Jacek GUTOROW
Autorka hasła: Barbara Marzęcka

Jacek GUTOROW
Autorka hasła: Barbara Marzęcka

ur. 1970

Poeta, historyk literatury i krytyk literacki, tłumacz.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 12 września 1970 w Grodkowie (pow. brzeski); syn Włodzimierza Gutorowa i Marii z Sokołowskich. Uczył się w szkole podstawowej w Chróścinie Nyskiej. Od 1985 uczęszczał do Liceum Administracji Państwowej w Nysie. Po zdaniu matury w 1990 studiował anglistykę na Uniwersytecie Opolskim (UO). Debiutował w 1993 jako poeta wierszami pt. Chwila; Do Mistrza Eckharta; Dytyramb; Image; Impresja; Koniec długiego dnia, opublikowanymi na łamach pisma „NaGłos” (nr 12), a w 1994 jako krytyk literacki esejem pt. Zagajewski (nr 15/16); w czasopiśmie tym drukował i w roku następnym. W 1995 uzyskał magisterium i został zatrudniony w Instytucie Filologii Angielskiej (Institute of English, Departament of Literature) UO. W badaniach naukowych zajął się teorią literatury i przekładu literackiego, poezją anglosaską oraz współczesną poezją polską. Wiersze, eseje, recenzje oraz przekłady publikował na łamach wielu pism, m.in. w „Zeszytach Literackich” (1994, 1997-99), „Kresach” (1995-2004), „Odrze” (od 1995; od 2011 cykl Monaten; członek Rady Programowej pisma), „Stronach” (1995-2012), „Twórczości” (1996-99, 2005, 2010), „Tygodniku Powszechnym” (1996, 2000, 2004-09), „Gazecie Fortecznej” (1998-99), „Nowej Okolicy Poetów” (1998-2000, 2009; od 2012 stały współpracownik pisma), „Czasie Kultury” (1999, 2006, 2008-11), „Studium” (1999-2000, 2004-06), „Kwartalniku Artystycznym” (2000-04, 2011, 2013-16), „Literaturze na Świecie” (2000-08), „Toposie” (2001, 2003, 2006, 2012-13), „Dekadzie Literackiej” (2008-09), „Przeglądzie Politycznym” (od 2010) i „Kwartalniku Artystycznym” (od 2013). W 1999 obronił na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pracę doktorską pt. Auto/biography and Deconstruction. Francis Thompson, de Quincey i W.B. Yeats (promotor prof. Tadeusz Sławek). Trzykrotnie został wyróżniony nagrodą Rektora UO za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (1998, 2001, 2009), a w 2005 nagrodą Quality za indywidualne osiągnięcia w sferze podnoszenia jakości kształcenia na UO. W 2002-13 pełnił funkcję kierownika Zakładu Literatur Anglojęzycznych w Instytucie Filologii Angielskiej UO. W 2002 przebywał na stypendium Fundacji Batorego w Trinity College w Oksfordzie. W 2003 otrzymał nagrodę Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków im L. Frydego za działalność krytycznoliteracką. W 2008 habilitował się na UO na podstawie rozprawy pt. Luminous Traversing. Wallace Stevens and the American Sublime; w 2010 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na UO. W 2009 został wyróżniony Nagrodą m. Opola oraz nagrodą „Nowej Okolicy Poetów”. Od 2012 należał do Polskiego PEN Clubu. W 2013 objął funkcję redaktora naczelnego wydawanego przez Instytut Filologii Angielskiej UO rocznika „Explorations. A Journal of Language and Literature”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2007). Mieszka w Opolu.

