Krzysztof BILIŃSKI
Autorka hasła: Katarzyna Batora

Krzysztof BILIŃSKI
Autorka hasła: Katarzyna Batora

ur. 1962

Pseud.: Bronisław Foszt.

Historyk literatury.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 3 kwietnia 1962 we Wrocławiu; syn Stanisława Bilińskiego, oficera Wojska Polskiego, i Janiny z domu Cybulak, lekarza stomatologa. Uczył się w IX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego we Wrocławiu. Po zdaniu matury w 1981 podjął studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.); w 1986 uzyskał magisterium na podstawie pracy pt. Techniki perswazyjne w piśmiennictwie religijnym Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego (promotor prof. Jacek Kolbuszewski). W 1986-89 pracował jako nauczyciel języka polskiego w XIV Liceum Ogólnokształcącym, a następnie do 1990 w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Debiutował w 1986 wierszem Jesteś Boże zagadką…, opublikowanym w dwutygodniku Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej „Nowe Życie” (nr 3), a w 1988 artykułem pt. Literacka panorama XIX-wiecznego Wrocławia, zamieszczonym w „Gazecie Robotniczej” (nr 152; przedr. „Wieczór Wrocławia” 1992 nr 253). Artykuły i recenzje publikował nadal w „Gazecie Robotniczej” (do 1989) oraz w pismach: „Mariawita” (1989), „Wieczór Wrocławia” (1989-92 ), „Zaranie Śląskie” (1989). Jako badacz debiutował w 1989 artykułem pt. Uwagi o życiu i twórczości ks. Franciszka Statecznego, opublikowanym w „Annales Silesiae” (t. XIX). W 1990 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce. O twórczości Franciszka Statecznego i Antoniego Szandlerowskiego (promotor prof. Jacek Kolbuszewski). W październiku 1990 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Polskiej XIX wieku Instytutu Filologii Polskiej UWr. W pracy naukowej zajął się głównie historią literatury polskiej okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, a także badaniami dotyczącymi wątków i motywów religijnych ze szczególnym uwzględnieniem motywów biblijnych. Zajmował się również teorią literatury, prowadził badania nad myślą Jurija Łotmana (współpracował z ośrodkiem naukowym w Nitrze) oraz Charlesa Sandersa Peirce’a. Artykuły i studia publikował m.in. w: „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” (1992, 1994-95, 1997, 2001-02, 2004, 2008, 2010), „Annales Silesiae” (1992-94, 1998-99), „Ruchu Literackim” (1994-96, 2001), „Śląskich Miscellaneach” (1994-96, 2000), „Mariawicie” (1995-96), „Pracach Polonistycznych” (1995, 1997), „Pamiętniku Literackim” (1996-97), „Przeglądzie Humanistycznym” (1996-97, 1999-2000), „Litterariach” (1997, 1999, 2001-02, 2012), „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Seria Literacka” (1997-98), „Warsztatach Polonistycznych” (1998), „Śląsku” (1999, 2000), „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” (2001, 2003), „Faktach i Mitach” (2002, 2014; podp. pseud.: Bronisław Foszt), „Signa Temporis” (2005-06, 2009), „Literaturze Ludowej” (2008-09), „Rocznikach Biblijnych” (2010), „Gazecie Wrocławskiej” (2011-13), „Odrze” (2011). W 1999 uzyskał habilitację w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy pt. Biblia i historiozofia. „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego na Wydziale Filologicznym UWr. Za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymał czterokrotnie nagrodę Rektora UWr. (1996, 1998, 1999, 2000). W 2002 został profesorem nadzwyczajnym UWr., a w listopadzie 2006 otrzymał tytuł naukowy profesora, po czym w 2008 objął stanowisko profesora zwyczajnego UWr. W 2007-08 razem z Arturem Jemielitą współredagował witrynę internetową Ekumeniczne Wiadomości Starokatolickie CREDO; na portalu tym zamieszczał liczne artykuły i rozprawy. W kwietniu 2008 wszedł w skład komisji do spraw przewodów doktorskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jana Palackiego w Ołomuńcu. W październiku 2008 został zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, należącej do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (prowadził zajęcia z zakresu historii filozofii, logiki i teorii poznania, etyki, antropologii kulturowej oraz erystyki i retoryki w punkcie konsultacyjnym w Nysie oraz w Podkowie Leśnej), wchodząc jednocześnie w skład Senatu tej uczelni. W czerwcu 2009 otrzymał honorowy tytuł licencjata teologii adwentystycznej Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. W 2009- 13 odbywał studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w specjalności teologia porównawcza i ekumeniczna. Podjął współpracę z pismami Kościoła Nowoapostolskiego: „Chleb Żywota” (2009-14; tu w 2013-14 cykl Ideał życia chrześcijańskiego w Listach Apostoła Piotra), „Nasza Rodzina” (2015-16; tu cykl Ideał życia chrześcijańskiego w Listach Apostoła Piotra). W październiku 2011 został kierownikiem Zakładu Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UWr. W grudniu tegoż roku wszedł w skład Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W maju 2012 na podstawie rozprawy Ideał życia chrześcijańskiego w Listach świętego Piotra uzyskał stopień doktora pedagogiki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. W czerwcu tegoż roku został wykładowcą historii filozofii w internetowej szkole chrześcijańskiej (Old Catholic Church’s Sacred Heart of Jesus Theological Seminary). Został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej (w 1992), Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (w 1996; w 1996-2002 prezes Oddziału Wrocławskiego; w 1998-2000 członek Zarządu Głównego), Hiszpańskiego Towarzystwa Semiotycznego (AES, w 1996), Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (w 1999), Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego (w 2007) , Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (w 2007), Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (w 2007). Mieszka we Wrocławiu.

