Jan SOCHOŃ
Autor(ka) hasła: Barbara Marzęcka

Jan SOCHOŃ
Autor(ka) hasła: Barbara Marzęcka

ur. 1953

Krypt.: J.S.

Poeta, krytyk literacki, teolog, filozof.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 17 sierpnia 1953 w Wasilkowie (Podlasie); syn Józefa Sochonia, brakarza w zakładach włókienniczych, i Franciszki z Sochoniów. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku; w 1972 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską w Filii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w Białymstoku. Debiutował opublikowanymi w 1974 na łamach czasopisma „Poglądy” (nr 24) wierszami Droga, Gwiazda, Nokturn Trudno, za które otrzymał nagrodę w VIII Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Literackim. W 1975-77 był członkiem białostockiej Grupy Literackiej ZNP „Bakałarz”. W latach siedemdziesiątych uczestniczył także w działaniach ruchu literackiego zwanego Nową Prywatnością. Po otrzymaniu w 1977 magisterium pracował w Bibliotece UW – Filii w Białymstoku. Równocześnie drukował liczne artykuły w prasie regionalnej. W 1979 podjął studia teologiczne na Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie, które ukończył w 1984. W tymże roku otrzymał święcenie kapłańskie i do 1985 pracował jako wikariusz najpierw w Lubochni, a następnie w Jabłonnie. Równocześnie w 1981–85 studiował filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym – Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie, zakończoną kanonicznym egzaminem licencjackim. W tym czasie nawiązał współpracę także z redakcjami pism „Przegląd Katolicki” (od 1984) oraz „Powściągliwość i Praca” (od 1986), którą kontynuował z przerwami i w późniejszych latach. W 1986 wykładał historię literatury polskiej i historię filozofii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W tymże roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w trakcie których był przez rok 1987/88 na stypendium naukowym w Paryżu; w 1991 obronił doktorat na podstawie rozprawy pt. Ateizm. Wizja Etienne Gilsona (promotor prof. Zofia Józefa Zdybicka). Prace z zakresu filozofii chrześcijańskiej, a także przekłady z języka francuskiego i łaciny drukował w pismach teologicznych. Pod koniec lat osiemdziesiątych nawiązał wieloletnią współpracę z Polskim Radiem (Redakcja Programów Katolickich) jako autor audycji poświęconych zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i literackim. Kontynuował także twórczość literacką i krytycznoliteracką. Wiersze, recenzje, artykuły drukował m. in. na łamach pism: „Nowe Książki” (od 1991), „Zeszyty Literackie” (1989-92, 1997-98), „Więź” (1989, 1992, 1994, 1997-99). W 1992 został członkiem SPP. Prowadził wykłady na temat środków społecznego przekazu (1992-93) oraz zajęcia zlecone ze stylistyki utworów dziennikarskich (1992) na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. W 1992 wszedł w skład redakcji czasopisma „Trzeźwymi bądźcie”. Od 1994 pracował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (od 1999 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, UKSW) w Warszawie, od 1995 na stanowisku adiunkta w Katedrze Filozofii (później Instytut Filozofii). W 1999 uzyskał tam habilitację w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Spór o rozumienie świata. Monistyczne ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne. W 2000-04 współpracował z redakcją katolicką Telewizji Polskiej. W 2001 objął funkcję redaktora naczelnego rocznika „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka”, wydawanego przez UKSW. W tymże roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2002 został kierownikiem Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. W 2003 zaczął wykładać także w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 2003 za książki Ateizm (Warszawa 2003) oraz Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej (Warszawa 2003) otrzymał nagrodę Feniks w dziedzinie dzieł naukowych, przyznawaną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Recenzje, a także wiersze i prozę drukował w tym okresie nadal przede wszystkim w „Nowych Książkach”, a ponadto m.in. w „Więzi” (2003-07), „Toposie” (2000-03) i „Migotaniach, przejaśnieniach” (2005-2016; od 2011 tytuł „Migotania”). W 2004 otrzymał Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. F. Karpińskiego. W 2005 uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 2006 stanowisko profesora zwyczajnego na UKSW. W tymże roku otrzymał nagrodę Rektora UKSW III stopnia za osiągnięcia naukowe. W 2007 objął kierownictwo Katedry Filozofii Kultury na UKSW. W 2008 wszedł w skład komitetu redakcyjnego pism „Studia Philosophiae Christianae” (UKSW), „Ethos” oraz do Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II. Od 2001 należał do zespołu biorącego udział w pracach nad procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki oraz w opracowaniu jego monografii o charakterze hagiograficznym. W 2002 rozpoczął współpracę z International Institute for Hermeneutics w Toronto (Kanada) oraz z wydawanym przez nich pismem „Hermeneutic Series”. Został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego (w 1997), Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, oddziału Societá Internazionale Tommaso d’Aquino (w 2000), Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (w 2001), Towarzystwa Naukowego KUL (w 2006), Polskiego PEN Clubu (w 2009). Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