TWÓRCZOŚĆ

1. Wiersze pod nieobecność. (1990-1997). Posł.: M. Orski. Wr.: Okis 1998 [właśc.1997], 50 s. Bibl. Wr.. Oddz. Stow. Pisarzy Pol., Ser. VI, 6.
Wyróżnienie w konkursie im. K. Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki w 1998.
2. Aurora. [Wiersze]. Łódź: SLKKB 2001, 47 s. Ser. Poetycka – Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego, 61.
3. Grisaille. Sopot 2001. Plakat – arkusz poetycki dwumiesięcznika „Topos”. Dod. do nr 2/3 (57/58).
4. Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji. Opole: Wydawn. UO 2001, 151 s.
Zawartość: I. Na kresach człowieka. Derrida i problem humanizmu; II. Poznanie i melancholia. Derrida, Hamlet i Kierkegaard; III. Uwagi o etyce dekonstrukcji; IV. Nieśmiertelnik i Wieża Babel. Studium otwarte; V. Spór o nicość. Dekonstrukcja i teologia negatywna; VI. Dekonstrukcja i zadanie śmierci. – Aneks: Dekonstrukcja po polsku.
5. X. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2001, 45 s. Port Legnica 2001, t. 3.
6. Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kr.: Znak 2003, 255 s.
Nagroda Fundacji Kultury Pol. oraz Nagroda Pol. Oddz. Międzynarodowego Stow. Krytyków im. L. Frydego w 2003.
Zawartość: Formy protestu: Dlaczego poezja Nowej Fali jest poezją nowoczesną; Forma protestu. (Stanisław Barańczak); Krynicki; Języki Kornhausera; Sprzeczne fragmenty. (Adam Zagajewski); Maj. – Nowe marzenie o niewinności: Rafał Wojaczek: czystość głosu; Marcin Świetlicki. Notatki; Kontrapunkt. Uwagi o poezji Jacka Podsiadły; Wychodzenie z milczenia. (Jakub Ekier); Miejsce Sośnickiego. Notatki; Geografia sensu, sens geografii. (Tomasz Różycki). – Ślady i więzy: Maski Sommera; Ślady i więzy: topografia Jarniewicza; Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim; Konkret Wszystko Kalambur. (Tadeusz Pióro); Marcin Sendecki. Notatki; Koniec poezji? (Tomasz Majeran). – Punkty widzenia: Pytania estetyczne dzisiaj; O krytyce literackiej; Pasja krytyka. (Karol Maliszewski); Dyskrecja pewności. Uwagi o dziele krytycznym Mariana Stali.
7. Linia życia. [Wiersze]. Kr.: Znak 2006, 71 s. Poezja Znak.
Cykle: Lekcja rysunku; Dantejskie sceny.
8. Luminous traversing. Wallace Stevens and the American sublime. Opole: Wydawn. UO 2007, 221 s. Studia i Monogr., nr 394. Wyd. 2 zmien. Frankfurt am Main, Berlin; Bern [i in.]: Peter Lang. 2012. Katow. Interdisciplinary and Comparative Studies, 2.
Rozprawa habilitacyjna.
Zawartość: Introduction. – The Pre–„Harmonium” years; „Harmonium”: Songs of fancy and imagination; Figures of repression: Stevens in the thirties; Stevens and major men: towards a new humanism; Farewell to an idea: from „Transport to summer” to „The Auroras of autumn”; Building dwelling thinking: „An ordinary evening in new haven”; Towards a new knowledge of reality: „The Rock” and last poems; Coda.
9. Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego. [Szkice]. Wr.: Biuro Lit. 2007, 229 s. Szkice, 2.
Zawartość: Witold Wirpsza. Kraina ekscesu: Dziesięć przykazań dla przyszłego czytelnika książek Wirpszy; „Kraina ekscesu”. Notatki na marginesie dwóch książek [dot.: Cząstkowa próba o człowieku; Spis ludności]; Wokół „Faetona”. Notatki. – Tymoteusz Karpowicz. Rozgałęzienie: Przed mową i po słowie, wokół Karpowicza; Przez chwilę, w zawieszonym śpiewie; Karpowicz i „Ostatni wers”. – Tadeusz Różewicz. Poza słowem: Światła między wersami; Róża świadomości; Poza słowo. – Andrzej Sosnowski. Wiersz wychodzi z domu: Implozja; Różnica i powtórzenie; Kilwater; W sercu słońca.
10. Inne tempo. [Wiersze]. [Rys.:] M. Malicki. Wr.: Biuro Lit. 2008, 80 s. Poezje, 25.
Nominacja do Nagrody Lit. Nike, Nagrody Lit. Gdynia, Nagrody Mediów Publicznych „Cogito” w 2009.
M.in. zawiera cykle: Metamorfozy; Łubiny; Bug; Z notatnika: grudniowe spacery; Zbliżenia.
11. Nad brzegiem rzeki. (1990-2010). [Wybór wierszy]. Wr.: Biuro Lit. 2010, 319 s. Dożynki, t. 11.
Zawiera wiersze z poz. 1, 2, 5, 7, 10; nadto cykl: W cieniu kwitnących sadów (2010).
12. Księga zakładek. [Szkice]. Wr.: Biuro Lit. 2011, 358 s. Szkice, 14.
