Litwa średniowieczna Mickiewicza
Paweł A. Jeziorski, IH PAN; Teresa Rączka-Jeziorska, IBL PAN

Litwa średniowieczna Mickiewicza
Paweł A. Jeziorski, IH PAN; Teresa Rączka-Jeziorska, IBL PAN

Średniowieczna Litwa Mickiewicza jawi się jako konstrukcja wypełniona postaciami, miejscami i wydarzeniami, które faktycznie żyły względnie zaistniały w przeszłości, równocześnie nie brak w niej jednak osób, lokalizacji i zdarzeń mitycznych, które powołał do życia Mickiewicz.

Pierwszy plan: prawda historyczna

 1. Miejsca

Przestrzeń średniowiecznej Litwy w ujęciu Adama Mickiewicza wypełniają różnego typu punkty osadnicze, historyczne krainy, jednostki administracyjne i obiekty hydrograficzne. Wśród punktów osadniczych wyróżnić należy przede wszystkim miasta. Występujące w Trzech Budrysach, GrażynieKonradzie Wallenrodzie Wilno (dziś Vilnius) po raz pierwszy zostało wymienione w liście z 1323 roku, skierowanym przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina (zm. 1341) do papieża Jana XXII (zm. 1334). Giedymin uczynił z Wilna stolicę swojego państwa, wznosząc na obecnej Górze Zamkowej (Górze Giedymina) u ujścia Wilejki do Wilii drewniano-ziemny gród, od początku XV wieku stopniowo przekształcany w murowany zamek. Wilno stało się miastem formalnie w 1387 roku, gdy nadano mu prawo magdeburskie. Od czasów Giedymina nieprzerwanie do końca XVIII wieku pozostawało stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego[1]. We wcześniejszym okresie centrum państwa litewskiego znajdowało się m.in. w Nowogródku (dziś białoruski Навагрудак). Ów ośrodek, występujący w Świtezi, stolicą Litwy był przypuszczalnie za panowania księcia Mendoga (zm. 1263). Najprawdopodobniej to właśnie tutaj Mendog latem roku 1253 został koronowany na króla Litwy. Rezydował w grodzie wzniesionym w pierwszej połowie XIII wieku, który następnie, w XIV i XV wieku, został ostatecznie przekształcony w murowany zamek, zachowany po dziś dzień w formie malowniczej ruiny. Osada u stóp zamku otrzymała prawo miejskie z rąk Kazimierza Jagiellończyka pod koniec pierwszej połowy XV wieku. W sąsiedztwie ruin zamkowych znajduje się wzniesienie, zwane Górą Mendoga, występujące w UcieczceKonradzie Wallenrodzie, według lokalnej legendy będące miejscem pochówku Mendoga[2].

Litwa średniowieczna Mickiewicza - ilustracje do Konrada Wallenroda

Litwa średniowieczna Mickiewicza – ilustracje do Konrada Wallenroda

Mickiewicz w kontekście średniowiecznej Litwy przywołuje także inne miasta. W Konradzie Wallenrodzie pojawia się Kowno, Połąga i Kiejdany. Kowno (lit. Kaunas) w źródłach pisanych wzmiankowane jest od początku lat sześćdziesiątych XIV wieku. W połowie lat osiemdziesiątych tego stulecia Krzyżacy, którzy na pewien okres opanowali Kowno, wznieśli tu murowany zamek, który zachował się do dziś. Od roku 1408 osada posiadała prawo miejskie. W obecnych granicach Kowna zlokalizowana jest też wspominana w Konradzie Wallenrodzie dolina Kowieńska, przez którą przepływa Wilia. Nad rzekę często docierał Mickiewicz. Znacznie później, bo dopiero w 1791 roku, prawo miejskie otrzymała Połąga (lit. Palanga), której przynależność do Litwy ostatecznie zatwierdził pokój zawarty z Zakonem Krzyżackim w roku 1422. Położona tuż nad brzegiem Bałtyku osada odgrywała dzięki posiadanemu portowi poważną rolę w skali całej Żmudzi, co spowodowało, że w pierwszej połowie XVI wieku stała się stolicą jednego spośród żmudzkich traktów. Zgodnie z litewską tradycją z Połągi pochodziła Biruta (zm. 1382), żona wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta[3]. Wreszcie Kiejdany (lit. Kėdainiai), istniejące już w wieku XIV jako niewielka osada, od końca XV wieku w rękach rodu Kiszków, później należąca do Radziwiłłów, prawo miejskie otrzymała dopiero w 1647 roku[4].