Poza pracami o charakterze ściśle filozoficznym i teologicznym opublikował:

 1. Aby powtarzać świat. [Wiersze]. [Białystok: Filia UW] 1975, 16 s., powiel.
 2. Wiersze. Wybór: W. Kazanecki. Wstęp: J. Taranienko. Białystok: Klub ZNP, Miej. Dom Kultury 1979, 21 s.
 3. Wita mnie lęk … [Wiersze]. Wwa: Wydawn. Archidiecezji Warsz. 1986, 79 s.
 4. Paryż i inne wiersze. Kr.: Miniatura 1989, 55 s.
 5. Merton, Lubochnia i literatura. Włocławek: Włocławskie Wydawn. Diecezjalne 1990, 123 s. Próby poetyckiego spojrzenia na Ewangelię, wspomnienia oraz interpretacje twórczości K. Baczyńskiego, Cz. Miłosza, J. Brodskiego, T. Venclovy, A. Zagajewskiego, A. Kamieńskiej i S. Barańczaka.
 6. Nie dzieje się nic szalonego. [Wiersze]. Białystok: KAW 1990, 119 s.
 7. Uroczyście przemija postać świata. [Wiersze]. Kr.: Miniatura 1990, 52 s.
 8. Nagość wielokrotna. 50 krótkich wierszy. [Kr.:] Miniatura [1991], 40 s.
 9. Brzęk dzwonków. Wybór wierszy. Przedm.: M. Niemiec. Wwa: Wydawn. Archidiecezji Warsz. 1993, 168 s.
 10. Jasność. [Wiersze]. Katow.: Księg. św. Jacka 1994, 91 s.
 11. U drzwi Godot. Szkice o poezji i teologii. Wwa: Wydawn. Archidiecezji Warsz. 1995, 291 s.
  Zawartość: U drzwi Godot. (Zamiast wstępu). – I: Tajemnica i niepokój. (O religijności sztuki poetyckiej); Siedem złych duchów i ja. (Dyskusja z Renatą Galcewą); Jaskinia i gra. (Język – sumienie – nadzieja); „Nie będzie ksiądz poetą” (Uwagi o poezji pisanej przez księży). – II: Nieobecny jest. (O poezji księdza Jana Twardowskiego); Szczerość i maska. (O wierszach księdza Janusza Stanisława Pasierba); Pochwała rzeczy. (O poezji Czesława Milosza); Miasto Miłosza . (Topos miasta w poezji Czesława Miłosza); Dar uwagi. (Korespondencja Thomas Merton – Czesław Miłosz); Zachwyt i rozpacz. (O poezji Wisławy Szymborskiej); Szare numinozum . (O poezji Zbigniewa Herberta); Album Herberta. (Nowy zbiór wierszy); Język, etyka, cierpienie. (O esejach Josifa Brodskiego); Poszukiwanie formy.(O twórczości Adama Zagajewskiego); Pełnia życia. (O poezji Zbigniewa Jankowskiego); Przełamywanie Przybosia. (O poezji Wiesława Kazaneckiego), Julia Hartwig, czyli czułość. (Uwagi o nowym tomie wierszy); Idę wciąż do Elis. (O poezji Zbigniewa Joachimiaka); Jeśli nie kochasz – milcz. (Poetycki apel Macieja Niemca); Mosty wewnętrzne. (O poezji Krzysztofa Piechowicza); Czystość życia. (O poezji Janusza Kotańskiego). – III: Pokora i cierpienie Boga. (O teologii François Varillona); Pierwsza nieboska komedia. (Towiański, Mickiewicz i inni); Ścieżki sztuki i cierpienia. (O Józefie Czapskim). – IV. [Szkice dot. teologii i filozofii].
 12. Modlitwa z muzyką. [Wiersze]. Wwa: Palabra 1996, 84 s.
 13. Wszystkie zmysły miłości. [Wiersze]. Posł.: S. Morawski. Wwa: PAX 1997, 113 s.
 14. Zdania, przecinki, kropki… Posł.: J. Hartwig. Pozn.: „W Drodze” 1998, 299 s.
  Rozważania religijne oraz wspomnienia.
 15. O życiu, które podoba się Bogu. Świadectwa i medytacje. Wwa: Pax 1999, 255 s.