TWÓRCZOŚĆ

1. Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce. O twórczości Franciszka Statecznego, Antoniego Szandlerowskiego i Izydora Wysłoucha. Gdańsk: Marpress 1994, 127 s.
Rozprawa doktorska.
2. Biblia i historiozofia. „Kordian” jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego. Wr.: Wydawn. UWr. 1998, 214 s. Acta Univ. Wratisl., 2094.
Rozprawa habilitacyjna.
3. Książka modernistycznego przełomu. W 100-lecie Młodej Polski na Śląsku. Katow.: WBP [Woj. Bibl. Publiczna w Katow.] 1998, 61 s. Ser. Bibliofilska Woj. Bibl. Publicznej w Katow.
4. Modernista w habicie. Ksiądz Franciszek Euzebiusz Stateczny oraz jego pamiętnik. Wr.: Wydawn. UWr. 1998, 154 s. Acta Univ. Wratisl., 2063.
5. „To jest chwila Samsona”. O szacie biblijnej III części „Dziadów”. Wr.: Wydz. Filol. UWr.; „Sudety” 2001, 81 s.
6. Strzępy, szpargały, świstki. [Szkice]. Wr., Nowa Ruda: Wydawn. „Maria” 2008, 180 s.
Zawartość: Przedmowa; Funkcja cmentarza w „Chłopach” [W.S.] Reymonta; „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły – w poszukiwaniu pedagogiki miłości; O poezji religijnej Juliana Tuwima w okresie międzywojennym; „Uspokojenie” Juliusza Słowackiego wśród romantycznych arcydzieł; Poetycki kosmos Tadeusza Micińskiego. (Zarys problematyki); „Listy do młodego nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej a rzeczywistość dzisiejszej szkoły i nauczycieli; Problemy komunikacji głuchoniewidomych i ich interpretacja w teorii Maxa Bense’a; Między literaturą i dokumentem – „Niespokojny umysł” Kay Redfield Jamison; Egzystencjalna lektura Jurija Łotmana; Językowy obraz świata w wybranych sektach chrześcijańskich; Kościoły internetowe – cybersacrum XXI wieku; Dyskordianizm [dot. ruchu neopogańskiego]; Przedmowa do publikacji „Chrześcijaństwo unitariańskie”; Kino i religia (Mariola Dopartowa: Czy kino może nawrócić? Wokół Pasji Mela Gibsona. Kr. 2004); Nieznane listy Stanisława Przybyszewskiego do Stefana Zweiga; Przyczynek do recepcji literatury czeskiej w Młodej Polsce; Juliusz Kleiner czyta Henryka Sienkiewicza – impresja; Lęk jako dominanta artystyczna twórczości Augusta Strindberga – rekonesans; „Śiwa Purana” w tłumaczeniu Iwony Szuwalskiej.
7. Ideał życia chrześcijańskiego w Listach świętego Piotra. Podkowa Leśna: Signa Temporis 2013, 91 s.
Rozprawa doktorska obroniona w 2012 na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze.

Artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Nieznany pamiętnik ks. Euzebiusza Franciszka Statecznego. „Zaranie Śl.” 1989 nr 2 s. 211-234. – Motyw bitwy legnickiej w literaturze polskiej. „Śl. Labirynt Krajozn.”, Wr. 1991 t. 3 s. 39-47. – Dziewiętnastowieczne śląskie herezje w ich dziejowym rozwoju. „Ann. Silesiae” 1992 s. 53-62. – Echa Swedenborga w twórczości Adama Mickiewicza. W: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Wr. 1993 s. 177-186. – Problematyka śląska w badaniach Stanisława Kolbuszewskiego. W: Stanisław Kolbuszewski (1901-1965). Wr. 1993 s. 93-105. – Fredro-homo religiosus. W: Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry. Wr. 1994 s. 57-67. – Rosyjskie elegie Adama Mickiewicza. W: Adam Mickevič – v istorii Rossii, Pol’ši i Evropy. Sankt-Peterburg 1994 s. 1-33. – „Szkoła polska gospodarstwa społecznego” Józefa Supińskiego i jej recepcja w pozytywizmie. W: Książka pokolenia. Białystok 1994 s. 65-77. – Monografia Wincentego Ogrodzińskiego o księdzu Franciszku Euzebiuszu Statecznym i jej dzisiejsza ocena. W: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Katow. 1995 s. 38-45. – O erotyzmie „Antka” Bolesława Prusa. „Pr. Lit.”. Ser. 50: 1995 s. 91-101. – Krytyczne refleksje o wczesnym pisarstwie Alfreda Szklarskiego. W: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Katow. 1997 s. 323-330. – Liturgia Kościoła ormiańskiego w Polsce w okresie międzywojennym. W: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. Łódź 1997 s. 61-68. – Motyw papieża w „Kordianie” na tle biblijnej historiozofii dramatu. „Pr. Polonist.”. Ser. 52: 1997 s. 179-190. – Norwidowska krytyka negatywnych zjawisk w Kościele. W: Jaki Norwid? Pozn. 1997 s. 179-191. „Pozn. Studia Polonist.”. Ser. Lit., 4. – Swedenborg a „Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza. „Prz. Hum.” 1997 z. 2 s. 65-71, przedr. w: Z Bogiem przez wieki. Rzeszów 1998 s. 164-171 . – Swedenborg jako źródło inspiracji twórczej młodego Słowackiego. W: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Olsztyn 1997 s. 9-16. – Ślady Swedenborga w „Marii” Antoniego Malczewskiego. W: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji „Marii”. Białystok 1997 s. 305-313. – Struktura lirycznego mikrofaktu. „Giacomo Joyce” Jamesa Joyce’a. W: Wokół Jamesa Joyce’a. Kr. [1998] s. 55-61. – Teksty i zewnątrztekstowe struktury artystyczne w ujęciu Jurija Łotmana i próba ich rozwinięcia. W: O interpretácii umeleckeho textu. T. 19. Nitra l998 s. 89-98. – „Aryman i Oromaz” Jana Kasprowicza wobec tradycji polskiego romantyzmu. W: Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Olsztyn 1999 s. 87-94. – Biblia i jej znaczenie w „Życiu i przygodach Remusa”. W: „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Słupsk 1999 s. 93-99. – „Biblia” jako baza kompozycyjna „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W: O interpretácii umeleckeho textu. T. 21. Nitra 1999 s. 269-276. – Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana. „Litteraria” 1999 t. 30 s. 5-14. – „Kordian” i szatańska wizja dziejów. „Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza” 1999 nr 34 s. 33-44. – Kto to jest Mike W. Kerrigan? O powieściach sensacyjno-kryminalnych Andrzeja Wydrzyńskiego. W: Książka na Śląsku 1956-1989. Katow. 