Grażynie występuje z kolei Lida i Wielona. Lida (dziś białoruska Ліда) prawo miejskie otrzymała w 1590 roku, ale już od lat dwudziestych XIV wieku znajdował się tu zamek wzniesiony z polecenia wielkiego księcia Giedymina[5]. Położona nad Niemnem Wielona (lit. Veliuona) wzmiankowana jest już pod koniec XIII wieku. Przez długi okres w wieku XIV znajdowała się w rękach Krzyżaków, którzy wznieśli tu nawet zamek (na początku XV wieku stał się on centrum pozostającej w rękach krzyżackich Żmudzi). Po roku 1409 z polecenia wielkiego księcia Witolda wzniesiono w Wielonie kolejny murowany zamek, a za panowania Aleksandra Jagiellończyka położona u stóp warowni osada otrzymała prawo miejskie (1500). Na jednym ze wzgórz w sąsiedztwie Wielony (Góra Giedyminowa), został rzekomo pochowany wielki książę Giedymin[6].

Mickiewicz wymienia także w swoich utworach mniejsze punkty osadnicze. W Świtezi występują Płużyny i Cyryn, położone w niedalekiej odległości od jeziora Świteź. Płużyny (obecnie Плужыны) w XIX wieku należały do rodziny Wereszczaków. Brak jednak pewności, czy osada posiada średniowieczną chronologię[7]. Cyryn (dziś białoruski Цырын) istniał z kolei już w wieku XVI, ale nie było tu parafii katolickiej, lecz prawosławna. W 1792 roku Cyryn otrzymał prawo miejskie[8]. Obecne w Grażynie Rumszyszki (lit. Rumšiškės) funkcjonowały już w latach osiemdziesiątych XIV wieku, kiedy to w ich sąsiedztwie przechodziły oddziały krzyżackie wyprawiające się na Litwę. W czasach późniejszych Rumszyszki posiadały status miasteczka, ale brak informacji na temat daty ewentualnego otrzymania prawa miejskiego. Na początku XVI wieku były wzmiankowane jako centrum powiatu rumszyskiego. W pobliżu miasteczka, na Niemnie istniał jeszcze w wieku XIX szereg rap (progów), utrudniających żeglugę[9].

Grażynie wzmiankowana jest także Żmudź. Władcy litewscy próbowali ją podporządkować ze zmiennym szczęściem już w pierwszej połowie XIII wieku, głównie w okresie panowania wielkiego księcia (potem króla) Mendoga. Ostatecznie związek Żmudzi z Litwą został utrwalony za rządów wielkich książąt litewskich Witenesa (1295–1316) i Giedymina (1316–1341). Od lat osiemdziesiątych XIV wieku, formalnie aż do roku 1411, Żmudź pozostawała w mniejszym lub większym stopniu zależności od państwa krzyżackiego w Prusach. Następnie została już na trwałe przyłączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego (jako Księstwo Żmudzkie)[10].

Występujący w utworze Przyjaciele powiat oszmiański[11] funkcjonował zapewne już w XV wieku, jako część składowa istniejącego w latach 1413–1793 województwa wileńskiego. Centrum powiatu stanowiła Oszmiana (dziś Ашмяны), osada istniejąca dowodnie już w XIV wieku, która od pierwszej połowy wieku XVI posiadała prawo miejskie (Nowa Oszmiana)[12].

Mickiewicz w swoich utworach przywołuje również liczne rzeki i jeziora. Niemen, występujący w Trzech BudrysachKonradzie Wallenrodzie, i jego dopływ – Wilia, pojawiająca się w Konradzie Wallenrodzie, już w średniowieczu należały do głównych szlaków transportowych Litwy umożliwiających dotarcie do Zalewu Kurońskiego. Jezioro Świteź (Świteź, Świtezianka) i Jezioro Trockie (Grażyna), dziś jezioro Galwe, już w średniowieczu przyciągały osadników. Na jednej z wysp tego ostatniego w drugiej połowie XIV wieku wielki książę Giedymin rozpoczął wznoszenie potężnego zamku. Budowa została zakończona za rządów wielkiego księcia Witolda, który tu zmarł w roku 1430. Obiekt ten występuje w Grażynie jako „Witołda gmach”.

