Joanna ŚLÓSARSKA
Autorka hasła: Maria Kotowska-Kachel

Joanna ŚLÓSARSKA
Autorka hasła: Maria Kotowska-Kachel

1953–2016

Teoretyk i antropolog literatury, komparatystka, poetka.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzona 12 maja 1953 w Łodzi; córka Stanisława Krakowiaka, rzemieślnika, i Marianny z domu Milewskiej. W 1967–71 uczęszczała do X Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łodzi. Po zdaniu w 1971 matury studiowała filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ); w 1976 uzyskała magisterium. W tymże roku została zatrudniona w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ (później Katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu, od 2002 Katedra Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, od 2011 Instytut Kultury Współczesnej UŁ) na stanowisku asystenta. W badaniach literaturoznawczych zajęła się teorią literatury, poetyką kognitywną, komparatystyką oraz antropologią kultury. W 1978 obroniła na UŁ pracę doktorską pt. Zagadnienie fikcji literackiej (promotor prof. Teresa Cieślikowska) i otrzymała stanowisko adiunkta. W 1979 opublikowała pierwsze prace naukowe: w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” (nr 1) recenzję książki W. Hondy The fundamental theory of literature, a w „Actach Universitatis Lodziensis” (nr 50) rozprawę Forma i otwarcie w powieści Urszuli Kozioł „Ptaki dla myśli”. (Fragment). Od 1983 była członkiem redakcji zeszytów „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum” (w 1997–2010 pełniła funkcję redaktora naczelnego tego pisma). W 1988 przebywała w Universiteé Paris III w Paryżu na półrocznym stypendium rządu francuskiego. Od ok. 1989 należała do Grupy Literackiej „Centauro”. W 1990 była współzałożycielką Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego, którego została przewodniczącą; pełniła też opiekę redakcyjną nad serią wydawniczą Stowarzyszenia. W 1996–98 współpracowała z Programem 2 Telewizji Polskiej jako autorka scenariuszy i prowadząca cykl programów o sztuce pt. Instalacje. W 1997 uzyskała habilitację na podstawie książki Syntagmatyka poetycka oraz stanowisko profesora nadzwyczajnego na UŁ. W 1999–2001 wykładała nadto w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej (WSHE) w Łodzi, kierując Katedrą Literatury Porównawczej. Reżyserowała spektakle teatru studenckiego przy WSHE, zaprojektowała i redagowała studencką serię wydawniczą debiutów literackich. Była redaktorem serii Literaturoznawstwo. Prace Naukowe Studentów WSHE w Łodzi (2000, 2001). W 2005 otrzymała tytuł naukowy profesora. W 2006 objęła kierownictwo Pracowni Antropologii Literatury Katedry Teorii Literatury na Wydziale Filologicznym UŁ. W 2007 przeszła na stanowisko profesora zwyczajnego UŁ. W 2007–11 pracowała także w Katedrze Socjologii, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz była opiekunem Koła Naukowego Dziennikarzy. Zainicjowała w 2009 powstanie serii Dyskursy o kulturze. Wchodziła w skład kolegiów redakcyjnych serii wydawniczych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie: Studia o literaturze XIX i XX wieku,Prace Interdyscyplinarne. Została członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1976), Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej (1987), Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2000), The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning (2001), Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (współzałożycielka w 2001), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2006; przewodniczyła oddziałowi łódzkiemu pierwszej kadencji), Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych (współzałożycielka w 2014). Otrzymała m.in. nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki (1988) oraz kilkakrotnie nagrody Rektora UŁ (1999, 1993, 2005, 2010). Odznaczona Złotą Odznaką UŁ (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę (2012), Medalem Senatu UŁ „W Służbie Społeczeństwu i Nauce” (2013).