1999 s. 325-332. – Pragmatyzm w semiotycznym ujęciu Charlesa Sandersa Peirce’ a. W: O interpretácii umeleckeho textu. T. 20. Nitra 1999 s. 135-144. – Sądy Piotra Chmielowskiego o Stanisławie Przybyszewskim. W: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Częstochowa 1999 s. 153-159. – Utwory mistyczne Adama Mickiewicza. „Czasop. Zakładu Nar. im. Ossolińskich” 2000 z. 11 s. 43-53. – Cykl „Nad głębiami” Adama Asnyka jako filozofia rozpisana na głosy. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001 s. 621-629. – Dramaty Antoniego Szandlerowskiego – w poszukiwaniu młodopolskiego Fausta. W: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. T. 2. Białystok 2001 s.101-110. – Leonard i nowa religia rewolucji. W: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia. Tor. 2001 s. 251-258. – „Lucifer” Tadeusza Micińskiego jako poetycka gra znaczeń. W: O interpretácii umeleckeho textu. T. 23. Nitra 1999 s. 9-17. – Mikrokosmos Słowackiego. W: „Do poezji mam, jak sądzę, prawo”. Kielce 2001 s. 44-51, przedr. „Litteraria” 2002 t. 33 s. 45-51. – Motywy biblijne w „Klątwie” Stanisława Wyspiańskiego. W: Wyspiański. Siedlce 2001 s. 361-371. – „Biblia” Słowackiego. Mistyczne prolegomena. W: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Słupsk 2002 s.123-132. – Nietzsche a Kasprowicz. W: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy. Pozn. 2002 s. 17-32. – Pijany „Przybysz” [S. Przybyszewski], czyli u źródeł (auto)legendy. W: Używki w literaturze. T. 2. Od Młodej Polski do współczesności. Gdańsk 2002 s. 33-39. – Dwie estetyki Norwida. („Piękno” i „Piękno-czasu” ). W: Czytając Norwida 2. Słupsk 2003 s. 111-116. – Zwischen Postmoderne, Kommunitarismus und analytischer Philosophie – Humanistik auf der Suche nacht ihren Rechten. „Orbis Linguarum” 2003 vol. 24 s. 81-88. – Anioły Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Anioł w literaturze i w kulturze. [T.] 1. Wr. 2004 s.146-152. – Cześć dla umarłych w nauczaniu Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej. T. 2. Tor. 2004 s. 636-644. – Hermann Hesse i szwajcarska tożsamość. W: Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Wr. 2004 s.19-28. – Norwid jako translator „Psalmu LXXXIX”. „Pr. Lit.” 2004 nr 44 s. 69-77. – Russkaâ literatura w pol’skoj srednej škole. „Problemy sučasnogo lìteraturoznavstva”, Odessa 2004 [z.]13 s. 152-157. – Tołstoizm i jego odzew w modernizmie i Młodej Polsce. W: Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Białystok 2004 s. 613-620. – Wybrane aspekty folkloru chilijskiego w pamiętnikach Ignacego Domeyki. W: Wokół reportażu podróżniczego. [T.] 1. Katow. 2004 s. 98-106. – Apokalipsa według Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Konstanty Ildefons Gałczyński znany i nieznany. Katow. 2005 s. 56-65. – Bronisław Chlebowski jako krytyk literacki. Zarys problematyki. W: Polska krytyka literacka w XIX wieku. Tor. 2005 s. 335-342. – „Irydion” Zygmunta Krasińskiego – tragizm uwikłany w chrześcijańską metafizykę. W: Problemy tragedii i tragizmu. Białystok 2005 s. 543-549. – Motywy biblijne w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1923-1946). W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2. Kr. 2005 s. 447-454. – Polemika i tradycja. Młodopolski spór o romantyzm. W: Więzy tradycji. Bielsko-Biała 2005 s.165-170. – Tematy religijne w „Literaturze Słowiańskiej“ Adama Mickiewicza. „Signa Temporis“ 2005 nr 9 s. 161-172. – Biblia i jej prezentacja w szkole średniej. W: Język. Szkoła. Religia. Pelplin 2006 s. 17-27. – Jurij Łotman – między globalizacją i semiotyką. W: Literatura i wyobraźnia. Wr. 2006 s. 415-420. – Kult Mickiewicza we wspomnieniach Stanisława Przybyszewskiego. W: W cieniu Mickiewicza. Katow. 