Wojciech BONOWICZ
Autorka hasła: Barbara Tyszkiewicz

Wojciech BONOWICZ
Autorka hasła: Barbara Tyszkiewicz

ur. 1967

W 1993 jako formalne nazwisko przyjął dotychczasowy pseudonim literacki: Wojciech Bonowicz.

Poeta, prozaik, publicysta.

Zob. też.: TWÓRCZOŚĆ, OPRACOWANIA (wybór)

BIOGRAM

Urodzony 10 stycznia 1967 w Oświęcimiu; syn Franciszka i Zofii Ciurów, inżyniera i laborantki medycznej. Do 1974 mieszkał w Oświęcimiu, a potem wraz z rodziną wyprowadził się do Krakowa. Tam też uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego; jako uczeń klasy IV został laureatem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Po złożeniu egzaminów maturalnych i uzyskaniu w 1985 świadectwa dojrzałości podjął w tymże roku studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Przez krótki czas studiował na UJ również filozofię, a na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie był słuchaczem wykładów z filozofii, prowadzonych przez księdza Józefa Tischnera. Debiutancki wiersz pt. Najlepszym poetą jest zamieścił w 1985 w tygodniku „Radar” (nr 6, podp.: Wojciech Ciura). Wkrótce potem zaczął ogłaszać utwory i artykuły na łamach periodyku Koła Naukowego Polonistów UJ „Kontr-Akty”. Brał udział w konkursach poetyckich: w 1989 (jako Wojciech Ciura) otrzymał nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej „Wolność–Wieczność–Wielkość”, zorganizowanym przez ojców kapucynów przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu; w 1990 (jako Wojciech Bonowicz) otrzymał wyróżnienie w pierwszej edycji konkursu poetyckiego ogłoszonego przez pismo „bruLion”; dwa spośród nagrodzonych wierszy, pt. Jak ty się bardzo zmieniłaś oraz O Bożym Narodzeniu („bruLion” 1990 nr 14/15), stanowiły jego debiut poetycki. W 1991 ukończył studia i uzyskał dyplom magistra filologii polskiej. Krótko potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych; przebywał tam niespełna dwa lata, utrzymując się z dorywczych prac i rozwijając twórczość literacką. W 1991–96 publikował wiersze w piśmie „NaGłos”, od 1993 drukował tu również recenzje, z których pierwsza pt. Niepewność piękniejsza (1993 nr 12), dotyczyła tomu W. Szymborskiej pt. Koniec i początek. W 1994 rozpoczął współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym” (nr 47); ogłaszał w tym piśmie utwory poetyckie, prozę i felietony. W 1995 został nagrodzony w konkursach poetyckich organizowanych w Poznaniu (przez redakcję „Nowego Nurtu” wraz z Wydawnictwem Kurpisz oraz przez redakcję „Czasu Kultury”) i w Łodzi (organizowanym przez Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego wraz z Katedrą Literatury Romantyzmu i Katedrą Literatury Współczesnej UŁ); jako prozaik został w tymże roku laureatem Konkursu Literackiego Młodych Twórców „Werdykt”, który został ogłoszony przez „Tygodnik Powszechny” i Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych „Lepsi”. Również w 1995 (artykułem poświęconym literaturze) rozpoczął współpracę z miesięcznikiem „Znak”; w 1996–2000 wchodził w skład redakcji pisma, a później pracował jako redaktor w Wydawnictwie Znak. Przygotowywał (również jako współautor, edytor i redaktor) opracowania biograficzne, wywiady i wybory twórczości księży (L. Knabita, J. Tischnera, M. Hellera, T. Węcławskiego, T. Isakowicza-Zaleskiego) oraz papieży (Jana Pawła II i Benedykta XVI). Zajmował się także redagowaniem tomów poetyckich współczesnych polskich twórców i pisał opowiadania dla dzieci. W charakterze opiekuna merytorycznego uczestniczył od 2003 w Dniach Tisch­nerowskich organizowanych w Krakowie oraz wszedł do Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Kontynuował (rozpoczętą w latach studenckich) społeczną działalność w Fundacji im. Brata Alberta, a w 2013 objął funkcję wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Został również członkiem Rady Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Rady Fundacji „Tygodnika Powszechnego”. Współpracował z muzykami rockowymi: jako autor tekstów oraz wokalista wystąpił gościnnie na płytach zespołu Lesers Bend, brał także udział w koncertach zespołów Fisz Emade Tworzywo, Kim Nowak, Pablopavo i Ludziki oraz Świetliki. W maju 2010 był uczestnikiem programu stypendialnego „Hermann-Kesten-Stipendium”, organizowanego w Norymberdze (przez tamtejszy Wydział Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta we współpracy z Wydziałem Prasy i Informacji) dla dziennikarzy i pisarzy z miast partnerskich. Włączył się do akcji „Lekcje czytania z «Tygodnikiem Powszechnym»”, organizowanej od 2009 z myślą o promowaniu czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej. W 2010–11 brał udział w cyklicznym programie telewizyjnym „Czytelnia” (poświęconym nowościom literackim), emitowanym przez kanał Telewizji Polskiej (TVP) Kultura i Regionalną TVP Kraków. W 2015 (razem z Justyną Sobolewską) prowadził w TVP Kultura cotygodniową, utrzymaną w konwencji rozmów, audycję „Poeci”. Kontynuując współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym” (tu m.in. od 2007 cykl felietonów Wycieczki osobiste) i miesięcznikiem „Znak” (od 2015 cykl felietonów poświęconych poezji Moi mistrzowie), sporadycznie drukował też teksty w innych periodykach, a w 2010–14 był jednym z autorów działającej w Krakowie gazety mówionej „Gadający pies”. W 2007 (za tom poetycki Pełne morze) otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012), przyznanym mu za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