Zmarła 1 października 2016 w Łodzi; tamże pochowana na cmentarzu rzymsko-katolickim pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Piosenki Marii Magdaleny [Wiersze]. [b.m.w.]: Centrum Kultury Młodych w Łodzi. 1989, 16 s.
 2. Jakub Böhme bawi się rubinami. [Wiersze]. Łódź-Górna: Klub Lit. „Centauro” przy D[zielnicowym ] D[omu] K[ultury] 1990, 20 s.
 3. Koinos kosmos. [Wiersze]. [b.m.w.] 1990, 20 s.
  I nagroda w ogólnopolskim konkursie poetyckim ZLP.
 4. Kształty na tle. [Wiersze]. [B.m.w.] 1990, 22 s.
 5. Rozum, transcendencja i zło w literaturze. Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 1992, 356 s.
  Zawartość: Wprowadzenie: Znaczenie narracyjnych struktur kształtujących w powieściach XX wieku. – I. Koncert (H. Hesse: „Gra szklanych paciorków”, „Demian”, „Wilk stepowy”). – II. „Urodziłeś się po to, aby chodzić w blasku” (M. Lowry: „Pod wulkanem”). – III. „Ja postawiłem tę świecę. Ty ją zapalisz” (A. de Saint-Exupéry: „Twierdza”). – IV. Wędrówka na Górę Przeznaczenia (J.R.R. Tolkien: „Władca pierścieni”). – V. „Raport o ślepcach” (E. Sábato: „O bohaterach i grobach”). – VI. Happening (U. Kozioł: „Ptaki dla myśli”). – VII. Wizerunek na amforze (S. Hedajat: „Ślepa sowa”). – VIII. Madiel (W. Briusow: „Ognisty anioł”). – IX. Trzecia Rasa (T. Parnicki: „Słowo i ciało”). – X. An-arche (K. Vonnegut: „Kocia kołyska”).
 6. Wielokątne koła. Wiersze. Łódź: Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego 1992, 60 s.
 7. Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu. Wwa: Semper 1994, 115 s.
  Zawartość: Sposoby przedstawiania treści mistycznych i archetypicznych; Pejzaż chiński — tao nieba, ziemi i człowieka; Ostateczność chwili w miniaturach perskich; Idea metamorfozy życia w sztuce indyjskiej; Mandala jako wzór integracji i pełni osoby; O kilku obrazach aniołów w malarstwie europejskim; „Słońce przy wschodniej bramie” W. Blake’a; „Perła” Michaiła Wrubla; Uduchowiony kosmos w obrazach Juana Miró. – Zakończenie: Antropomorfizacja kosmosu w malarstwie i jej znaczenie.
 8. W świetle symboli. Łódź: Wydawn. Samira 1994, 126 s. Wyd. nast. tamże 2007.
  Słownik wybranych symboli.
 9. Syntagmatyka poetycka. Wwa: Semper 1995, 175 s.
  Rozprawa habilitacyjna.
 10. Geo-metria. [Wiersze]. Łódź: „Biblioteka” 1996, 82 s. Rzecz poetycka. Wiersze.
 11. Czekanie na schodach. [Wiersze]. Łódź: SLKKB [Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego] 1999, 43 s. Ser. Poetycka, 59.
 12. Z Nieogrodu. [Wiersze]. Łódź: Corre Studio 2001, 42 s.
  Tu także cykl obrazów J. Ślósarskiej.
 13. Studia z poetyki antropologicznej. Wwa: Semper 2004, 137 s.