 16. Bóg i język. Wwa: Wydawn. UKSW 2000, 367 s.
  Rozprawa dot. historycznie zmieniających się sposobów mówienia o Bogu od starożytności po współczesność, także odwołując się do tekstów literackich.
 17. Czarna flaga. Wiersze wybrane i nowe. Pelplin: Bernardinum 2001, 162 s.
 18. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. [Rozważania religijne]. Kr.: M 2001, 192 s. Rekolekcje z … Wyd. 2 pt. Rekolekcje z ks. Jerzym Popiełuszką. Tamże [2009].
 19. Ogień dobrej śmierci. Wiersze nowe 1997-2000. Wstęp: B. Kuczera-Chachulska. Posł.: M. Wittbrot. Wwa: Wydawn. UKSW 2001, 173 s.
 20. Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem Krąpcem rozmawia … Lubl.: Pol. Tow. Tomasza z Akwinu 2002, 198 s.
 21. Prawdę warto pokochać. [Rozważania religijne]. Katow.: Księg. św. Jacka 2002, 133 s.
 22. Gorycz. [Wiersze]. Pelplin: Bernardinum 2003, 119 s.
 23. O pocieszeniu jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne. Wwa: Wydawn. UKSW 2004, 419 s.
  Zawartość: Cz. I. Literatura i to co święte: Poeta klasyczny żyje! – Religijny wymiar literatury; Literatura i przepowiadanie; Teologia i literatura; Muza chrześcijańska – dla wszystkich; Dusza wśród arcydzieł; Świętujemy- ale jak?; Faust i nasze biedy; „W anielskim cieniu” . (Spotkania poetów z aniołami). – Cz. II. Teologia w poezji księży: Nie jestem smutny, bo drżę. O twórczości Karola Wojtyły; Natura – kultura – widzenie. Jana Pawła II poszukiwanie Początku; W Jezusie jest cierpienie i zachwyt. O poezji ks. Janusza St. Pasierba; Z tą poezją – co za udręka. Poetycka teologia ks. Janusza St. Pasierba; Wiersze o bliskim ludzkiemu sercu zasięgu [dot. ks. Janusza St. Pasierba]; Traktat teologiczny ks. Janusza St. Pasierba i Czesława Miłosza; Kapłan – poeta. Czy interpretacja ks. Janusza Pasierba domaga się wiedzy o jego kapłaństwie?; Dotykam, chłonę, jestem. O poezji ks. Jerzego Szymika; Poetycka orkiestra symfoniczna; Zespolić kapłaństwo ze sztuką. „O poetyckiej teologii” ks. Alfreda Wierzbickiego; Rozbudzanie zmysłów świata i tęsknota za Boską czułością. Wiersze ks. Andrzeja Wiercińskiego. – Cz. III. Duchowa strona poezji: Bóg Poety [dot. Z. Herberta]; Żyję, gdy piszę [dot. E. Brylla]; Psalmy końca wieku [dot. T. Ferenc]; Bóg i morze [dot. Z. Jankowskiego]; Pełnia życia [dot. Z. Jankowskiego]; Kwiaty mrozu [dot. M. Niemiec: Kwiaty akacji]; Opowieść poetycka [dot. J. Kotańskiego]; Odetchnęłam, nie jestem poetką [dot. B. Gruszki-Zych]; Poezja ukrywana starannie [dot. K. Turaj-Kalińska: Prometea]; Portrety bliskie: Adam Zagajewski, Tomas Venclova; Szczęśliwie trudny splot [dot. E. Bieńkowska: Pisarz i los.]; Kaczmarski: metafizyka i polityka. – Cz. IV. Rodowody białostockie: Izydor Kajetan Wysłołuch – wyklęty zakonnik, poeta i publicysta; Ignacy Kułakowski: zapomniany poeta i pedagog; Karol Chrzczonowicz – nieznany powieściopisarz i poeta. – Cz. V. Dziennik z życia: Urodziłem się w … . – Cz. VI. Toskański dziennik z życia: Myślę o mojej … . – Cz. VII. Umbryjski dziennik z życia: Czyż mogłem …
