Ilustracja 19. Okładka taniego wydania z 1925 roku fantazyjnej przeróbki Quo vadis dokonanej przez Teresę Bozzano.

Mediolańscy wydawcy Paolo Carrara i Attilio Barion zainspirowani przekładem Verdinois
Katarzyna Biernacka-Licznar

Chcąc przyjrzeć się bliżej temu, w jakim stopniu przekład Verdinois wykorzystało kilka innych mediolańskich firm wydawniczych, w dalszej części rozdziału przeanalizowałam transfer przekładu neapolitańczyka do wydawnictw, które opublikowały go albo pod redakcją innych osób, albo jako wersje anonimowe.

W roku 1900 opublikowano w wydawnictwie Paolo Carrara w Mediolanie[1] Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone z przypisami autorstwa Giuseppe Oberoslera (1854–1918)[2], wzorowane właśnie na wersji Verdinois. Należy podkreślić, że Paolo Carrara w roku 1900 wydał dwie wersje przekładu powieści Sienkiewicza: versione integrale (wydanie pełne) i versione purgata (wydanie oczyszczone), w tym drugim Oberosler nie dokonał jednak zbyt wielu zmian, co udało się ustalić w trakcie badań porównawczych obu wersji. Wydawnictwo Carrara wznowiło wydanie Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone jeszcze tylko raz, w roku 1908.

Do wersji opracowanej przez Oberoslera powrócono po raz ostatni w roku 1931, ukazała się ona wówczas nakładem wydawnictwa Madella & C. z siedzibą w Sesto San Giovanni (por. Caccia 2013: 192).

Wydawnictwo Madella to ciekawy przykład oficyny wydawniczej, która w działalności edytorskiej wielokrotnie wykorzystała sukces Quo vadis Sienkiewicza. Założone w roku 1908 przez Attilia Bariona i Francesca Madellę specjalizowało się w wydaniach powieści (autorów włoskich i zagranicznych), które cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników. Nakładem Madella & C. po raz pierwszy opublikowano utwór Polaka w roku 1915, w postaci wolnej parafrazy opracowanej przez Teresę Bozzano[3](por. rozdział I), następnie wersję tę wznowiono w roku 1916. Attilio Barion współpracował z wydawnictwem Madella do roku 1918[4], kiedy to podjął decyzję o założeniu własnego wydawnictwa (A. Barion), zachowując jednak udziały w Madella i współpracując z jej zaufanymi wspólnikami. Po odejściu Bariona wydawnictwo zmieniło nazwę na Madella & C., funkcjonowało pod nią do roku 1931, w którym zostało zamknięte.

Wczesna działalność wydawnictwa A. Barion z siedzibą w Mediolanie, przypadająca na lata 1918–1920, ograniczyła się do publikacji tytułów, które wcześniej ukazały się pod marką Madella. Były to przede wszystkim utwory kierowane do kobiet (autorstwa m.in. Caroliny Invernizio i Anny Vertuy Gentile), jak również popularne utwory pisarzy dziewiętnastowiecznych (Felice Cavallottiego i Paola Mantegazzy). W latach dwudziestych XX wieku wydawnictwo skupiło ofertę na trzech działach: klasyce literatury włoskiej, literaturze dla dzieci i młodzieży (w katalogu dominowały utwory: Hansa Christiana Andersena, Carla Collodiego, Alphonsa Daudeta, braci Grimm) i utworach wielkich pisarzy zagranicznych (takich jak Vicente Blasco Ibañez, Honoré Balzac, Joseph Conrad, Fiodor Dostojewski, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Henryk Sienkiewicz). Bardzo ważną rolę w historii wydawnictwa Barion odegrał Ettore Fabietti (1876–1962)[5] — historyk, tłumacz, geograf, bibliotekarz, pisarz, poeta. W latach dwudziestych Fabietti nawiązał bezpośrednią znajomość i współpracę z Attiliem Barionem. To dzięki Fabiettiemu publikacje wydawnictwa Barion, kierowane do dzieci i młodzieży, trafiały do włoskich bibliotek publicznych i szkolnych. W wydawnictwie A. Barion Fabietti był odpowiedzialny za redakcję wstępów i przypisów do publikowanych utworów, tłumaczenia literatury klasycznej z języków angielskiego i rosyjskiego.