  Zawartość: Wprowadzenie. Problem konceptualizacji „sytuacji doświadczającego” w tekstach poetyckich. – I. „Tkaniny” [dot. wiersza J.St. Pasierba]; Od metaforycznej redeskrypcji do prefiguracji symbolicznego zdarzenia [dot. m.in. wiersza J.St. Pasierba „Tkaniny”]. – II. „Jak ostrze w ręku anioła”. Doświadczenie mistyczne jako składnik „sytuacji doświadczającego”; III. „Pan Bóg i bąki”. Obrazowanie izomorfizmu zdarzeń [dot. wiersza J. Lieberta]. – IV. „Muzyka poranna”. Rekonstrukcja pola metaforycznego [dot. wiersza J. Lieberta „Muzyka poranna”]. – V. „Wybudowałem most i podpaliłem most”. Odwzorowania dziedziny źródłowej w docelowej [dot. wiersza A. Langego „Wybudowałem most”]. – VI. „Dzieci na mrozie”. Obrazowanie układu sytuacji „ja-w-świecie” i „ja-wobec-świata” [dot. wiersza K.K. Baczyńskiego]. – VII. „To, co walczy o światło”. Kreacja punktu widzenia podmiotu mówiącego [dot. poematów Z. Herberta „Drwal” i „Świt”]. – VIII. „Ten pokój jest ładny”. Metaforyzacje doświadczeń lęku przed śmiercią [dot. wierszy H. Poświatowskiej]. – IX. „Aż do najdalszej granicy poranka”. Obrazowania kształtu-na-tle [dot. wiersza R. Wojaczka „Ekologia”]. – Zakończenie. Idea nieświadomości poznawczej w poetyce antropologicznej.
 14. Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury. [Szkice]. Niepokalanów: Wydawn. Ojców Franciszkanów 2004, 221 s. Bibl. Inst. Franciszkańskiego,17.
  Zawartość: Wstęp. „Myślimy, mówimy i piszemy o tym, co kochamy”. – I. La Verna i Serafin. Fakty z życiorysu św. Franciszka w malarstwie Giotta di Bondone. – II. Św. Franciszek i Don Kichot — dwaj rycerze, dwaj kuglarze Boży. – III. Życiorys św. Franciszka w narracjach literackich. – IV. Życiorys św. Franciszka w filmach Roberto Rosseliniego, Liliany Cavani, Franco Zeffirellego i Michaela Curtisa. – V. Franciszkańska tradycja Nocy Betlejemskiej w polskich pastorałkach. – VI. „Rozmowa o Franciszku”. Nawiązanie do życiorysu i przesłania św. Franciszka w poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba. – Zakończenie. Poetyka realizmu.
 15. Fibiriel. Czaro-dziejska przy-powieść. Łódź: Nakł. Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego 2006, 199 s. Ser. Prozatorska.
  Tu także cykl grafik J. Ślósarskiej.
 16. Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury. Łódź: Wydawn. Nauk. Primum Verbum 2009, 306 s.
  Zawartość: Wstęp. – I. „Ten, który umknął”. Obraz Narcyza w poemacie José Lezamy Limy „Muerte de Narciso” (1937). – II. Śpiący Orfeusz. (Recepcja mitu orfickiego w poemacie Czesława Miłosza „Orfeusz i Eurydyka”). – III. „I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem”. (O trzeciej części „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II). – IV. Postać św. Franciszka w malarstwie El Greca. – V. „Kim więc jest Ty?” Poetyka dialogu w hermeneutyce Hansa Georga Gadamera. – VI. Drzewa ze światła i wilki. Magiczny egzystencjalizm w fabułach J.R.R. Tolkiena. – VII. „Świat zadany” w literackiej i filmowej kosmologii Jacka Dukaja i Tomasza Bagińskiego. – VIII. Metafory kosmosu. – IX. „Milcząca wiedza”.
 17. Prześwietlone klisze z New Grange = The overexposed films from New Grange. [Wiersze]. Cykl fot. „Światy w światach”: Ł. Ludkowski. [Przeł. M. Kocot]. Łódź: Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego 2010, 101 s. Ser. Poetycka,93.