 24. W miłości zdarza się wszystko. Wiersze z lat 2001-2004. Zdjęcia z cyklu „Ziemia cyprysów” … Pelplin: Bernardinum 2004, 151 s.
 25. Bagaż podręczny. (Wiersze amerykańskie). Sopot: Tow. Przyj. Sopotu 2005, 56 s. Bibl. „Toposu”, t. 23.
 26. Dziennik z życia. [Dziennik]. Pozn.: Wydawn. Pallottinum 2005, 363 s.
 27. Rozczesuję Twoje włosy, matko… [Wiersze]. Pelplin: Bernardinum 2005, 45 s.
 28. Poza kamień. [Wiersze]. Wwa: Tow. „Więź” 2006, 135 s. Bibl. „Więzi”, t. 191.
 29. List do mojego księdza. [Esej]. Pelplin: Bernardinum 2007, 72 s.
 30. Religia jako odpowiedź. Eseje przygodne. Wwa: Fronda 2008, 460 s.
  Próba oceny kondycji religii z odwołaniami m.in. do twórczości T. Kantora, A. Kamieńskiej i J. Twardowskiego.
 31. Intencje codzienne. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Inst. Książki i Marketingu 2009, 143 s.
  Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2010.
 32. Ks. Jerzy Popiełuszko. [Biografia]. Kr.: WAM 2010, 107 s. Wielcy ludzie Kościoła. Wyd. nast. zmien. pt.Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Tamże: wyd. 2 2010, wyd. 3 uzup. 2010.
  Od wyd. 2 dołączona homilia abp A. Amato, wygłoszona podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej ks. J. Popieluszki 6 czerwca 2010.
 33. Powtórzenie raju. [Wiersze]. Pelplin: Bernardinum 2010, 75 s.
 34. Uspokój się. [Wiersze]. Bydg.: Galeria Autorska J. Kaja, J. Soliński. 2010, 83 s.
 35. Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki. Kr.: WAM 2010, 228 s.
  Opowieść dokumentalna.
 36. Podróż z magami. Wiersze świąteczne. Linoryty: J. Soliński. Bydgoszcz: Galeria Autorska 2011, 47 s.
 37. Widzimy tylko znaki – o wierze chrześcijańskiej. [Rozważania religijne]. Kr.: WAM 2011, 240 s.
 38. Poszukiwanie literatury. [Studium]. Wwa: Wydawn. UKSW 2012, 296 s.</p>
  Dot. m.in. K. Wojtyły, J. Twardowskiego, J. St. Pasierba i Cz. Miłosza.
 39. Wizerunek. [Wiersze]. Gdańsk: Fundacja Światło Literatury 2013, 95 s.
 40. Jak żyć chrześcijaństwem. [Studium]. Wwa: Wydawn. Salezjanów 2014, 303 s.
 41. Obrót „koła. Wiersze z lat 2008-2012. Pelplin: Bernardinum 2014, 167 s.
 42. Sandały i pierścień. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyj. Sopotu; Red. „Toposu” 2015, 63 s. Bibl. „Toposu”, t. 111.
 43. Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury. Lubl.: Pol. Tow. Tomasza z Akwinu 2016, 421 s.
 44. Półmrok. [Wiersze]. Paryż: Éditions Yot-art. 2016, 39 s. Recogito, 7.
 45. Strzałka czasu. [Wiersze]. Rzeszów: Podkarpacki Inst. Książki 2017, 144 s.
  Tu także: P. Roszak: Nadwyżka sensu, czyli o poezji jako o sztuce radzenia (sobie). Przyczynek do zrozumienia wierszy Jana Sochonia.
 46. Przekłady wierszy J. Sochonia w antologii ros.: Sdelano v Pol’še, vek – XX. Antologiâ . [Wybór. i przekł.:] A. Bazilevskij. Moskva 2009.