Nagła śmierć Bariona w roku 1932 nie wpłynęła zasadniczo na zmianę profilu wydawnictwa. Żona właściciela — Angela Fogola Barion — kontynuowała jego politykę wydawniczą, opierając się na zaufanych współpracownikach męża (byli to m.in. Ettore Fabietti, Luigi Galeazzo Tenconi, Attilio Quattrini — który reprezentował Casa editrice italiana — Pietro Caputo, Mario Confalonieri). Angela Fogola Barion założyła pod Mediolanem, w Sesto San Giovanni, spółkę akcyjną pod nazwą Casa per Edizioni Popolari, której była jedynym zarządcą. W latach trzydziestych XX wieku wydawnictwo znacznie się rozrosło. Wielkim sukcesem okazało się nabycie praw autorskich do wydawania utworów Jacka Londona, które wcześniej należały do wydawnictwa Modernissima, kontynuowano też wydawanie utworów zaliczanych do klasyki literatury włoskiej, które niejednokrotnie ukazywały się w luksusowych edycjach bibliofilskich. W okresie reżimu faszystowskiego wydawnictwo cieszyło się zaufaniem władz. Jednakże w związku z cenzurą faszystowską niektóre tytuły musiały zniknąć z oferty wydawniczej — tak stało się np. z utworem Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnára i dziełem Charlesa Darwina O pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci. Począwszy od roku 1936, wydawnictwo zaczęło popadać w trudności finansowe, m.in. z powodu bonifica del libro (ustalenia niskiej ceny publikacji książkowych przez reżim faszystowski), co ostatecznie doprowadziło do jego upadku w latach powojennych. W roku 1948 wydawnictwo Quartana z Turynu przejęło prawa autorskie do wszystkich utworów, które ukazały się nakładem Casa per Edizioni Popolari i zarządzało nimi do roku 1965, następnie turyński wydawca przekazał prawa do wszystkich utworów wydawnictwu Ugo Mursia (por. Brambilla 1996: 19–23).

Attilo Barion w założonej przez siebie w roku 1918 oficynie wydawniczej wykorzystał panującą we Włoszech modę na Sienkiewicza. Licząc na zysk, który zapewnić mogła publikacja Quo vadis, o czym przekonał się kilka lat wcześniej, pracując w wydawnictwie Madella, zdecydował się w latach 1923 i 1925 na wydanie Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone w opracowaniu Teresy Bozzano. Następnie, po tym jak nawiązał bliższe kontakty z Ettorem Fabiettim, powieść Sienkiewicza ukazała się w opracowaniu zasłużonego bibliotekarza, który zainteresował się utworem Polaka już na początku XX wieku.

W roku 1926 Attilio Barion opublikował pełne wydanie (edizione integrale) Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone pod redakcją Ettore Fabiettiego. Dokładna analiza treści publikacji z roku 1926, a także wyniki analizy stylometrycznej (por. rozdział III) pozwoliły stwierdzić, że jest ona podobna do wersji Oberoslera z roku 1900, a jak pamiętamy, Oberosler oparł się na przekładzie Verdinois (por. rozdział I). Biorąc pod uwagę te informacje, nie można uznać wersji Fabiettiego w żadnym razie za pełną, bo tekst Oberoslera był już skróconą wersją tłumaczenia Verdinois, dodatkowo opracowanie Fabiettiego zawiera zmiany wynikające z uaktualnienia języka. Barion (a po jego śmierci — wdowa po nim) wykorzystał pracę Fabiettiego jeszcze kilka razy, publikując ją w latach: 1927, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1940[6].

O popularności Fabiettiego i jego opracowania może świadczyć także to, że w latach trzydziestych został on poproszony o przygotowanie nowej wersji Quo vadis we współpracy z rosyjską tłumaczką Marią Racowską[7]. Przekład pod tytułem Quo vadis? z szesnastoma ilustracjami Luigiego Melandriniego ukazał się po raz pierwszy w roku 1932 nakładem wydawnictwa Antonio Vallardi w Mediolanie[8]. Nie jest do końca jasne, czy Racowska opracowała przekład na podstawie polskiego wydania czy też z którejś z wersji rosyjskich. Niemniej jednak był on kilkakrotnie wznawiany, ukazał się w latach: 1945, 1952, 1958, 1962, 1963.

W roku 1934 nakładem wydawnictwa Vallardi światło dzienne ujrzał jeszcze jeden przekład Quo vadis, opatrzony informacją: traduzione dal testo originale polacco. Riduzione con note per la gioventù e per le scuole (Przekład z języka polskiego. Wydanie skrócone z przypisami dla młodzieży i szkół) pod redakcją Fabiettiego, ponownie z ilustracjami Melandriniego. Publikacja została zatwierdzona przez ówczesne władze kościelne i dopuszczona do druku za zgodą księdza Giovanniego M. Stoppaniego. Wydanie to zawiera kilkustronicowy wstęp autorstwa Fabiettiego, w którym objaśnia on młodym czytelnikom główne idee powieści Sienkiewicza. Pomimo braku informacji o autorze przekładu porównanie wersji z roku 1932 i z 1934 nie pozostawia wątpliwości, że jest to tłumaczenie Racowskiej. Warto podkreślić, że w wydaniu dedykowanym młodym czytelnikom zamieszczono stosowne przypisy, które miały ułatwić lekturę powieści.