Zawartość: [Zakładka], – I. Cztery sylaby Gombrowicza; Tubylec. Na marginesie kilku uwag zapisanych przez Mirona Białoszewskiego w drugiej połowie lat 70.; Glif; „Zawsze sama, w obcym języku”; Zatrzymana w kadrze; „Jesteśmy razem, ale każde z nas samo”. Krystyna Miłobędzka i „wspólne powietrze”; Powroty Miłobędzkiej. – II: Jeszcze przez chwilę o Nowej Fali; Jacek Bierezin i roztrzaskane formy; Marek Jodłowski, pasjans; Transliteracja. Czytając wiersze Ireny Wyczółkowskiej; Na progu myślenia. Dwadzieścia fragmentów dla Tadeusza Sławka; Zatarcie i ślad. Na marginesie jednego wiersza Juliana Kornhausera [dot. wiersza: Kwiczoł] ]. – III: Raz jeszcze, skądinąd, w otwartych drzwiach. Topografia [J.] Jarniewicza; Andrzej Sosnowski: trudne powtórzenie; Mutacja; Daty, okoliczności; Dwa kroki w stronę ciemności, jeden do tyłu. Marcinowi Świetlickiemu na pięćdziesiąte urodziny; Jeszcze jeden apokryf. – IV: Rozprostować skrzydła, rozprostować ramiona; Bonowicz. Notatki; Żywioły [D.] Sośnickiego; Chwila nieuwagi. Notatki o wierszach Mariusza Grzebalskiego; Ziarno pieprzu [dot. wierszy M. Hamkało]; Piotr Czerniawski: same dygresje; „Pozwolić narodzić się zupełnie innej historii” [dot. wierszy K. Nowakowskiej]; A imię jego nieprzewidywalność. – V: Uwagi o krytyce bezprogramowej; Czytając [A.] Brücknera; Notatka o grafomanii; Poezja jako urwany ślad.
13. The folding star and other poems. [Wiersze]. [Przeł. i wstęp:] P. Florczyk. Rochester: BOA Editions 2012, 83 s.
Tekst w jęz. pol. i ang.
14. Kartki. [Wiersze]. Kr.: EMG 2015, 62 s.
15. Życie w rozproszonym świetle. Eseje. Wr.: Ossol. 2016, 318 s. Sztuka Czytania-Ossolineum.
Zawartość: Wstęp. – Magiczne pudełko Gadamera. – Rozproszenie [dot. R. Monk: Ludwig Wittgenstein: Powinność geniusza]. – 1916. Koniec myślenia [dot. L. Wittgensteina]. – Proust, widma i czas niedokonany. – Wyprzęgnięte myśli, utracone słowa [dot. A. Artauda]. – Notatki o Kafce; Kafka: przeciw dosłowności. – Hannah Arendt i dramat tożsamości; Namiętność myślenia. Nad listami Heideggera i Arendt; Życie po życiu [H. Arendt]. – [Dot. E. Saida]: Edwaad; Said i sceny obrotowe; Imiona własne; Przedostatnia fraza, ostatnie marzenie. – Strona życia, strona śmierci [dot. J. Derridy:]; Hotel Derrida (fantazja).
16. Rok bez chmur. [Wiersze]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2011, 119 s. Bibl. Poezji Współcz., t. 134.
Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Kuszenie niemożliwego. „Odra” 1998 nr 10 s. 49-57 [dot. A. Artauda]. – Poetry and being. Francis Thompson’s „Carmen Genesis”. W: PASE papers in literatur, language and culture. Lubl. 1998 s. 177-184. – Ariel po godzinach (Notatki do [W.] Stevensa). „Lit. na Świecie” 2000 s. 58-75. – Philippe Lejeune, for example. „Zesz. Nauk. Filol. Angielska UO” 2000 z. 11 s. 37-47. – Simulacra as icons. (Five annotations). W: Sings of culture: simulacra and the real. Frankfurt am Main; Bern 2000. – „Te są …zadziwiające…”. Na marginesie pierwszej książki poetyckiej J. Ashbery’ego. „Studium” 2000 nr 2/3 s. 16-32, toż „Świat i Sł.” 2004 nr 2 [dot.: Some trees]. – „Jedyna rzecz, która nas łączy.” „Lit. na Świecie” 2001 nr 12 s. 200-212 [dot.: S. Armitage]. – Kłopoty z Derridą. „Er(r)go” 2003 nr 2 s. 147-160. – The cloning of F. Thompson. A critical survery of three biographies. „Zesz. Nauk. Filol. Angielska UO” 2003 z. 13 s. 57-71. – Edward Said: wygnaniec z utopii. „Kresy” 2004 nr 4 s. 139-148. – The map of what. J. Ashbery’s „Flow Chart”. “Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Resoviensis. Studia Philologica”, Rzeszów 2004 s. 133-141. – Palimpsest czy szyfr? O przedstawieniach (po)nowoczesnego miasta amerykańskiego. W: Miasto, przestrzeń, topos, człowiek. Opole 2005 s. 147-156. – The paradoxes of the European narrative. Edward Said’s reading of Conrad. W: Europa Conrada. Opole 2005 s.195-203. – Dwie Wenecje Henry’ego Jamesa. „Lit. na Świecie” 2006 nr 3/4 s. 360-368. – Joyce czytany na nowo. „Lit. na Świecie” 2006 nr 7/8 s. 421-433. – Na progu myślenia. Piętnaście fragmentów dla Tadeusza Sławka. W: Myśl wędrująca. Opole 2006 s. 41-54. – Nowojorskie rozproszenie. O pewnej fascynacji Wallace’a Stevensa. W: Wielkie tematy literatury amerykańskiej. 