  Tekst w jęz. pol. i ang.
 18. Tunel dnia. [Wiersze]. Łódź: Wydawn. Nauk. Primum Verbum 2010, 44 s.
 19. Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej. [Szkice]. Kr.: Scriptum 2012, 262 s.
  Zawartość: Wstęp: Łapacze snów i piaskowe obrazy. – I. Stela z błyskawic i pikseli [dot. twórczości Hala Duncana]. – II. Zwinięte historie [dot. malarstwa Jacka Sempolińskiego i fotografii Wojciecha Prażmowskiego]. – III. Zardzewiały miecz [dot. toposu miecza]. – IV. Przednowoczesny tkacz w ponowoczesnej tkalni [dot. etyki Wschodu w kontekście kultury śródziemnomorskiej]. – Zakończenie: Przeszczepy przestrzeni [dot. ponowoczesnych strategii narracji, przestrzeni wirtualnej i hiperprzestrzenni artyst.].
 20. Zasada tranzytywności w kulturze. Kr.: Wydawn. „Scriptum” Tomasza Sekunda 2014, 150 s.
  Zawartość: Wstęp: Doświadczenie tranzytywności. – I. „Słowo jest czystym wydarzeniem”. Reprezentacja doświadczenia tranzytywności w wierszach „Maria Magdalena” Kazimierza Wierzyńskiego i „Akteon” Bolesława Leś­miana. – II. „…kiedy mowa miała stać się nie tyle więzią, ile ryzykiem, raną, głęboką szczeliną”. Autobiograficzna narracja Jorge Semprúna jako zapis doświadczeń tranzytywności. – III. Dom opuszczony i dom do zamieszkania. – IV. Naz­gul i Chrystus. Dystopia tranzytywnej czasoprzestrzeni w prozie Jacka Dukaja (na podstawie opowiadań z tomu „W kraju niewiernych”). – Zakończenie.
 21. Skrypty losu. Łódź: Wydawn. Primum Verbum 2015, 162 s.
  Zawartość: Wstęp: Opowieść żołnierza Er, syna Armeniosa. „Kolonizacja przyszłości” [dot. Platon: Państwo]. – I. Klątwy, namowy, uwiedzenia. Wezwania ze studni. (Skrypty losu w baśniach polskich). – II. „Magiem jest ten, kto…” (Skrypty personalne w światach możliwych w powieści Johna Crowleya „Małe, duże”). – III. Podróż na „Górę duszy” w twórczości Gao Xingjiana. – IV. Skryptowi przewodnicy Aleksandra Skriabina. – V. „To, które widzi, to serce”. – Zakończenie: Los ponowoczesnego człowieka prywatnego.
 22. Lśnienie dźwięków. [Wiersze]. Łódź: Wydawn. Primum Verbum 2016, 33 s.
 23. Poetyka tektoniczna. [Eseje]. Łódź: Primum Verbum 2016, 179 s.
  Tu także obrazy i fotografie J. Ślósarskiej. Zawartość: Wstęp. Tektonika sztuki narracyjnej i wizualnej. – I. „Tekstualna sztuka naprawiania rozdarcia”. Jacques’a Derridy „Prawda w malarstwie” (1978) i José Saramago „O malarstwie i kaligrafii” (1977). – II. Göbekli Tepe — topografia emotywna Klausa Schmidta. – III. „Tam czy tam”, „wtedy czy teraz”, „ty lub on lub my”. („Świder metafizyczny” Kamila Sipowicza). – IV. Tektonika żywiołów w „Leksykonie” Czesława Białczyńskiego — „Stworze i zdusze czyli starosłowiańskie boginki i demony”. – V. Między widzeniem, wizualizacją i narracją — tektonika obiektu wizualnego. – Zakończenie.
 24. Rebis. Wiersze wybrane. Łódź: Wydawn. Primum Verbum 2016, 207 s.

Artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Nibylandia. Budowa świata przedstawionego w utworze J.M. Barrie’a „Piotruś Pan”. „Litteraria” 1982 t. 14 s. 103–119. – O przemianie podmiotu i przedmiotu w utworze literackim. „Litteraria” 1984 t. 15 s. 143–159. – Poeta formy. Formowanie się bohatera i świata przedstawionego w utworach Witolda Gombrowicza. „Litteraria” 1984 t. 16 s. 127–139. – Czas w twórczości Teodora Parnickiego. W: Teoretyczne aspekty powieści historycznej. Katow. 1986 s. 124–136. – „Czyszcząc swoje tajemnicze zwierciadło, zdołasz to uczynić bez skazy.” Manifestacja tao i cz’an w chińskim malarstwie pejzażowym. „Pis. Lit.-Artyst.” 1987 s. 97–107, przedr. w: Taoizm. Kr. 1988 s. 166–173. – Problem równoważenia struktur poznawczych za pomocą form w sztuce. „Stud. Filoz.” 1987 s. 13–23. – „Dwie sosny na wietrze” Li Fang Inga. „Pis. Lit.-Artyst.” 1988 s. 136–145, przedr. w: Taoizm. Kr. 1988 s. 174–180. – Propozycje teoretycznoliterackie Wakao Hondy. W: Poetyka orientalna i jej recepcja w Europie. Kr. 1989 s. 171–182. – Poznanie i wiara w „Księdze Koheleta” i „Dhammapadzie”. „Euhemer” 1991 s. 29–40. – Funkcja struktur poetyckich i malarskich w świetle współczesnej analityki przedstawienia. „Szt. i Filoz.” 1993 s. 146–160. – Kategoria tematu we współczesnych badaniach komparatystycznych. „Prz. Hum.” 1995 s. 69–81. – Lingwistyczne i epistemologiczne konteksty fikcji literackiej. „Zag. Rodzaj. Lit.” 1995 z. 1/2 s. 33–46. – L’Ethos de l’ego et le non-ego dans l’esthétique du XXIe ­siécle. W: Aesthetics for the future. Fourth International Conference on Aesthetics — Cracow 1996. Kr. 1996 s. 177–185. – Lingwistyka i poetyka kognitywna na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. „Zag. Rodzaj. Lit.” 1998 z. 1/2 s. 153–162. – Kreacja punktu widzenia w obrazach Michaiła Wrubla. „Stud. Słowianoznawcze” 2000 t. 1. s. 231–242. – Profilowanie zdarzeń w poezji — wymiary sceny. „Zag. Rodzaj. Lit.” 2000 z. 1/2 s. 43–56. – The artistic event in the space of life as an effect of the interaction of instincts, feelings, images and spiritual transcendence. W: The origins of life. Dordrecht 2000 s. 245–259. Analecta Husserliana, 58. – W kierunku nieliniowych modeli „poiesis” i „techne”. W: Rozważania metodologiczne. Język — literatura — teatr. Wwa 2000 s. 153–165. – Analiza kognitywna tekstu literackiego. W: Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Łódź 2001 s. 69–79. – Autocharakteryzacje za pośrednictwem „pierwszych elementów poznania świata”. W: Język w komunikacji. Łódź 2001 s. 179–189. – Psychologizm i antypsychologizm w lingwistyce kognitywnej. W: Psychologizm. Antypsychologizm. W setną rocznicę wydania „Logische Untersuchungen” Edmunda Husserla. Kr. 2001 s. 155–168. – Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego. W: Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni. Wwa 2002 s. 53–64, przedr. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2003 s. 301–311. – Dialog z aniołami w wierszach Bolesława Leśmiana i Janusza St. Pasierba. W: Dialog. Komparatystyka. Literatura. Wwa 2002 s. 301–313.— Dynamika znaczeń w tekście poetyckim w perspektywie fenomenologicznej i kognitywnej hipotezy zdarzeniowości. „Stylistyka” 2002 s. 73–87. – Językowy obraz świata w poezji dzieci i młodzieży. W: Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Wwa 2002 s. 24–35. – Logos Heraklita i Jana w poezji Zbigniewa Herberta. W: Poetyka, wartości i konteksty. Wwa 2002 s. 153–164. – The function of autotopoi in the modification of a subject’s activity. W: Life — energies, forces and the shaping of life: vital, existential. Dordrecht 2002 s. 83–93. Analecta Husserliana, 74. – Pojęcie pola metaforycznego w poetyce kognitywnej. „Przestrzenie Teorii” 2002 nr 1 s. 87–96. – Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2003 z. 6 s. 301–311. – Kreacja wartości w układach względnie izolowanych. W: Od teorii do ontologii świata. Tor. 2003 s. 171–190. – Traces of the identity of archetypal roles in literary text-planes. W: Imagery in language. Festschrift in honour of professor Ronald W. Langacker. Berlin 2004 s. 767–776. – „Rozmowa pasterzów przy Narodzeniu Chrystusowym” — od magii do religii. W: Etos życia — etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Łódź 2005 s. 260–272. – Magiczny realizm czy magiczny egzystencjalizm — poemat Jose Lezamy Limy „Muerte de Narciso” (1937). W: Realizm magiczny. Teorie i realizacje artystyczne. Łódź 2007 s. 145–161. – Metaphors in modern cosmologies as a tool to communicate the common image of the world. W: The Media and international communication. Berlin 2007 s. 311–322. – Tekst poetycki w perspektywie hipotezy mentalnego skanowania. W: Rozmowy o komunikacji. Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji. Łask 2008 s. 41–56. – Heterotopia w najnowszej poezji polskiej. W: Nowa poezja polska. Twórcy — tematy — motywy. Kr. 2009 s. 543–552. – Między rejestracją a symulacją — artystyczne obrazowanie symulacji obiektów. W: Między obrazem a tekstem. Łódź 2009 s. 209–218. – Gramatyka wymiany doznań w kontekście systemowej i partykularnej interpretacji konfiguracji sensu. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Kielce 2010 s. 207–216. – „Klasztor natury” jako miejsce przemiany przeżycia doczesności. W: Etos życia — etos sztuki. Łódź 2010 s. 355–368. – Pogranicze metodologiczne — koncepcja słów-reflektorów w naukach przyrodniczych i humanistycznych. W: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. Bydg. 2010 s. 133–152. – Ethos defragmentacji osoby w kontekście sztuki i kosmologii XX-wiecznej. W: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości. Częstochowa 2011 s. 489–499. – Hermeneutyka śladu i świadectwa w pismach ks. R.E. Rogowskiego jako projekt egzystencji. W: Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej. Łódź 2011 s. 77–88. – Miejsce antropologiczne w „Ogrodach polskich” Wojciecha Prażmowskiego. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2012 nr 4 s. 203–215. – Pismo ulicy jako medium fabularyzacji dla ponowoczesnego przechodnia. W: Język nowych mediów. Łódź 2012 s. 373–383. – Figury sakralności w „przestrzeni niczyjej”. W: Dialog wiary z nauką i kulturą. Łódź 2013 s. 29–41. – Oko wyskakujące na powierzchnię czarnego szkła wody. (Antoni Lange: „Wenecja”, Joseph Brodsky: „Watermark/Znak wodny”). W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Katow. 2013 s. 79–98. – Poetyka jako chwyt. „Tematy i Konteksty” 2013 nr 3 s. 49–62, przedr. w: Dzisiaj i jutro poetyki. Rzeszów 2013 s. 56–72. – Sztuka miecza w komunikacji społecznej. W: Badanie i projektowanie komunikacji. 2. Wr.; Kr. 2013 s. 43–57. – Funkcja słowa w świetle zasady „poróżnienia dyskursów”. W: Słowo we współczesnych dyskursach. Łódź 2014 s. 353–362. – Idea „verbum cordis” w interpretacji pojęcia kultury po Soborze Watykańskim II. Łódź 2014 s. 185–196. – „Krew utajona” w literach, cyfrach, barwach i liniach. (O obrazach Jacka Sempolińskiego). „Pr. Nauk. Akad. im. J. Długosza w Częstochowie. Filol. Pol. Hist. i Teoria Lit.” 2014 z. 14 s. 115–125. – Nomad’s camp text in relation to „communitas” (on the example of Jerzy Pawłowski’s emigration literary output). W: Discussing communication. Łódź 2014 s. 139–157. – Polish reception of the myth of Artemis and Acteon based on selected examples. W: Ancient Myths in the making of culture. Vol. 3. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2014 s. 289–296. – Ponowoczesna konceptualizacja idei transwersalności i tranzytywnosci fenomenów. „Filozofia. Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza w Częstochowie” 2014 s. 7–21. – Wystarczyło zacząć mówić, by ból ustał. (Negacja milczenia w autobiograficznej prozie Jorge Semprúna z Ludwigiem Wittgensteinem). W: Wokół negacji, Częstochowa 2015 s. 413–427. – Autonarracja jako strategia negocjowania tożsamości w tekstach polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004. „Teksty Drugie” 2016 nr 3 s. 273-287. – Idea wolności na miarę nadziei a ponowoczesne projekty i strategie kolonizacji przyszłości. „Świat i Słowo” 2016 nr 1 s. 39-49. – „Zmartwychwstanie śmieciarzy”. – Interakcjonizm symboliczny i narracyjne trajektorie biograficzne w tekstach polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004. „Przekładaniec” 2016 nr 32 s. 163-175. – Dao nieba w malarstwie Gao Xingjiana. W: Niebo: tradycje, przekazy, inspiracje. Kielce 2017 s. 405-419. – Wyobraźnia twórcza a inteligencja emocjonalna i duchowa. (Na przykładzie „Nowych Psalmów” Tadeusza Nowaka). „Irydion” 2017 nr 1 s. 241-253.