Wzmiankowane w Trzech Budrysach Nowogród i jezioro Ilmen (współcześnie: Ilmień) były położone poza litewskimi granicami, ale z historią średniowiecznej Litwy pozostają w ścisłym związku. Początki Nowogrodu Wielkiego sięgają schyłku X wieku. W wieku XI był to, obok Kijowa, najważniejszy ośrodek państwa kijowskiego. W ciągu XII wieku więzi te osłabły wskutek postępującego rozdrobnienia dzielnicowego Rusi Kijowskiej. Nowogród jako jedyny spośród największych miast ruskich nie ucierpiał podczas najazdów tatarskich w pierwszej połowie XIII wieku, zdołał także zachować prawie całkowitą niezależność od tatarskich władców. W wieku XIII w mieście ostatecznie utrwalił się prymat wiecu (zgromadzenia mieszkańców) nad księciem, a sam Nowogród, którego mieszkańcy bogacili się (głównie bojarzy i bogaci kupcy) na handlu z Hanzą, rozszerzył swoją strefę wpływów na obszar rozciągający się od wschodnich granic Inflant po zachodnie rejony Syberii. Przeżywająca największy rozkwit w XIV wieku „republika nowogrodzka” została ostatecznie włączona do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w 1478 roku. W wieku XIV i XV daje się zauważyć silna rywalizacja pomiędzy państwem litewskim i księstwami ruskimi, głównie moskiewskim, o wpływy w Nowogrodzie. Wiec nowogrodzki wielokrotnie w tym okresie zapraszał na miejscowy tron Giedyminowiczów – krewnych aktualnego wielkiego księcia litewskiego. Książęta litewscy, mimo świadomości niewielkiego zakresu prerogatyw funkcji księcia Nowogrodu, chętnie przyjmowali ofiarowywaną przez wiec nowogrodzki godność[13].

Litwa zaczęła bezpośrednio graniczyć z „republiką nowogrodzką” dopiero w pierwszej połowie XIV wieku, po opanowaniu księstwa połockiego (początek XIV w.) i księstwa witebskiego (ostatecznie w 1320 r.)[14]. W wieku XIV i XV władcy litewscy próbowali także podboju państwa nowogrodzkiego. Ich wyprawy kierowały się głównie w rejon rzeki Łować, dopływu jeziora Ilmień[15], wzmiankowanego w Trzech Budrysach, lub na sąsiednie tereny państwa pskowskiego. Oddziały litewskie nigdy jednak­ nie zdołały podejść pod Nowogród, nawet przedsięwzięta w 1428 roku z olbrzymim rozmachem wielka wyprawa księcia Witolda dotarła – głównie z powodu trudności z przedostaniem się przez olbrzymie połacie leśne – jedynie do Porchowa[16].

Na koniec należy odnieść się do terminu Ruś, który jest obecny zarówno w Trzech Budrysach, jak i w ŚwiteziGrażynie. W wiekach X–XIII geograficzne pojęcie Rusi ograniczało się do dorzecza środkowego Dniepru. W przeciągu dwóch następnych stuleci zaczęto nim określać także sąsiednie regiony, w wiekach X–XII zdominowane przez element prawosławny i/lub związane z dawnym państwem kijowskim. Wewnętrzne zróżnicowanie ziem ruskich (kulturowe, historyczne, gospodarcze, polityczne) przyczyniło się do wyodrębnienia szeregu krain: Rusi Nowogrodzkiej, Moskiewskiej, Włodzimiersko-Suzdalskiej, Czerownej itd.[17].

2. Osoby

Obecność postaci historycznych związanych z dziejami średniowiecznej Litwy w utworach Mickiewicza ogranicza się przede wszystkim do grona władców ziem litewskich. Obecny w Ucieczce, Świtezi, Konradzie WallenrodzieGrażynie Mendog (także jako Mindowe; lit. Mindaugas) w pierwszej połowie XIII wieku władał ziemiami między Wilią, środkowym Niemnem i Mereczanką. Najpóźniej pod koniec lat czterdziestych tego stulecia zjednoczył w swym ręku dużą część ziem litewskich i część ruskich (uprzednio podbitych przez Litwinów). W 1251 roku wraz z żoną przyjął chrzest w obrządku zachodnim i latem roku 1253 został koronowany – prawdopodobnie w Nowogródku – na króla Litwy. W końcu 1263 roku zginął wraz z dwoma synami z inspiracji księcia Dowmonta (lit. Daumantas)[18].