3. Miasteczka, miasta, metropolie. Katow. 2006 s. 182-195. – Seamus Heaney. Tożsamość i archiwum. W: Poszukiwanie sensów. Kr. 2006 s. 182-195. – Sielanka? John Ashbery i ponowoczesna retoryka pastoralna. „Lit. na Świecie” 2006 nr 7/8 s. 298-305. – Figury spełnienia. Henry James i zmysł Włoch. W: Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni. Katow. 2007 s. 28-45. – Przeciw dosłowności. Notatki na marginesie polskiego przekładu „Mercian hymns” Geoffreya Hilla. W: Przekładając nieprzekładalne. 3. O wierności. Gdańsk 2007 s. 125-138. – Theresholds of audibility. Conrad’s soundings. W: Yearbook of Conrad studies. Kr. 2007 s. 61-72. – „To an old philosopher in Rome”. [W.] Stevens’s poetic meditations on [G.] Santayana. W: Under any sky. Cambridge 2007 s. 241-250. – Zaćmienia: Nietzsche i Pound. „Odra” 2007 nr 12 s. 46-55. – The moment of bird’s cry: a note on Wallace Stevens and Simone Weil. „The Wallace Stevens Journal”, Baltimore, MD 2008 vol. 32 s. 171-180. – Foreword. W: The body. Opole 2009 s. 117-130. – O przekładaniu [W.] Stevensa (i nie tylko). „Przekładaniec” 2009 nr 1 s. 135-154. – Wallace Stevens: malarstwo jako dekreacja. W: Między obrazem a tekstem. Łódź 2009 s. 117-130. – Milczenie [R.] Firbanka. „Twórczość” 2010 nr 9 s. 73-82. – Czasem, jak rzadko, świat. (O korespondencji Martina Heideggera i Hannah Arendt). „Prz. Polit.” 2011 nr 109/110 s. 201-211. – Figures of fulfillment. James and „a sense of Italy”. W: Henry James‘s Europe. Cambridge 2011 s. 93-102. – Przystanek Miłosz. „Przekładaniec” 2011 nr 25 s. 102-120. – Dwa kroki w stronę ciemności, jeden do tyłu. W: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Pozn. 2012 s. 151-160. – Wiatr i rozgałęzienie. Notatki o Słowackim (fragment większej całości). W: Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe. Opole 2012 s. 89-97. – Damaged beyond help? Simon Armitage’s „The not dead” and the paradoxes of trauma. W: Speaking the unspeakable. Oxford 2013 s. 179-193. – Rozproszone światło. Notatki do późnego Jamesa. „Kwart. Artyst.” 2013 nr 1 s. 111-132. – Stanisław Brzozowski and the ends of thought. „Studia Culturae”, Petersburg 2013 nr 16 s. 38-47. – W poszukiwaniu straconego czasu? Henry James i widma Ameryki. „Prz. Polit.” 2013 nr 118. – Zatarcie inskrypcji. Notatki o „Flow Chart” Johna Ashbery’ego. W: Poeci współcześni, poeci przeszłości. Gdańsk, Sopot 2013 s. 177-196. – Stanisław Brzozowski: kultura, życie, transgresje. W: Aesthesis i Ratio. Wr. 2014 s. 49-58. – To co zostaje. Arendt, Heidegger i inni. „Prz. Polit.” 2014 nr 126 s. 136-151. – Toward the incalculable. A note on Henry James and organic form. „The Henry James Review”, Baltimore, MD 2014 nr 3 s. 285-294. – Within the rim. Henry James, war and insularity W: Henry James goes to war. Frankfurt am Main 2014 s. 91-100. – Słowa przeciw słowom. Cztery kwartety i porażka poezji. W: Między słowem a rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia. Gdańsk 2015 s. 265-282. – Wittgenstein i koniec myślenia. O wojennym epizodzie w biografii wiedeńskiego filozofa. „Prz. Polit.” 2015 nr 130 s. 110-118. – Pewnego razu w Davos. „Prz. Polit.” 2016 nr 137 s. 97-109. –Próba głosu. Notatka o „Sjeście” i innych wczesnych wierszach Allena Ginsberga. W: Bitnicy. Wwa 2016 s. 145-162. – Przeciw nihilizmowi. Machiavelli i Nietzsche. „Prz. Polit.” 2016 nr 139/140 s. 178-188. – W stronę trzeciego języka. Refleksje o Elzenbergu. „Kwart. Artyst.” 2016 nr 2 s. 101-112. – Pęknięty kryształ. O pieśniach Ezry Pounda. „Odra” 2017 nr 7/8 s. 62-74.
Przekłady utworów J. Gutorowa w antologiach zagranicznych, m.in.: ang.: Breaking the silence. Poetry and the kenotic word. Frankfurt am Main 2015, – bułg.: Antologiâ na novata pol’ska poeziâ. [Wybór i przekł.:] B. Dankov. Sofiâ 2006, – hiszp: Poesía a contragolpe. [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – litew.: Magnus Ducatus Poesis. [Oprac.:] V. Braziūnas, V. Dekšnys. Vilnius 2010, – niem.: Es ist Zeit. [Oprac.:] P. Gehrisch, D. Krause. Dresden 1998, – serb.: Stane pripravnosti. [Wybór i przekł.:] A. Šaranac. Beograd 2010.