W 1991 ożenił się z Dianą, obecnie działaczką charytatywną, dyrektor Fundacji Kapucyni i Misje; w 2014 razem z żoną otrzymał tytuł Promotora Integracji, nadany przez Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. Jest ojcem trojga dzieci – dwóch synów i córki. Mieszka w Krakowie.

TWÓRCZOŚĆ

1. Wybór większości. [Wiersze]. [Oprac. red. T. Cieślak]. Łódź: Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego 1995, 48 s. Ser. Poetycka. Stow. Lit. im. K.K. Baczyń-skiego, 45. Przedr. zob. poz. 11.
Inf. o oprac. red. T. Cieślaka za W. Bonowiczem. Zob. wywiad [on-line] [dostęp 30 marca 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/trzeba-walczyc-o-kazdy-przecinek.
2. Schody do nieba. Z Ojcem Leonem Knabitem OSB rozmawiają W. Bo-nowicz i A. Sporniak. Kr.: Znak 1998, 152 s. Dodruk 2003. Przedr. zob. poz. 17. Por. poz. 7.
Wywiad-rzeka z benedyktynem z opactwa w Tyńcu.
3. Hurtownia ran. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2000, 31 s. Bibl. Pisma Lit.-Artyst. „Studium”, 23. Przedr. zob. poz. 10.
4. Niebo to inni. Z Janiną Ochojską rozmawia W. Bonowicz. Kr.: Znak 2000, 297, [7] s., [16] s. tabl.
Wywiad-rzeka z prezeską Polskiej Akcji Humanitarnej.
5. Tischner. [Biografia]. Kr.: Znak 2001, 509 s. Wyd. nast.: Wwa: Świat Książki 2003; wyd. pt. Ks. Józef Tischner. Wwa: Świat Książki – Ber-tels­mann Media 2007. Autorytety.
Dot. księdza Józefa Tischnera (1931–2000). – Nominacja do Nagrody Lit. Nike 2002.
6. Wiersze ludowe. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2001, 35, [5] s. Port Legnica 2001, 1. Przedr. zob poz. 10.
Przekł. czes. łącznie z tomem Echa (poz. 16): Lidové básně. Ozvěny. [Przeł.] J. Červenka. Praha 2015.
7. Od początku do końca. Z Ojcem Leonem Knabitem OSB rozmawiają W. Bonowicz i A. Sporniak. Kr.: Znak 2002, 197 s. Wyd. nast. zob. poz. 17.
Kontynuacja problematyki z poz. 2.
8. Benedykt XVI – pielgrzymka do Polski 2006. (Przemówienia i homilie, reportaże, wywiady). Współautor: K. Kolenda-Zaleska. Kr.: Znak 2006, 124 s.
Podtytuł wg okł. – Reporterska kronika papieskiej pielgrzymki wraz z zapisami wypowiedzi Benedykta XVI.
9. Pełne morze. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2006, 37 s. Więcej Poezji, 26. Wyd. nast. łącznie z przekł. włos.: Pełne morze = Mare aperto. [Przekł. i oprac.:] L. Masi. [B.m.]: Incerti editori 2012, 82, [7] s. A di foglia, 3.
W 2007 Nagroda Lit. Gdynia i nominacja do Nagrody Lit. Nike. – Przekład włos. współfinan-sowany przez Inst. Książki w ramach programu translatorskiego Poland.
Przekł. włos. zob. wyżej.