Litwa średniowieczna Mickiewicza - ilustracje do Konrada Wallenroda 2

Postacią historyczną był także wielki książę Giedymin (lit. Gediminas), występujący w Grażynie. Panujący w latach 1316–1341 władca przyczynił się do znacznego rozszerzenia granic państwa litewskiego na wschodzie, a także skutecznie powstrzymywał napór Zakonu Krzyżackiego, zarówno jego pruskiej gałęzi, jak i inflanckiej. Synami Giedymina byli Olgierd (lit. Algirdas), wielki książę litewski w latach 1345–1377, oraz Kiejstut (lit. Kęstutis), wielki książę litewski w latach 1381–1382. Obydwaj występują w Trzech Budrysach: „Bo mówiono mi w Wilnie, że otrąbią niemylnie / Trzy wyprawy na świata trzy strony: / Olgierd ruskie posady, Skirgiełł Lachy sąsiady, / A ksiądz Kiejstut napadnie Teutony”. Potwierdzenie w źródłach znajdują wyprawy Olgierda na księstwa ruskie, m.in. na Moskwę, w latach 1368, 1370 i 1372 oraz Kiejstuta na ziemie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, będące głównie odpowiedzią na krzyżackie „rejzy”[19]. Problem stwarza jedynie kwestia wyprawy „Skirgiełły” (ur. około 1354/1355) na „Lachy sąsiady”. W litewskich wyprawach sprzed roku 1366[20] Skirgiełło zapewne nie uczestniczył z racji młodego wieku. Mało prawdopodobne, by brał udział w ataku na Włodzimierz Wołyński po śmierci Kazimierza Wielkiego (1370), jak również w wielkiej wyprawie na ziemie polskie z 1376 roku, których opis zawiera m.in. kronika Jana z Czarnkowa[21]. W obu tych wyprawach dowodzili osobiście książę Kiejstut i jego młodszy brat Lubart (Lubko, Lubartas)[22]. Abstrahując od tych wątpliwości należy jedynie podkreślić, że „Skirgiełł”, czyli Skirgiełło (lit. Skirgaila), był postacią jednoznacznie historyczną. Ten syn wspominanego księcia Olgierda od roku 1386 do około 1392/1394 sprawował funkcję namiestnika Wielkiego Księstwa Litewskiego lub był nawet jego wielkim księciem[23].

Ostatnią postacią historyczną, na którą warto zwrócić uwagę, jest występujący w Konradzie WallenrodzieGrażynie książę Witold, syn wspominanych już księcia Kiejstuta i Biruty. Będący w latach 1401–1430 wielkim księciem litewskim Witold uchodzi (w polskiej historiografii) za jednego z czołowych władców w dziejach Litwy.

Drugi plan: wyobraźnia Mickiewicza

1. Miejsca

Mickiewicz w Grażynie przywołuje tajemnicze „bagna Warega”. Można tylko domniemywać, że chodzi o bliżej nieokreślony region położony nad Bałtykiem, zwanym we wczesnym średniowieczu Morzem Wareskim. Z opisu zawartego w Grażynie wynika, że „bagna Warega” znajdowały się poza Litwą i że stanowiły region, do którego książę Witold miał wysyłać własnych braci i krewnych. Określenie „Morze Wareskie” występuje jeszcze w Powieści minionych lat z początku XII wieku.[24], w kontekście czasów księcia Witolda jest już jednak jednoznacznym anachronizmem. „Bagna Warega” należy uznać za miejsce wyobrażone przez Mickiewicza.

Identycznie rzecz ma się z „zamkiem Swentoroga” wspominanym w Konradzie Wallenrodzie. W wydaniu poematu z 1851 roku znalazły się komentarze wydawcy (Jana Tysiewicza) do tekstu. Znajdujemy wśród nich informację, że ów „zamek Swentoroga” był zlokalizowany u stóp Góry Giedymina (Turzej Góry), w rejonie późniejszego Zamku Dolnego[25]. Informację o funkcjonowaniu w tym miejscu pogańskiej świątyni i stosu, na którym palono ciała władców litewskich (rzekomo również księcia „Swentoroga”), podaje także Teodor Narbutt (1784–1864), autor wielotomowego, niestety w dużej części bałamutnego dzieła Dzieje starożytnego narodu litewskiego. Z pracy Narbutta informacje te przeniknęły następnie do literatury popularnej, np. do przewodnika po Wilnie Lucjana Rydla z roku 1915[26].