Przekłady

1. S. Armitage: Nocna zmiana i inne wiersze. Wybór i posł.: J. Gutorow. Przeł.: J. Gutorow, J. Jarniewicz. Legnica: Biuro Poetyckie Port Legnica 2003, 69 s. Port Legnica, t. 10.
2. R. Padgett: Nigdy nie wiadomo. Wiersze. Wybrał i przeł. J. Gutorow. Katow.: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris 2008, 103 s.
3. W. Stevens: Żółte popołudnie. [Wiersze]. Wybór, przekł. i posł.: J. Gutorow. [Rys.:] J. Rothild. Wr.: Biuro Lit. 2008, 109 s. Poezje, 21.
4. M. Ford: Chwila nieuwagi. Wiersze. [Przeł.:] J. Gutorow i A. Zdrodowski. Mikołów: Inst. Mikołowski 2014, 79 s. Bibl. Arkadii, t. 110.
5. A. Busza: Atol. Wiersze wybrane. Red.: J. Pasterski. [Przekł. wierszy anglojęz.: B. Czaykowski, J. Fruzińska, J. Gutorow, R. Sabo, B. Tarnowska]. Toronto: Pol. Fundusz Wydawn. w Kanadzie; Rzeszów: Stow. Lit.-Artyst „Fraza” 2016, 247 s.
6. D. Jones, G. Hill, Ch. Tomlinson: Wygnani z raju. [Wybór wierszy]. Wybór, przekł. i oprac.: J. Gutorow. Wr.: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza 2016, 189 s.
Prace redakcyjne
1. Miasto, przestrzeń, topos, człowiek. [Szkice]. Red. nauk.: A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel. Opole: Opol. Tow. Przyjaciół Nauk; UO, Inst. Filologii Pol. 2005, 328 s. UO. Inst. Filologii Pol.
2. Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka. Szkice pod red. I. Dobosiewicza, J. Gutorowa i R. W. Wolnego. Opole: Wydawn. UO 2006, 226 s. UO.
3. Community and nearness. Readings in English and American literature and culture. [Red.:] I. Dobosiewicz [i] J. Gutorow. Opole: Wydawn. UO 2007, 154 s. UO. Zob. też poz. 6, 9.
4. Conformity and resistance in America. [Red.:] J. Gutorow, T. Lebiecki. [Wstęp:] J. Gutorow. Newcastle Cambridge Scholars Publishing 2007, 448 s.
5. Muzyka innego świata. Krytycy o Marku Jodłowskim. Pod red. J. Gutorowa. Opole: Miej. Bibl. Publiczna 2007, 91 s.
6. The body. Readings in English and American literature and culture, 2. [Red.:] I. Dobosiewicz, J. Gutorow. Opole: Wydawn.: UO. 2009, 286 s. Zob. też poz. 3, 9.
7. E. Tkaczyszyn-Dycki: Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem. 111 wierszy. Wybór i posł.: J. Gutorow. [Rys.:] K. Augustynowicz. Wr.: Biuro Lit. 2009, 122 s. Poezje, 40.
8. M. Baran: Mniej więcej, wszystko. [Wiersze]. Wybór i posł.: J. Gutorow. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2011, 119 s. Bibl. Poezji Współcz.,t. 31.
9. The dream. Readings in English and American literature and culture, 3. [Red.:] I. Dobosiewicz [i] J. Gutorow. Opole: Wydawn. UO 2011, 309 s. UO. Zob. też poz. 3, 6.
10. B. Leśmian: Z tamtej strony ciszy. [Wiersze]. Wybór i posł.: J. Gutorow. [Rys.:] J. Nowosad. Wr.: Biuro Lit. 2012, 92 s. 44, Poezja Pol. od Nowa, 8.
11. T. Różewicz: Znikanie. [Wiersze]. Wybór i posł.: J. Gutorow. Wr.: Biuro Lit. 2015, 79 s. 44. Poezja Pol. od Nowa, 13.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2012, 2013.