Prace redakcyjne

 1. Profesor Stefania Skwarczyńska. Red.: J. Ślósarska. Łódź: Łódz. Tow. Nauk. 1998, 21 s. Sylwetki Łódz. Uczonych, z. 49.
 2. Kognitywizm w poetyce i stylistyce. Red.: G. Habrajska, J. Ślósarska. Kr.: Universitas 2006, 173 s.
 3. Strategie twórcze w działaniu. Red.: G. Habrajska, J. Ślósarska. Łódź: Wydawn. Primum Verbum 2016, 407 s. + płyta DVD.

OPRACOWANIA (wybór)

Ank. 2010, 2016.

Ogólne
J. LEWANDOWSKA: Kategorie percepcyjne w twótczości Joanny Ślósarskiej. „Językoznawstwo” 2007 nr 1.
D. KORWIN-PIOTROWSKA: Poetyki nieoczywiste Joanny Ślósarskiej. „Fraza” 2016 nr 4.
M. RABIZO-BIREK, K. WIELECHOWSKA: „Światło, które na chwilę owinęło się mną”: wspomnienie o Joannie Ślósarskiej: (12 V 1953 – 1 X 2016); „Fraza” 2016 nr 3.

Wielokątne koła
OR.: Poza oficyną. „Odra” 1992 nr 11.

Geo-metria
OR: Poza oficyną. „Odra” 1997 nr 4.
H. PUSTKOWSKI: Poezja mitu i łaski. „Fraza” 1997 nr 16.
B. BISKUPSKI: Pragnę chodzić w świetle. „Tygiel Kult.” 1998 nr 1/2.

Czekanie na schodach
M. RABIZO-BIREK: Kreatorium liryki. „Twórczość” 2000 z. 12.
H. PUSTKOWSKI: Usiąść na schodach. „Fraza” 2001 nr 4.

Studia z poetyki antropologicznej
D. KORWIN-PIOTROWSKA: Projekt poetyki antropologicznej, „Teksty Drugie” 2006 nr 3.

Życiorys i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury
F. MIŁOSTOWIEC: Dziedzictwo franciszkańskie według Joanny Ślósarskiej. „Lignum Vitae” 2004.
A. BEDNAREK: Franciszk(owe)ańskie refleksy w kulturze. „Lignum Vitae” 2005.
A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Życiorys świętego Franciszka. „Fraza” 2005 nr 1/2.

Fibiriel
J. CZURKO: Granie guzikami o miłości. „Fraza” 2007 nr 3.

Prześwietlone klisze z New Grange = The overexposed films from New Grange
A. JAKUBOWSKA-OŻÓG: Światy wymyślone — światy realne. Nowe wiersze Joanny Ślósarskiej. „Fraza” 2011 nr 3/4.