Przekład

 1. A. Frossard: Bronię papieża. [Publicystyka]. Przeł.: J. Naumowicz i J. Sochoń. Wwa: Palabra 1995, 81 s. Wyd. 2 tamże 1999.

Prace redakcyjne

 1. Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej. Wybór, przedm., i oprac.: J. Sochoń. Wwa: Wydawn. Archidiecezji Warsz. 1986, 312 s.
 2. J.St. Pasierb: Wiersze wybrane. Wybór i oprac.: J. Sochoń. Il. J. Lebenstein. Wwa: Wydawn. Archidiecezji Warsz. 1988, 408 s.
 3. J. Popiełuszko: Kazania 1982-1984. Wstęp i oprac.: J. Sochoń. Wwa: Wydawn. Archidiecezji Warsz. 1992, 173 s.
 4. Szaropolskie srebro. Wiersze księży. Wybór, oprac. i posł.: J. Sochoń. Wwa: Wydawn. Archidiecezji Warsz. 1992, 363 s.
 5. J. St. Pasierb: Po walce z aniołem. [Wiersze]. Posł. i wybór: J. Sochoń. Wwa: PAX 1996, 105 s.
 6. B. Leśmian: Nieskończoność róży. [Wiersze]. Wybór i posł.: J. Sochoń. Wwa: PAX 1999, 244 s.
 7. J. Popiełuszko: Dotknięcie Boga. Myśli, modlitwy, wywiady. Wybrał, oprac. i przedm. opatrzył: J. Sochoń. Wwa: PAX 2000, 159 s.
 8. J. Popiełuszko: Myśli wyszukane. Wybór: J. Sochoń. Kr.: Znak 2001, 109 s.
 9. J. St. Pasierb: Liturgia serca. [Wiersze]. Wwa: Wydawn UKSW 2002, 499 s.
 10. J. Popiełuszko: Dobrego dnia! … Myśli na każdy dzień roku. Wybór i oprac.: J. Sochoń. Częstochowa: Edycja św. Pawła 2002, 139 s. Wyd. 2 pt. Dobrego dnia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Myśli na każdy dzień roku. Tamże 2010.
 11. Poezja Karola Wojtyły. Duchowe spojrzenia. [Szkice]. Wybór i oprac.: J. Sochoń. Pelplin: Bernardinum 2003, 101 s.
 12. K. Wojtyła: Ukryty blask. [Wiersze]. Wybór i posł.: J. Sochoń. Wwa: Wydawn. UKSW 2003, 180 s.
 13. Klęcznik ze słów. Modlitewnik poetycki. [Wiersze]. Pod red. J. Sochonia. Wwa: Fronda 2017, 386 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2010.
 • Autor o sobie: Żyć dzięki poezji. „Gaz. Współcz.” 1978 nr 92; Po co piszę? „Kwart. Artyst.” 1999 nr 1 [m.in. wypowiedź J. S.]; Rzecz dla mnie, jako poety, najważniejsza? „Topos” 2000 nr 2.
 • Wywiady: Chrześcijaństwo to religia nadziei. Rozm. A. Jarmusiewicz. „Rzeczpospolita” 1996 nr 245; Pisanie jest darem. Rozm. K. Konecka. „Gaz. Współcz.” 1996 nr 96; Jestem na początku drogi. Rozm. P. Barszcz. „Kur. Poranny” 2004 nr 267.
 • Pejzaż polski. Rozm. A. Olędzki. W: A. Olędzki: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady. Kr. 2010; Rozmowa z ks. J. S. Rozm. J. Kurkiewicz. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 157.
 • Wiersz wie ode mnie więcej. Rozm. B. Gruszka-Zych. „Gość Niedz.” 2012 nr 2.

Ogólne

 • J. ST. PASIERB: Obecność miłości. (O poezji ks. Jana Sochonia). „Gwiazda Morza” 1983 nr 20.
 • Z. ŁĄCZKOWSKI: Jan Sochoń. „Sł. Powsz.” 1991 nr 34.
 • Z. ŁĄCZKOWSKI: Przeciw odduchowieniu w kulturze. „Sł.–Dz. Katol.” 1993 nr 94.
 • S. MORAWSKI: Księdza z poetą dialog podskórny. „Literatura” 1997 nr 3.
 • M. SZEWCZYK: Poezja to sposób życia. „Przew. Katol.” 2004 nr 48.
 • J. BARTCZAK: Koloryt niektórych wierszy Jana Sochonia. „Poezja Dzisiaj” 2005 nr 40/41.
 • J. DRZEWUCKI: Dajmy na to Jan Sochoń. „Twórczość” 2006 nr 9.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki. 65. „Zesz. Lit.” 2016 nr 1 [m. in. dot. J. Sochonia].
 • A. WOŁOSEWICZ: Poezja osobna Jana Sochonia. „Migotania” 2016 nr 1.
 • Zob. też Twórczość poz. 45.