Wywiady: Dwaj panowie w łódce nie licząc dyktafonu. Rozm. T. Różycki. „Gaz. Forteczna” 1999; Wszystko ulegnie zawieszeniu? Rozm.: A. Gleń, H. Jaroszewicz. „Przez Czerń” 2000 nr 2; Wizje lokalne. Rozm. J. Podsiadło. „Dz. Portowy” 2001 nr 3 [dot.: X]; Przestrzeń języka. Rozm. G. Jankowicz. „Studium” 2004 nr 2/3; Nieuprzedzone spojrzenie. Rozm. B. Zaremba. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 37; Otóż właśnie nie wszystko. Rozm. C. Bryk. Powst. ok. 2007 [on-line] [dostęp 17 czerwca 2013]. Dostępny w Internecie [dot.: Urwany ślad]; O słuchaniu słów. Rozm. G. Czekański. Powst. 2008. [on-line] [dostęp 17 czerwca 2013]. Dostępny w Internecie [dot.: Inne tempo]; Brakuje nam kogoś takiego jak Brzozowski. Rozm. J. Orska. „Odra” 2009 nr 11; Po prostu życie. Rozm. P. Kaczmarski. Powst. 2010 [on-line] [dostęp 17 czerwca 2013]. Dostępny w Internecie [dot.: Nad brzegiem rzeki]; Bardziej radykalny sposób czytania. Rozm. M. Larek. „Czas Kult.” 2011 nr 6; Pytania do Jacka Gutorowa. Rozm. R. Wiśniewski. Powst. ok 2011 [on-line] [dostęp 17 czerwca 2013]. Dostępny w Internecie [dot.: Księga zakładek]; Leśmian galore. Rozm. K. Northeast. Powst. 2012 [on-line] [dostęp 17 czerwca 2013]. Dostępny w Internecie : http:www.biuroliterackie.pl/przystan [dot.: B. Leśmian: Z tamtej strony ciszy]; Proliferacje i heterodoksje. Rozm. M. Topolski. „Rita Baum” 2012 nr 23 [dot.: Księga zakładek].

H. JAMRY: Poeci osobni. Jacek Gutorow, Paweł Marcinkiewicz, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. Informator biobibliograficzny. Opole 2008.

