tamagotchi przejęło władzę. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 256.
 • K. ZYCH: Edukacja niesentymentalna. „Nowe Książ.” 2015 nr 1.
 • Zob. też Wywiady.

Pięćdziesiątka

 • W. RUSINEK: Zwyczajności odzyskane. „FA-art” 2015 nr 4.
 • M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: Pić a żyć. „Nowe Książ.” 2015 nr 11.
 • B. DARSKA: Zwyczajność. „Twórczość” 2016 nr 1.
 • A. GRZEMSKA: Żerowanie na resztkach. „Nowa Dekada Krak.” 2016 nr 1/2.
 • B. TWARDOCHLEB: Jedyne życie, jakie się ma. „Kur. Szczec.” 2016 nr 8.
 • A. NĘCKA: „Życie to nie są jakieś tam frywolitki”. O „Jolancie” Sylwii Chutnik i „Pięćdziesiątce” Ingi Iwasiów. W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Katow. 2017.

Smaki i dotyki.

 • M. KLIMCZAK: Jak smakuje nowe życie bez alkoholu. „Głos Szczec.” 2015 nr 121.
 • D. KLUSEK: Spowiedź na trzeźwo. „Głos Pomorza” 2015 nr 109.
 • [A.D. LISKOWACKI] ADL: Ohydna historia. „Kur. Szczec.” 2015 nr 111.
 • Zob. też Wywiady.

Dziecko

Prywatne/publiczne

 • S. BURYŁA: W swoim imieniu. „FA-art” 2009 nr 1/2.