2006 s. 329-335. – Mariawityzm wobec tekstu Apokalipsy. W: Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1. Białystok 2006 s. 99-107. – Wybrane aspekty protestanckiego piśmiennictwa śląskiego. W: Mikołaj Rej i dziedzictwo Reformacji w Polsce. Kr. 2006 s. 103-112. – Mistyczny obraz rzeczywistości? „Śniła się zima…” Adama Mickiewicza. W: Światło w dolinie. Białystok 2007 s. 339-345. – O specyfice karaimskiej w „Meirze Ezofowiczu” Elizy Orzeszkowej. „Alm. Karaimski”, Wr. 2007 t. 1 s. 43-52. – Existential reading of Yuri Lotman. W: Convergences and divergences of existential semiotics. Nitra 2007 s. 69-75. – Dolnośląski czas autora „Kordiana” i jego utworów. „Pastereczka z Pornic” – karkonoski epizod Juliusza Słowackiego. W: Księga X- lecia Kolegium Karkonoskiego. Jelenia Góra 2008 s. 203-209. – Refleksje o podstawach programowych ruchów neopogańskich. „Państ. i Społ.” 2008 nr 4 s. 55-63. – Czy potrzebna jest nowa edycja dzieł Juliusza Słowackiego? W: Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. Przemyśl; Rzeszów 2009 s. 135-141. – Kazania genezyjskie Juliusza Słowackiego jako forma przekazu mistycznego. W: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… Cz. 3. Autorzy – dzieła – czytelnicy. Katow. 2009 s. 42-49. – Mistyczna droga Marii Franciszki Kozłowskiej. Przyczynek do biografii duchowej. „Filoz. Religii” 2009 t. 5 s. 167-175. – Modernistyczne dylematy Andrzeja Buzka. W: Krytyka literacka na Śląsku. Katow. 2009 s. 54-61. – Obraz świata kreowany w publikacjach wybranych sekt chrześcijańskich. W: Ideologie codzienności. Wr. 2009 s.189-197. – „Biblia” w poemacie Mikołaja Kopernika „Septem sidera”. „Pr. Lit.” 2010 nr 50 s. 5-13. – Deficyty badań śląskoznawczych w zakresie literaturoznawstwa. W: Deficyty badań śląskoznawczych. Katow. 2010 s. 47-56. – Mariawici płoccy wobec polityki PRL w latach 1964-1966. W: Władze Polski Ludowej a mniejszościowe związki wyznaniowe. T. 3: Wwa; Katow. 2010 s. 103-115. – Motywy biblijne w lirykach genezyjskich Juliusza Słowackiego. „Zesz. Wydz. Humanist. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze” 2010 nr 4 s.75-84. – Próba oceny biblijnych dramatów Fryderyka Hebbla. W: Śladami romantyków. Wwa 2010 s. 333-343. – Historycyzm jako próba oceny Kościoła w Młodej Polsce. W: Liber amicorum professoris Ioannis Malicki. Katow. 2011 s. 54-61. – Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”. O soteriologicznej funkcji etyki i polityki. W: Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II. Kielce 2011 s. 29-45. – Michał Archanioł w gnostycyzmie i tekstach z Nag-Hammadi. W: Michał Archanioł. T. 1. Zagadnienia teologiczne. Marki 2012 s. 293-304. – Modlitwy poetyckie Zygmunta Krasińskiego. „Rocz. Przemyski. Lit. i Język” 2012 z. 2 s. 63-71. – O modernistycznych lirykach Józefa Lebiedzika (1884-1928). W: Przestrzenie kultury i literatury. Katow. 2012 s. 267-275. – Wokół wybranych liryków genezyjskich [J. Słowackiego]. W: Jaki Słowacki? Wr. 2012 s. 137-144, przedr. w: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 3. Metamorphosis. Białystok 2015 s. 585-592.