Ogólne
G. TOMICKI: Refleksy – refleksje na temat twórczości Jacka Gutorowa. „Gaz. Forteczna” 1991 nr 1.
G. BAR: Poeta nienatchniony. „Gaz. Forteczna” 1999 nr 9.
G. TOMICKI: Refleksy-refleksje. „Gaz. Forteczna” 1999 nr 1.
Z. JASKUŁA: Crystal Palace Jacka Gutorowa. „Dz. Portowy” 2001 nr 3.
A. STRASZECKA: Gutorow: poeto, kim jesteś, krytyku? „Kresy” 2008 nr 4.
G. KOCIUBA: Dlaczego Jacek Gutorow? „Nowa Okolica Poetów” 2009 nr 32.
A. GLEŃ: Dyskretna przygoda czytania. Uwagi o pisarstwie krytycznym Jacka Gutorowa; P. KACZMARSKI: Kawalerka z widokiem na morze „Strony” 2010 nr 6; K. MALISZEWSKI: Czytanie obok (Gutorowa). Chwile krytyczne. „Strony” 2010 nr 6, przedr. w tegoż: Wolność czytania. Mikołów 2015.
W. PIETRZAK: (O)błędne odczytania: Jacek Gutorow, Wallace Stevens i zalękniona perspektywa komparatystyki. „Porównania” 2014.
K. MALISZEWSKI: Obrazowość poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach. „Dyskurs” 2015 nr 20.
G. OLSZAŃSKI: Wiek męski. Epopeja rozkładu. Katow. 2015, passim.

Wiersze pod nieobecność
J. DRZEWUCKI: Gutorow: obecność. „Twórczość” 1998 nr 5.
R.J. KOBIERSKI: Z przepaści w przepaść. „Czas Kult.” 1998 nr 1.
J. SZAKET: Hurtem. „FA-art” 1998 nr 4.
H. Szczur: Orgia snu. „Studium” 1998 nr 13/14.
B. WOŁOWICZ: Koniec sezonu na Słowo. „Pro Arte” 1998 nr 8.
K. HOFFMAN: Domysły postawione na sztorc. O pierwszej książce poetyckiej Jacka Gutorowa. „Strony” 2010 nr 6.

Aurora
J. NAPIÓRKOWSKI: Po wyjęciu korka z dna „ja”. „Nowa Okolica Poetów” 2001 nr 2.
L. SZARUGA. „Zesz. Lit.” 2001 z. 75.
M. KASPRZAK: Czekając na Golgotę. „Studium” 2002 nr 2.

Na kresach człowieka
A. JANASZCZYK: Studium, czyli otwarcie na kresy. „Nowa Krytyka” 2002 nr 13.
D. RÓŻYCKA. „Strony” 2002 nr 1.
J. ORSKA: Derrida w obronie etyki. „Teksty Drugie” 2004 nr 5.
R. WŁODARCZYK: Prawo do lektury. Gutorow czyta Derridę. „Rita Baum” 2011 nr 19.

X
A. KAŁUŻA: Przebiegła bezosobowość. „Akcent” 2002 nr 3.
S. KUŹNICKI: Świat przekreślony na krzyż. „Akant” 2004 nr 1.
Zob. też Wywiady.

Niepodległość głosu
S. KUŹNICKI: Mapa, która nie musi udawać mapy. „Odra” 2003 nr 7/8.
P. MACKIEWICZ. „Topos” 2003 nr 6.
J. MOMRO: Grawitacje języka, grawitacje głosu. „Znak” 2003 nr 11.
K. NOWOSIELSKI: Prawda oraz imitacje. „Nowe Książ.” 2003 nr 6.
J. ORSKA: Usypianie Prospera. „Studium” 2003 nr 3/4, przedr. w tejże: Liryczne narracje. Kr. 2006.
R. RUTKOWSKI: Głos G. „Kresy” 2003 nr 4.
L. SZARUGA: Próba diagnozy. „Prz. Polit.” 2003 nr 60.
A. KAŁUŻA. „Res Publica Nowa” 2004 nr 3 [m.in. dot. J. Gutorowa] – J. MUELLER: Metaxu, tam gdzie załamuje się głos… „Twórczość” 2004 nr 1, przedr. W tejże: Stratygrafie. Wr. 2010.
M. TRACZYK. „Pam. Lit.” 2007 z. 1.

Linia życia
T. MIZERKIEWICZ: Odroczone słowa. „Nowe Książ.” 2006 nr 12.
K. HOFFMAN: Siedem niekonkluzywnych intuicji i jedna diagnoza. „Portret” 2007 nr 23.
A. KULA: Pod światło. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 18.
S. KUŹNICKI: Płaszczyzna porozumienia. „Pomosty” 2007 t. 12.
W. SETLAK: Nadzieja w geometrii. „Topos” 2007 nr 4.
K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: Młodość, nigdy tam nie byłem. „Śląsk” 2007 nr 1.