10. Hurtownia ran i Wiersze ludowe. [Rys.:] J. Modzelewski. Wr.: Biuro Lit. 2007, 67 s. Poezje – Biuro Lit., 10.
Zawiera przedr. poz. 3 i 6 z nieznacznymi zmianami w dwóch wierszach.
11. Wybór większości i Wiersze z okolic. [Wiersze]. [Rys.:] M. Świetlicki. Wr.: Biuro Lit. 2007, 68 s. Poezje – Biuro Lit., 4.
Zawiera przedr. poz. 1, a nadto utwory z lat 1995–1998 publikowane wcześniej w czasopi-smach oraz pierwodruki.
12. Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu ­Tischnerze. Kr.: Znak 2010, 226 s., [12] k. tabl.
Zawiera 43 gawędy.
13. Polskie znaki. [Wiersze]. Rys.: B. „Fisz” Waglewski. Wr.: Biuro Lit. 2010, 36 s. Poezje – Biuro Lit., 48.
14. Bajki Misia Fisia. [Opowiadania dla dzieci]. Il.: B. „Fisz” Waglewski. Kr.: Znak 2012, 45 s. Znak Emotikon.
Książka wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.
15. Łopuszna. Kościół drewniany. [Monografia]. [Teksty:] A. Skorupa, W. Bonowicz. [Fot.:] R. Monita. Kr.: Astraia 2012, 69, [5] s. Wyd. 2 tamże 2017.
16. Echa. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2013, 35, [5] s. Poezje – Biuro Lit., 100.
Nominacja w 2014 do Nagrody im. W. Szymborskiej i do Nagrody Lit. Nike.
Przekł. czes. łącznie z tomem Wiersze ludowe (poz. 6): Lidové básně. Ozvěny. [Przeł.] J. Červenka. Praha 2015.
17. Spotkania z ojcem Leonem. Leon Knabit w rozmowie z W. Bonowiczem i A. Sporniakiem. Kr.: Znak 2013, 281 s.
Zbiorcze wyd. dwóch wcześniejszych tomów pt. Schody do nieba (poz. 2) i Od początku do końca (poz. 7).
18. Misiu Fisiu ma dobry dzień, dobry dzień. [Opowiadania dla dzieci]. Il.: B. „Fisz” Waglewski. Kr.: Znak 2015, 48 s.
19. Wierzę, żeby rozumieć. Z Michałem Hellerem rozmawiają W. Bonowicz, B. Brożek i Z. Liana. Kr.: Znak; Copernicus Center Press 2016, 345 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak; Copernicus Center Press 2016, pliki w forma-cie EPUB, MOBI.
Wywiad-rzeka z księdzem – filozofem, teologiem i fizykiem kosmologiem.

20. Druga ręka. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. a5 2017, 47 s. Bibl. Poetycka Wy-dawn. a5, 96.
21. Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe. Wojciech Waglewski w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem. Kr.: Znak 2017, 377 s.
Wywiad rzeka z muzykiem rockowym.