Wita mnie lęk…

 • S. DŁUSKI. „Gwiazda Morza” 1988 nr 1; M. STALA: Poezja i wierszomania. (1) „Brulion”* 1989 nr 9.

Paryż i inne wiersze

 • H. BOROWSKA: Sochoń i inne wiersze. „Ład” 1990 nr 16.
 • A. SZYMAŃSKA: „Kiedy niepewność staje się pewnością” „Prz. Powsz.” 1990 nr 4.

Nie dzieje się nic szalonego

 • T. OLSZEWSKI: Sens sumienia i sens religii. „Nowe Książ.” 1991 nr 4 [dot. też: Uroczyście przemija postać świata].

Uroczyście przemija postać świata

 • T. OLSZEWSKI: Sens sumienia i sens religii. „Nowe Książ.” 1991 nr 4 [dot. też: Nie dzieje się nic szalonego].
 • E. DUNAJ-KOZAKOW: Przekroczyć własną miarę. „Akcent” 1992 nr 1 [dot. też: Nagość wielokrotna].

Nagość wielokrotna.

 • S. DRAJEWSKI: W drodze do wolności. „Sł. Powsz.” 1991 nr 238.
 • E. DUNAJ-KOZAKOW: Przekroczyć własną miarę. „Akcent” 1992 nr 1 [dot. też: Uroczyście przemija postać świata].
 • M. NIEMIEC: Ani chwili niezdecydowania. „Tyg. Solidarność” 1992 nr 46.

Brzęk dzwonków.

 • J. JAREMOWICZ: Listy od Jana Sochonia; M. ŁUKASZEWICZ: Nocne czuwanie. „Nowe Książ.” 1993 nr 5.
 • S. DŁUSKI: Psalmy ks. Jana Sochonia. „Akcent” 1994 nr 1, przedr. w tegoż: Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Rzeszów 2014.

Jasność

 • M. KLECEL: Jasność afirmacji. „Sł.–Dz. Katol.” 1995 nr 60.
 • K. LISOWSKI: Samotność światła pełna… „Nowe Książ.” 1995 nr 7.
 • Z. ŁĄCZKOWSKI: Kultura jest początkiem Zmartwychwstania. „Sł.–Dz. Katol.” 1995 nr 65.

U drzwi Godot

 • P. SZEWC: Godot współczesny. „Rzeczpospolita” 1995 nr 101.

Modlitwa z muzyką

 • K. KUCZKOWSKI: Widzieć jasno rzeczy ciemne. „Topos” 1996 nr 3.
 • A. SZYMAŃSKA: Muzyka przeznaczenia. „Prz. Powsz.” 1996 nr 6.
 • W. WANTUCH: Dobra nowina na pięciolinii. „Nowe Książ.” 1996 nr 8.
 • Z. ZARĘBIANKA: Księdza Jana Sochonia „Modlitwa z muzyką”. „Kwart. Artyst.” 1998 nr 4.

Wszystkie zmysły miłości

 • K. PIEŃKOSZ: Snuć wiersze jak miłość. „Sycyna” 1997 nr 13.
 • P. WILCZEK: Hymn o miłości. „Nowe Książ”. 1997 nr 8.

Zdania, przecinki, kropki…

 • J. SOBOLEWSKA: Ton osobisty, wykład, napomnienie. „Nowe Książ.” 1999 nr 5.
 • W. KALISZEWSKI: Radość życia. „Więź” 2000 nr 7.

Czarna flaga

 • A. SZYMAŃSKA: Naiwne pytania. „Nowe Książ.” 2001 nr 7 [dot. też: Ogień dobrej śmierci].

Ogień dobrej śmierci.

 • A. LEGEŻYŃSKA: Ogień śmierci, ogień miłości. „Polonistyka” 2001 nr 8.
 • A. SZYMAŃSKA: Naiwne pytania. „Nowe Książ.” 2001 nr 7 [dot. też: Czarna flaga].– J. SIKORA: Liryka nagiego olśnienia. „Twórczość” 2002 nr 5/6.