Mickiewiczowskim miejscem wyobrażonym jest ponadto miasto „Świteź”, zlokalizowane rzekomo w miejscu jeziora o tej samej nazwie (Świteź).

Litwa średniowieczna Mickiewicza - ilustracje do Konrada Wallenroda 1

2. Osoby

Fikcyjnymi postaciami są bohaterowie Przyjaciół – Mieszek i Leszek, wspominany w Trzech Budrysach Budrys czy Rymwid z Grażyny. Wymienionego w Konradzie Wallenrodzie Swentoroga za postać historyczną uznał Maciej Stryjkowski (1574–1586/1593), a za nim Wojciech Wijuk Kojałowicz (1609–1677). Swintorog (czy też Szwentorog) miał się urodzić rzekomo w 1171 roku i być synem niejakiego Utenesa. W wieku 96 lat miał nawet zostać księciem litewskim i nowogrodzkim. Wątpliwości związane z jego postacią prezentował już Adam Naruszewicz (1733–1796)[27], ale w XIX wieku za istnieniem Swintoroga opowiadał się nadal szereg historyków (np. T. Narbutt). Aleksander Brückner (1856–1939) pisał na ten temat: „Fałszerze nie znający litewskiego języka łatali luki rodowodów nazwami miejscowości; tak powędrowali Szwentorog, Kiernus, Kukowojtis i inni z topografii do genealogii”[28]. Wreszcie kilku słów komentarza wymaga ród „książąt Tuhanów”, występujący w Świtezi. Tuhanów brak w pracach staropolskich heraldyków Bartosza Paprockiego (ok. 1543–1614) i Kaspra Niesieckiego (1682–1744). Znany jest jedynie herb Tuhan, używany przez niektóre rodziny litewskich Tatarów[29].

Podsumowanie

Adam Mickiewicz dysponował rozległą wiedzą na temat średniowiecznej Litwy, głównie w odniesieniu do wieków XIII–XV. Nakładając na mapę miejsca, w których rozgrywa się akcja wybranych utworów Mickiewicza, dostrzegamy, że skupiają się one w okolicach Nowogródka oraz ziem położonych nad Niemnem i jego dopływem – Wilią. Poza strefą zainteresowania Mickiewicza pozostaje większość ziem ruskich, które w przeciągu wieków XIII–XV zostały przyłączone do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

[1] Por. Maria Łowmiańska, Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku, wyd. 2, Poznań 2005.

[2] Nowogródek, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, Warszawa 1888, s. 255–262.

[3] Gustaw Manteuffel, Połąga, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, Warszawa 1887, s. 707–710.

[4] Kiejdany, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, Warszawa 1883, s. 17–19.

[5] Wandalin Szukiemcz, Zamek w Lidzie, „Ziemia”, R. II, nr 46, Warszawa, 18 XI 1911 r., s. 748–749.

[6] J. Krz., Wielona, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, Warszawa 1893, s. 359–360.

[7] A. Jel., Płużyny, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, s. 330.

[8] Cyryn, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880, s. 724–725.

[9] J. Krz., Rumszyszki, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, Warszawa 1889, s. 11–12; Zbysław Wojtkowiak, Lithuania Transwilniensis saec. XIVXVI. Podziały Litwy Północnej w późnym średniowieczu, Poznań 2005, s. 62.

[10] Aleksander Dowojna-Sylwestrowicz, Żmudź, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, Warszawa 1895, s. 795–807.

[11] Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 2, opr. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1986, s. 26.

[12] Por. Czesław Jankowski, Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi, cz. 1–4, Petersburg 1896–1900, przede wszystkim cz. 1, s. 1–50.

[13] Szerzej: Katarzyna Krupa, Książęta litewscy w Nowogrodzie Wielkim do 1430 roku, „Kwartalnik Historyczny”, t. 100: 1993, z. 1, s. 29–46; Валентин Лаврентьевич Янин, Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIIIXV веков, Москва 1998, s. 90–101.