Montaż poetycki: Ziemia niebo – poezja Wojciecha Bonowicza. [Mon-taż poetycki]. Kr., T. im. J. Słowackiego, Krak. Salon Poezji 2015.
Wybór utworów W. Bonowicza w przekł. rum.: Ecouri şi alte poeme. [Przeł.] S. Daici. ­Bucureşti 2014.
Przekłady utworów W. Bonowicza w antologiach zagranicznych: ang.: Modern Poetry in Translation. Oxford 2013 [nr] 3: Secret Agents of Sense, – czes.: Bilé propasti. Antologie mladé polské poezie. Skalice nad Svitavou; Brno 1997, – hiszp.: Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poeziǰe – generaciǰa BruLiona i noviǰi autori. [Wybór i przekł.] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. Antologija. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2012, – włos.: Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Oprac.] A. Amenta, L. Costantino. Udine 2010.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Opowiadania o miłości. [Antologia]. Wybór: W. Bonowicz, A. Wiedemann. Kr.: Znak 1998, 194 s.
2. J. Tischner: Myśli wyszukane. [Aforyzmy]. Wybór [i słowo wstępne:] W. Bonowicz. Kr.: Znak 2000, 147 s. Wyd. 2 tamże 2010.
3. J. Tischner: Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem. [Rozważania religijne]. Wybór i oprac.: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2001, 182 s. Wyd. 2 poszerz. tamże 2011, 208 s.
4. Różaniec z Janem Pawłem II. Wybór tekstów i oprac.: W. Bonowicz, J. Poniewierski. Kr.: Znak 2002, 85 s. Dodruk 2003.
Cytaty z pism i wypowiedzi Jana Pawła II – jako pomoc do rozważania modli-twy różańcowej.
5. B. Dobroczyński: III Rzesza Popkultury i inne stany. [Szkice literackie]. Wybór i układ tekstów W. Bonowicz we współpracy z autorem. Kr.: Znak 2004, 235 s.
6. Droga Krzyżowa i Droga Światła z Janem Pawłem II. Wybór tekstów i oprac.: W. Bonowicz, J. Poniewierski. Wstęp: G. Ryś. Kr.: Znak 2004, 112 s.
Cytaty z pism i wypowiedzi Jana Pawła II – jako pomoc do rozważania liturgii Drogi Krzyżowej.
7. J. Tischner: Myślenie w żywiole piękna. Wybór i oprac.: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2004, 353 s. Wyd. 2 tamże 2013.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak [2013], pliki w formacie EPUB, MOBI.
Wybór szkiców, recenzji i wystąpień księdza J. Tischnera dot. filozofii człowieka.

8. K. Wojtyła: Poezje, dramaty, szkice; Jan Paweł II: Tryptyk rzymski. Wstęp: M. Skwarnicki. [Wybór i układ:] M. Skwarnicki, J. Turowicz. [Red.:] W. Bonowicz, M. Romanek. Kr.: Znak 2004, 594 s.
9. L. Knabit OSB: O odwadze. Współpraca: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2005, 71 s.
Refleksje benedyktyna z opactwa w Tyńcu, spisane przez W. Bonowicza.
10. J. Tischner: Idąc przez puste Błonia. Wybór i oprac.: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2005, 351 s. Wyd. 2 tamże 2014.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak [2014], pliki w formacie EPUB, MOBI.
Komentarze do nauczania Jana Pawła II oraz wspomnienia osobistych kontaktów z papieżem.

11. J. Tischner: Zrozumieć własną wiarę. [Red.] W. Bonowicz. Kr.: Znak 2006, 108 s. Wyd. nast. tamże 2012.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak [2012], pliki w formacie EPUB, MOBI.
Zawiera dwa cykle art.: Wiara szuka rozumienia; Rozmowy.