Gorycz

 • Z. CHOJNOWSKI: Znaki przejść. „Nowe Książ.” 2003 nr 11.
 • J. DRZEWUCKI: Jestem najsłabszym z ludzi. „Rzeczpospolita” 2003 nr 255.
 • S. BABUCHOWSKI: Dojrzewanie do ciszy. „Topos” 2004 nr 3/4.

O pocieszeniu jakie daje literatura.

 • J. STARZYK: Ksiądz o poezji. „Śląsk” 2005 nr 9.
 • P. WOJCIECHOWSKI: Z kuchni na Dobrej. „Nowe Książ.” 2005 nr 6.

W miłości zdarza się wszystko

 • A. BERNAT: Zawsze jest jakieś wyjście, o ile żyjemy poważnie. „Życie” 2005 nr 23.

Bagaż podręczny

 • K. LISOWSKI: W pełnym istnieniu. „Nowe Książ.” 2005 nr 7.
 • G. KOCIUBA: Cud zwykłych rzeczy. „Topos” 2006 nr 1/2.
 • M. SOLECKI: Przeszukując „Bagaż podręczny” S. „Pogranicza” 2006 nr 5.

Dziennik z życia

 • Z. ZARĘBIANKA: Zapisać siebie. „Topos” 2006 nr 5.

Poza kamień

 • A. NASIŁOWSKA: Trochę Italii, trochę Podlasia. „Nowe Książ.” 2007 nr 2.
 • I. SMOLKA: Nie oddychaj bez nadziei. „Więź” 2007 nr 2.

Religia jako odpowiedź

 • P. MORAWSKI: Protokół rozbieżności. „Nowe Książ.” 2009 nr 1.
 • Z. MIKOŁEJKO: Religia, filozofia i kultura współczesna. „Studia z Filoz. Boga Religii i Człow.” 2009 t. 5.
 • P. MOSKAL: O intelektualnym kryzysie współczesności. „Ethos” 2009 nr 1 /2.

Intencje codzienne

 • K. LISOWSKI: Stać w blasku oczekiwania. „Nowe Książ.” 2009 nr 12.
 • A. WOŁOSEWICZ: Obserwacje podskórne Jana Sochonia. „Migotania, Przejaśnienia” 2009 nr 3/4.
 • J. KURKIEWICZ: Ciemna miłość. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 157.

Powtórzenie raju

 • R. RŻANY: Szczęście w perspektywie śmierci. „Nowe Książ.” 2010 nr 11.
 • A. SZYMAŃSKA: Chwila i nicość. „Prz. Powsz.” 2011 nr 6 [dot. także: Uspokój się].

Uspokój się

 • A. SZYMAŃSKA: Chwila i nicość. „Prz. Powsz.” 2011 nr 6 [dot. także: Powtórzenie raju].

Tama

 • J. SWĘDROWSKI. „Saeculum Christianum” 2011 nr 18.

Podróż z magami

 • J. BECZEK: Święte uczestnictwo. „Nowe Książ.” 2012 nr 3.

Widzimy tylko znaki – o wierze chrześcijańskiej

 • A. SZYMAŃSKA: Energia wiary i jej świadkowie. „Nowe Książ.” 2011 nr 12.

Wizerunek

 • E. ANTONIAK-KIEDOS: Kreując wizerunek. „Elewator” 2014 nr 1.

Jak żyć chrześcijaństwem

 • A. SZYMAŃSKA: Chrześcijanin – zakładnik trudnej wiary. „Nowe Książ.” 2015 nr 4.

Obrót koła

 • A. NĘCKA: Rytm egzystencjalnego kołowrotka. „Nowe Książ.” 2015 nr 2.

Sandały i pierścień

 • J. NOWAK: Hybrydowa wojna z szatanem, światem i ciałem. „Topos” 2015 nr 4.
 • A. SZYMAŃSKA: Uniżenie i wyniesienie. „Nowe Książ.” 2015 nr 9.

Półmrok

 • W. KALISZEWSKI: Szczęście to nic szczególnego. „Wyspa” 2017 nr 1.

Klęcznik ze słów

 • M. BAUCHROWICZ-KŁODZIŃSKA: W poetyckiej szkole modlitwy. „Nowe Książ.” 2017 nr 7/8.