[14] Zob. Ludwik Bazylow, Historia Rosji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 70.

[15] Zob. Новгородская первая летопись старшего и младего изводов, Москва–Ленинград 1950, s. 97.

[16] Artur Kijas, Nowogród Wielki w «Rocznikach» Jana Długosza, w: Europa orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65. rocznicę urodzin, red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruń 1996, s. 30–32. Zob. też: Валентин Лаврентьевич Янин, Новгород и Литва, s. 85–88.

[17] Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996, s. 367–369.

[18] Henryk Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999, s. 7–10.

[19] Tamże, s. 14–15.

[20] Zob. Jan Dąbrowski, Kazimierz Wielki. Twórca korony Królestwa Polskiego, Kraków 2007, s. 35–39.

[21] Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, opr. tekstu i przypisy M.D. Kowalski, Kraków 1996, s. 33–34, 64–66.

[22] Jan Dąbrowski, Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 13701382, Kraków 2009, s. 254–269.

[23] Jan Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999, passim; Henryk Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, s. 10–15.

[24] Powieść minionych lat, przełożył i opr. F. Sielicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 4.

[25] Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod i Grażyna, z przekładem francuskim K. Ostrowskiego i angielskim L. Jabłońskiego, Paryż 1851, s. 244, 247.

[26] Lucjan Rydel, Wilno, Kraków 1915, s. 8 nn.

[27] Adam Naruszewicz, Historya narodu polskiego, t. VII, Lipsk 1836, s. 200.

[28] Aleksander Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1985, s. 71.

[29] Stanisław Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 2006, s. 154.

Bibliografia

1. Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod i Grażyna, z przekładem francuskim K. Ostrowskiego i angielskim L. Jabłońskiego, Paryż 1851.
2. Bazylow Ludwik, Historia Rosji, Wrocław 1985.
3. Brückner Aleksander, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1985.
4. Cyryn, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880.
5. Dąbrowski Jan, Kazimierz Wielki. Twórca korony Królestwa Polskiego, Kraków 2007.
6. Dąbrowski Jan, Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 13701382, Kraków 2009.
7. Dowojna-Sylwestrowicz Aleksander, Żmudź, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, Warszawa 1895.
8. Dumin Stanisław, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 2006.
9. Jankowski Czesław, Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi, cz. 1–4, Petersburg 1896–1900.
10. Kiejdany, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, Warszawa 1883.
11. Kijas Artur, Nowogród Wielki w «Rocznikach» Jana Długosza, w: Europa orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65. rocznicę urodzin, red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruń 1996.
12. Kronika Jana z Czarnkowa, przeł. J. Żerbiłło, Kraków 1996.
13. Krupa Katarzyna, Książęta litewscy w Nowogrodzie Wielkim do 1430 roku, „Kwartalnik Historyczny”, t. 100, 1993, z. 1.
14. Łowmiańska Maria, Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku, wyd. 2, Poznań 2005.
15. Manteuffel Gustaw, Połąga, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, Warszawa 1887.
16. Mickiewicz Adam, Wybór poezyj, t. 2, opr. C. Zgorzelski, Wrocław 1986.
17. Naruszewicz Adam, Historya narodu polskiego, t. VII, Lipsk 1836.
18. Nowogródek, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, Warszawa 1888.
19. Новгородская первая летопись старшего и младего изводов, Москва–Ленинград 1950.
20. Paszkiewicz Henryk, Początki Rusi, Kraków 1996.
21. Płużyny, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, Warszawa 1887.
22. Powieść minionych lat, przeł. F. Sielicki, Wrocław 1999.
23. Rumszyszki, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, Warszawa 1889.
24. Rydel Lucjan, Wilno, Kraków 1915.
25. Szukiemcz Wandalin, Zamek w Lidzie, „Ziemia”, R. II, nr 46, Warszawa, 18 XI 1911 r.
26. Tęgowski Jan, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań 1999.
27. Wielona, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, Warszawa 1893.
28. Wisner Henryk, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999.
29. Wojtkowiak Zbysław, Lithuania Transwilniensis saec. XIVXVI. Podziały Litwy Północnej w późnym średniowieczu, Poznań 2005.
30. Янин Валентин Лаврентьевич, Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIIIXV веков, Москва 1998.