12. T. Węcławski: Pascha Jezusa. [Współpraca:] W. Bonowicz, M. Okoński. Kr.: Znak 2006, 131 s.
Książka oparta na rozmowach dziennikarzy „Tyg. Powsz.” z księdzem T. Węcławskim; teologiczne rozważania o podstawach wiary chrześcijańskiej.
13. M. Świetlicki: Nieoczywiste. 77 wierszy religijnych Marcina Świetlic-kiego [wstęp i wybór:] według W. Bonowicza. [Rys.:] D. Szewionkow-Kismiełow. Kr.: EMG 2007, 114 s. Ser. Czarna.
14. J. Tischner: Ksiądz na manowcach. [Red.:] J. Poniewierski, W. Bono-wicz. Wyd. 2. Kr.: Znak 2007, 348 s.
Wyd. 1 bez udziału W. Bonowicza.
15. T. Isakowicz-Zaleski: Moje życie nielegalne. Współpraca i wstęp: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2008, 389 s., [48] s. tabl. Wyd. 2 Kr.: Małe Wydawn. 2012.
Wypowiedzi księdza T. Isakowicza-Zaleskiego, zarejestrowane przez W. Bonowicza podczas wywiadów przeprowadzanych w latach 2006–2007.
16. J. Tischner: Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980–1992. Oprac. [i posł.]: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2009, 359 s., [8] s. tabl.
Zbiór kazań, wygłoszonych przez księdza J. Tischnera w latach 1980–1992 w starosądeckim klasztorze sióstr klarysek.
17. J. Tischner: Rozmowy z dziećmi, kazania niecodzienne. Oprac.: W. Bo-nowicz. Kr.: Znak 2010, 83 s.
Zredagowany przez W. Bonowicza zapis pięciu kazań dla dzieci, wygłoszonych przez księdza J. Tischnera w kościele św. Marka w Kr., lata 70. XX w. – Nadto trzy opowiadania dla dzieci (powst. w 1975) ogłoszone pod wspólnym tytułem „Wakacyjne odkrycia”.
18. J. Tischner: Nadzieja czeka na słowo. Rekolekcje 1966–1996. [Red.:] W. Bonowicz. Kr.: Znak 2011, 79 s.
Wybór nauk rekolekcyjnych, wygłaszanych w pol. kościołach.
19. W. Sebyła: Dialog w ciemności. [Wiersze]. Wybór i posł.: W. Bonowicz. [Rys.:] J. Nowosad. Wr.: Biuro Lit. 2012, 75 s. [Ser.] 44. Poezja Pol. od Nowa, 5.
20. J. Tischner: Alfabet Tischnera. Wybrał i oprac.: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2012, 317 s.
Refleksje (dot. religii i filozofii, gór i górali, komunizmu i demokracji) zaprezentowane w postaci leksykonu.
21. B. (Fisz) Waglewski: Warszafka płonie. [Wiersze]. Wybór i posł.: W. Bonowicz. Wr.: Biuro Lit. cop. 2013, 115 s. [Ser.:] 33 Piosenki na Papierze, 3.
22. J. Tischner: Rekolekcje paryskie. [Red.:] W. Bonowicz. Kr.: Znak 2013, 335 s.
Wybór nauk rekolekcyjnych z lat 80., wygłoszonych w Paryżu w ośrodku prowadzonym przez księży pallotynów.
23. J. Tischner: Dziennik 1944–1949. Niewielkie pomieszanie klepek. Oprac.: M. Tischner, W. Bonowicz. Kr.: Znak 2014, 313 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak [2014], pliki w formacie EPUB, MOBI.
24. Doroga bez kìncâ. Antologìâ vìršovanoï pol’s’koï kazki. [Przeł.] M. Kìânovs’ka. [Wybór i oprac.] V. Bonovič. [Il.:] K. M. Vìs’nèvs’ka. Vroclav: Biuro Festiwalowe Impart 2016, 2016, 111 s. Europejska Stolica Kultury –Biuro Festiwalowe Impart 2016.
25. J. Tischner: Myśli o wolności, władzy i wspólnocie. Wybór i układ: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2016, 152 s.
26. J. Tischner: Inny. Eseje o spotkaniu. Posł.: D. Kot. Red.: W. Bonowicz. Kr.: Znak 2017, 136 s.
Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2017, pliki w formacie EPUB, MOBI.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2016.
 • Autor o sobie: Krytyka i jej kryteria. „Znak” 1998 nr 7 [wypow. w ank. red.]; Przeszłość nie rysuje się zbyt jasno. Kilka uwag do własnych lektur. „FA-art” 1998 nr 4; Mickiewicz, Słowacki i my. Wyniki ankiety. Oprac.: Z. Machej. „Krasnogruda” 2000 nr 11; Pan Turowicz we śnie. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 49 [o rozpoczęciu cyklu felietonów pt. „Wycieczki osobiste”]; Odwaga pisania. „Tyg. Powsz.” 2008 nr 3 [z cyklu „Wycieczki osobiste”; w związku z ank. red. „Dziennika” pt. Jaką książkę chciałbym przeczytać w nowym roku?]; Radość, że nie wie się wszystkiego. Kilka uwag o pisaniu biografii. „Dekada Lit.” 2010 nr 4/5 [wypowiedź w ank. red.; szerzej o książce pt. Tischner].
 • Wywiady: Nic ciekawego do roboty nie było. Rozm. A. Kosińska. „Studium” 1997 nr 9 [gł. o studiach polonistycznych na UJ i początkach twórczości poetyckiej]; „Boję się swego szczęścia”. Rozm. A. Wiedemann. „Dz. Portowy” 2001 nr 3 [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/boje-sie-swego-szczescia; Jedno pytanie do… W. Bonowicza. Rozm. Z. Lipiński. „Topos” 2001 nr 6 [czego biografistę uczy obcowanie z życiorysem i dziełem ks. prof. J. Tischnera]; Dwa razy w stół, trzeci raz poza. Pochwała poezji niezrozumiałej. Rozm. K. Mikurda. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 2; Język zbudowany z języków innych. Rozm. M. Rybak. W: Rozbiórka. Wiersze, rozmowy i portrety 26 poetów. Wr. 2007 [wywiad inspirowany wierszem W. Bonowicza pt. Noc]; Przypadek i duch zabawy. Rozm. M. Ofman. Powst. 2007 [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/przypadek-i-duch-zabawy; To nie jest artysta popkulurowy. Rozm. A. Pawłowska. „Polska. Dz. Łódz.” 2007 nr 277 [dot. oprac.: M. Świetlicki: Nieoczywiste]; Jestem krakowskim blokersem. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Lampa” 2008 nr 1/2; Sąd Ostateczny to świetne zakończenie. Poezja i religia. Rozm. K. Kubisiowska. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 4 [wywiad z W. Bonowiczem i M. Świetlickim]; Trzeba walczyć o każdy przecinek. Rozm. M. Robert. Powst. 2008 [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/trzeba-walczyc-o-kazdy-przecinek; Wiersze szukające nadziei. Rozm. M. Robert. „Rzeczpospolita” 2008 nr 4 dod.; Zbiorowisko małych absolutów – rozmowa z W. Bonowiczem. Rozm. K. Siwczyk. „Dod. Lit.” 2008 nr 1, przedr. w tegoż: Kinkiety w piekle. Mikołów 2012; Pobożność rozumu nie zastąpi. Rozm. K. Targosz. „Kraków” 2009 nr 5 [dot. pracy nad biografią i książkami księdza J. Tischnera]; Mieć w sobie siłę. Rozm. K. Janowska. „Przekrój” 2010 nr 13/14; Poezja to wolność. Rozm. P. Kaczmarski. Powst. 2010 [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/poezja-to-wolnosc; Katastrofa jest zasadą świata. Rozm. M. Doskocz. Powst. 2012 [on-line] [dostęp 23 czerwca 2017]. Dostępny w Internecie: http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/katastrofa-zasada-swiata-2/ [dot.: W. Sebyła: Dialog w ciemności]; Kraść bezceremonialnie, nie spodziewać się profitów. Rozm. M. Baran. Powst. 2013 [on-line] [dostęp 15 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/krasc-bezceremonialnie-nie-spodziewac-sie-profitow [dot. tomu: Echa]; Poeta z genem społecznikowskim. Rozm. A. Grzegorzewska. Powst. 2014 [on-line] [dostęp 3 marca 2018]. Dostępny w Internecie: https://www.archiwum.ksiazka.net.pl/?id=126&tx_ttnews[pointer]=11&tx_ttnews[tt_news]=20246&tx_ttnews[backPid]=125&cHash=eaf5b92199; Ludzie mają wszystko, tylko nie ma kto ich przytulić. Rozm. J. Siemienowicz. „Znak” 2016 nr 732 [o przeżywaniu ojcostwa].