Prace redakcyjne i edytorskie

1. Hiobowie XX wieku. Wspomnienia Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego). Wybrał, oprac. i wstępem poprzedził K. Biliński. Wr.: Pagina 1998, 159 s. Wyd. 2 popraw. tamże 2008.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Wr.: Wydawn. A Propos 2012, dokument on-line, dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Bibl. Nar.
2. J.N. Jaroń: Ballada jesienna. Wiersze wybrane. Przygot. do druku i wstępem poprzedzili K. Biliński i J. Lyszczyna. Katow.: Śląsk 1998, 103 s.
3. ’Abd’ul-Bahá: Mowy paryskie. Przemówienia wygłoszone przez ’Abd’ul-Bahę w 1911 roku. Przekł. przejrzał, popraw. i uzup. K. Biliński. Wwa: Wydawn. Bahá’í w Polsce 1999, XIII, 195 s. Wyd. 2 popraw. [Kruszyn Krajeński; Bydg.:] Skonpres 2011, 164 s.
Oryginał w jęz. perskim, tłum. z jęz. ang.
4. K. Negius: Kazania polskie. Wybór i wstęp: K. Biliński, D. Rott. Oprac. i posł.: I. Kaczmarzyk. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia”; Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 2001, 46 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 9.
Druk z okazji IV Dialogów Poezji i Muzyki „Plesna Civitas” w Pszczynie. – Dot. ewangelicyzmu augsburskiego.
5. A. Skowroński: Wybór poezji. Oprac. i wstępem poprzedził K. Biliński. Katow.: Fundacja „Pallas Silesia” 2004, 67 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 17.
6. Z warsztatów badawczych historyków literatury polskiej – Wrocław 2002. Pod red. [i ze wstępem] K. Bilińskiego. Wr.: Dolnośl. Wydawn. Edukacyjne; współpraca Wydz. Filol. UWr. 2004, 176 s.
Materiały konferencyjne.
7. A.E. Odyniec: Wybór poezji. Oprac. i wstępem poprzedził K. Biliński. Nowa Ruda: Wydawn. „Maria” 2007, 70 s.
8. J. Słowacki: Wybrane liryki genezyjskie. Wybrał, oprac. i podał do druku K. Biliński. Nowa Ruda: Wydawn. „Maria” 2007, 68 s.
Adaptacja
1. J. Słowacki: Samuel Zborowski. Akt V. Reż.: W. Rubin. [Tekst przygot.:] K. Biliński. Wyst. jako sztuka czytana: Wr.,T. Pol. (Scena Kameralna) 2009.

OPRACOWANIA (wybór)

  • Ank. 2014, 2015, 2016.
  • Wywiady: Świadkowie Jehowy – ofiary totalitarnych reżimów. Rozm. A. Boczek. „Kształty” 2008 nr 1.

Biblia i historiozofia

  • M. INGLOT. „Pam. Lit.” 1999 z. 4.

Książka modernistycznego przełomu

  • M. KWAŚNIEWICZ: Młoda Polska na Śląsku. „Śląsk” 1999 nr 2.