Luminous Traversing
A. Luyat. „The Wallace Stevens Journal”, Baltimore, MD 2008 nr 1.
K. BARTCZAK: Poetry and epistemology. „Polish Journal for American Studies” 2013 vol. 7.

Urwany ślad
P. BOGALECKI: T(r)opografia. „ArtPapier” 2007 nr 81.
A. GLEŃ: Językowy eksces. O „Urwanym śladzie” Jacka Gutorowa. „Teksty Drugie” 2007 nr 6.
A. KAŁUŻA: Fascynacje, ach fascynacje! „Nowe Książ.” 2007 nr 7.
J. ŁUKASIEWICZ: Na ostrzu. „Odra” 2007 nr 6.
P. MACKIEWICZ: Portret człowieka nieuformowanego. „FA-art” 2007 nr 3, przedr. w tegoż: Małe i mniejsze. Katow. 2013.
J. MOMRO: Trop w trop. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 18.
J. MUELLER: Nauczki dla awangardy. „Wakat” 2007 nr 2, przedr. w tejże: Stratygrafie. Wr. 2010.
T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI, J. GUTOROW, K. BIEDRZYCKI, J. FAZAN [i in.]: Poezja jako urwany ślad. Wokół najnowszej książki Jacka Gutorowa. Dyskusja. „Dekada Lit.” 2008 nr 2/3.
A. GLEŃ: Notatki, marginesy, urwane ślady… „Strony” 2009 nr 1/2.

Inne tempo
A. GLEŃ: „Inne tempo” Jacka Gutorowa. (Esej w notatkach). „Topos” 2009 nr 1/2.
G. KOCIUBA: Własne tempo, czyli samotność długodystansowca. „Nowa Okolica Poetów” 2009 nr 32.
K. MALISZEWSKI: Nowa poezja, stara bezimienność. „Strony” 2009 nr 1 /2, przedr. w tegoż: Wolność czytania. Mikołów 2015.
M. RADZIWON: Poezja zasłania mi widok na ogród. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 142.
M. PRZYBYLSKA: O niewystarczalności ekfrazy. „Polonistyka” 2009 nr 2 [dot. wiersza: Niedokończony przekład z Vermeera].
R. RŻANY: Co umknęło w spełnieniu. „Nowe Książ.” 2009 nr 1.
K. SIWCZYK: W swoim tempie. W tegoż: Ulotne obiekty ataku. Mikołów 2010.
Zob. też Wywiady.

Nad brzegiem rzeki (1990-2010)
J. ŻABNICKA: Gutorow na granicy. „Czas Kult.” 2010 nr 5.
Zob. też Wywiady.

Księga zakładek
J. BOROWCZYK: Jacek (krytyk) zawodowiec. „Czas Kult.” 2011 nr 165/66.
J. HNIDIUK: Siła pisanego słowa. „Nowe Książ.” 2011 nr 11.
A. GLEŃ: Ślad wciąż się urywa. W: Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze najnowszej. Opole 2012.
Zob. też Wywiady.

Kartki
L. SZARUGA: Świat poetycki (LXIII). „Zesz. Lit.” 2015 nr 3 [m.in. dot. J. Gutorowa].

Życie w rozproszonym świetle
G. JANKOWICZ: Gość – inność. „Tyg. Powsz.” 2016 nr 51/52.
A. BERKIETA: Język życia rozproszonego. „Nowe Książ.” 2017 nr 13.
T. KUNZ: Ceremonie żałobne. „Znak” 2017 nr 7/8.
B. SUWIŃSKI: Na brzegu spojrzenia. „Odra” 2017 nr 5.
G. TOMICKI: W rozproszonym świetle. „Odra” 2017 nr 3.

Dom bez chmur
J. SKURTYS: Rok oślepiających świateł [on-line] [data dostępu 15 grudnia 2017] Dostępny w Internecie.

B. Leśmian: Z tamtej strony ciszy
Zob. Wywiady.

T. Różewicz: Znikanie
T. MIZERKIEWICZ: Różewicz odchodzi. „Kwart. Artyst.” 2015 nr 4 [m.in. dot. J. Gutorowa].