Ogólne

 • A. PYTLEWSKA: „Droga stąd do morza” – kilka kroków z poezją W. Bonowicza. „Polonistyka” 2008 nr 4 [o motywie morza].
 • K. DĄBROWSKA: Wojciech Bonowicz. Powst. 2010 [on-line] [dostęp 28 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://culture.pl/pl/tworca/wojciech-bonowicz.
 • H. MARKIEWICZ: Dwie interpretacje. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 40 [W. Bonowicz jako krytyk lit.; na przykładzie zinterpretowanych przez niego wierszy M. Barana i T. Pułki], polem.: W. Bonowicz: Pod drzwiami. Tamże.
 • M. PUSTUŁA: Konwencja bajek Wojciecha Bonowicza a tradycja. W: Dialog z tradycją. T. 4. Język, komunikacja, kultura. Kr. 2015.
 • E. SOŁTYS-LEWANDOWSKA: O „ocalającej nieporządek rzeczy” polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX wieku i początków XXI wieku. Kr. 2015, passim [dot. m.in. W. Bonowicza].
 • M.R. KANIECKI: Dwa wiersze. „Topos” 2017 nr 2 [dot. T. Różewicz: Warkoczyk (w poetyckich reinterpretacjach:) W. Bonowicz: Pierwsza lekcja; M. Solecki: Wrzesień 2012].

Wybór większości

 • A. GRABOWSKI: Żale. „Studium” 1996 nr 4.
 • P.W. LORKOWSKI: Interpretacje powszedniości. „Pracownia” 1996 nr 16.
 • K. MALISZEWSKI: „Bez wychodzenia poza ten świat”. „Nowy Nurt” 1996 nr 8, przedr. w tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
 • K. MALISZEWSKI: Między „świetlickim kredowym kołem” a „wenclowym przedmurzem”. „FA-art” 1996 nr 2 [dot. debiutów poetyckich z r. 1995; m.in. tomu W. Bonowicza].
 • R. RŻANY: Pozornie tak bardzo podzieleni. „Odra” 1996 nr 11, przedr. w tegoż: Pozornie tak bardzo podzieleni. (Nie tylko o młodej poezji). Rzeszów 1998 [tu także odniesienia do tomu W. Bonowicza w rozdz.: Poezja drugiego oddechu (o poezji młodej i najmłodszej)].
 • M. STALA: Przez szkło. „Tyg. Powsz.” 1996 nr 35, przedr. w tegoż: Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kr. 1997.
 • A. WIEDEMANN: Pompes vivantes. „Twórczość” 1996 nr 7.

Hurtownia ran

 • A. PIWKOWSKA. „Nowe Książ.” 2001 nr 2.
 • T. HRYNACZ: Dogłębnie przeżywane wzruszenia. „Akant” 2002 nr 3.

Niebo to inni

 • A. BONIECKI: Pomysł na życie. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 26.
 • I. JANOWSKA-WOŹNIAK: Pełnia. „Nowe Książ.” 2000 nr 9.
 • E. MILEWICZ: Sprawozdanie z poligonu walki ze smokiem. „Znak” 2000 nr 9.
 • A. BRONIKOWSKA-BALEWSKA: Przychylić komuś nieba. „Polonistyka” 2001 nr 8.

Tischner.

 • E. BIELA: Herkules myśli niepodległej. „Akant” 2001 nr 9.
 • T. FIAŁKOWSKI: Brama wolności. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 120.
 • K. MASŁOŃ. „Mag. Lit.” 2001 nr 6.
 • M. OKOŃSKI: „Dobre było”. „Tyg. Powsz.” 2001 nr 20.
 • A. SZOSTKIEWICZ: Dylematy wewnętrznej wolności. „Polityka” 2001 nr 23.
 • A. SZYMAŃSKA: Tischnerland. „Prz. Powsz.” 2001 nr 12.
 • H. ZAWORSKA: Żył bez lęku. „Nowe Książ.” 2001 nr 8.
 • W.P. GLINKOWSKI: Płacz anioła. „Tygiel Kult.” 2002 nr 7/9.
 • A. KAROŃ-OSTROWSKA: Tischner według Bonowicza. „Więź” 2002 nr 3.
 • Z. STAWROWSKI: „Dobre było”. „Znak” 2002 nr 6.
 • Zob. też: Autor o sobie.

Wiersze ludowe

 • M. SIKORA: Bizary. „Studium” 2001 nr 4.
 • J. PODSIADŁO: Poezja po byku. Biuro Literackie Port Legnica. „Res Publica Nowa” 2002 nr 1 [dot. też: T. Majeran: Ruchome święta].

Pełne morze

 • J. GUTOROW: Najciekawsze wiersze roku. „Dz. Polska – Europa – Świat” 2006 nr 134.
 • K. MALISZEWSKI: „Czasem nie można pogodzić”. W tegoż: Rozproszone głosy. Notatki krytyka. Wwa 2006.
 • M. STALA: Znaki dla odważnych. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 37.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Móc to mus. ­„FA-art” 2006 nr 4, przedr. w tegoż: Świat na brudno. Wwa 2007.
 • G. HETMAN: O trudnej ufności. „Odra” 2007 nr 4.
 • R. RŻANY: Odpowiedniość. „Twórczość” 2007 nr 4.
 • M. TOMCZYK: Reanimacja intuicji. „Studium” 2006/2007 nr 6/1.
 • A. GOWORSKI: Polowanie na Bonowicza. „Akcent” 2008 nr 1 [dot. także tomu: Hurtownia ran i Wiersze ludowe].
 • K. SIWCZYK: Spokojne wody. W tegoż: Ulotne obiekty ataku. Mikołów 2010.
 • K. SKÓRSKA: W ciemnościach słowa. „Lit. na Świecie” 2014 nr 3/4 [dot. przekł. na jęz. włos.].

Hurtownia ran i Wiersze ludowe

 • P. MACKIEWICZ: „Objęty tekstem, obojętny na resztę”. „FA-art” 2007 nr 4 [dot. także tomu: Wybór większości i Wiersze z okolic].
 • A. GOWORSKI: Polowanie na Bonowicza. „Akcent” 2008 nr 1 [dot. także tomu: Pełne morze].

Wybór większości i Wiersze z okolic

 • P. MACKIEWICZ: „Objęty tekstem, obojętny na resztę”. „FA-art” 2007 nr 4 [dot. także tomu: Hurtownia ran i Wiersze ludowe].

Kapelusz na wodzie

 • A. SZOSTKIEWICZ: Józek z Łopusznej. „Nowe Książ.” 2010 nr 7.

Polskie znaki

 • J. GUTOROW: Notatki o nowej książce W. Bonowicza. Powst. 2010 [on-line] [dostęp 3 marca 2018]. Dostępny w Internecie: http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/notatki-o-nowej-ksiazce-wojtka-bonowicza/.
 • A. KAŁUŻA: Powrót drzew i podmiotu. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 21.
 • P. MACKIEWICZ: Powrót podmiotu odłożony. „Nowe Książ.” 2010 nr 11.
 • K. MALISZEWSKI: Znaczące zaznaczenia. „Odra” 2010 nr 7/8, przedr. w tegoż: Wolność czytania. Mikołów 2015.
 • A. KAŁUŻA: Wspólny świat. W tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011 [dot. m.in. tomu W. Bonowicza].
 • P. MACKIEWICZ: W poszukiwaniu podmiotu. Powrót podmiotu odłożony. W tegoż: Małe i mniejsze. Katow. 2013.

Echa

 • A. KAŁUŻA: Coś. „Nowe Książ.” 2014 nr 2.
 • W. LIGĘZA: Głosy z oddali. „Nowa Dekada Krak.” 2014 nr 3/4.
 • S. MISIARZ-FILIPEK: „Echa” Bonowicza. „Topos” 2014 nr 4.
 • B. SUWIŃSKI: Unisono na pomieszane głosy. „Odra” 2014 nr 1.
 • Zob. też. Wywiady.

Wierzę, żeby rozumieć

 • A. SZYMAŃSKA: Z Syberii do Pałacu Buckingham. „Nowe Książ.” 2016 nr 6.

Druga ręka

 • I. KLIMEK: Czwarty wymiar. „Znak” 2017 nr 7/8.
 • K. NOLBERT: Poetyka rozchwiania. „Odra” 2017 nr 6.
 • R. RŻANY: Ogrodnik czasu. „Nowe Książ.” 2017 nr 10.

M. Świetlicki: Nieoczywiste

 • A. PAWŁOWSKA: „Nieoczywiste”, czyli Świetlicki o Bogu. „Polska. Dz. Łódz.” 2007 nr 277.
 • Zob. też. Wywiady.

W. Sebyła: Dialog w ciemności

 • W. BONOWICZ: Sebyła. Wojna zabrała mu życie, ale oszczędziła archiwum. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 15 [komentarz red. wyboru].
 • Zob. też Wywiady.

J. Tischner: Alfabet Tischnera

  W.P. GLINKOWSKI: Tischner wyławiany ze słów. „Nowe Książ.” 2013 nr 2.

J. Tischner: Dziennik 1944–1949

 • W. BONOWICZ: Dziennik młodego Tischnera. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 38 [komentarz red. wyboru].