Sam Fabietti w roku 1932 opublikował na łamach czasopisma „Pegasus” artykuł poświęcony przekładom opublikowanym we Włoszech w latach 1920–1930 (Fabietti 1932: 82–93), w którym zwracał uwagę na praktyki tłumaczeniowe stosowane przez większość włoskich wydawców, polegające na posiłkowaniu się przekładami z języka francuskiego przy opracowywaniu powieści angielskich, niemieckich i rosyjskich. Wyraźnie wskazuje w nim, czym takie działania skutkowały — powstały w ten sposób „cykl przekładowy” nieuchronnie był obarczony błędami, jakie pojawiają się przy przekładach na kolejne języki. Przy tej okazji Fabietti wspomina tylko o dwóch tłumaczach języka rosyjskiego: Verdinois i Ninie Romanowskiej, którzy tłumaczyli na język włoski bezpośrednio z języka rosyjskiego (choć w przypadku literatury polskiej dokonywali właśnie przekładów pośrednich, posiłkując się językiem rosyjskim). W obszernym artykule Fabiettiego znajdziemy także odniesienie do Quo vadis. Autor podkreślał w nim, że tylko czytelnicy o konserwatywnym i tradycjonalistycznym podejściu do literatury — a do takich zaliczał w pierwszym rzędzie rolników i robotników włoskich — pozostaną wierni autentycznym arcydziełom, do jakich jego zdaniem należały utwory Chata wuja TomaQuo vadis (Fabietti 1932: 86).

W tym miejscu warto wspomnieć także o przekładach Quo vadis, które zaczęły ukazywać się w wydawnictwie Uga Mursii począwszy od roku 1970. Mursia wykupił od turyńskiego wydawnictwa Quartana prawa do wszystkich publikacji Bariona, w tym do Quo vadis, dzięki czemu zyskał możliwość wykorzystania „pierwotnej” wersji opracowania Fabiettiego, który w roku 1970 już nie żył. Z nieznanych powodów wydawnictwo Mursia zdecydowało się jednak na wydanie adaptacji opartej na wersji opracowanej przez duet Fabietti-Racowska, opublikowanej w latach trzydziestych w wydawnictwie Vallardi, pomijając na stronie redakcyjnej nazwisko Racowskiej.

Tak więc od roku 1970 nakładem Mursii ukazywały się adaptacje Quo vadis dla młodzieży opatrzone nazwiskiem Fabiettiego jako tłumacza. Natomiast w połowie lat osiemdziesiątych redaktorzy tego wydawnictwa uznali, że wersję Fabiettiego należy nieznacznie zmodyfi kować. Zadanie to powierzono młodej Laurze Cioni[9], która miała opracować przypisy do szkolnego wydania powieści polskiego autora. Pracę Cioni nadzorował redaktor Piero Bajetta. Z informacji uzyskanych od jego córki, Eleny Marii Bajetty, wynika, że w latach siedemdziesiątych Giovanni Cristini, redaktor serii dla młodzieży w wydawnictwie Mursia[10], najprawdopodobniej sam przygotował uwspółcześnioną wersję Quo vadis na podstawie opracowania Fabiettiego. To właśnie na tak zmodyfikowanej wersji pracowała następnie Cioni, przygotowując przypisy do szkolnego wydania powieści. Z niewiadomych powodów w wersji poprawionej przez Cristiniego wydawnictwo nie zamieściło nigdy informacji o tłumaczu, zdecydowało się wyłącznie na podanie informacji o redaktorze (a cura di): Laurze Cioni.

Z przedstawionych powyżej ustaleń wynika, że chociaż wydawnictwo Mursia publikowało równolegle dwie wersje Quo vadis, jedną „autorstwa” Fabiettiego i drugą Cioni, obie są w rzeczywistości tym samym uaktualnionym tekstem Fabiettiego i Racowskiej z roku 1932, za którego zmodyfikowaną wersję odpowiadał z dużym prawdopodobieństwem Giovanni Cristini.

Przypisy

 1. W 1863 roku Paolo Carrara założył wydawnictwo pod własnym nazwiskiem. Po śmierci Carrary w 1910 roku przejęła je jego żona Caterina. Następnie w 1913 roku firmę sprzedano Arturowi Colombo i Carlowi Somaschiniemu, który do 1943 roku prowadził ją w pojedynkę. Wydawnictwo specjalizowało się w wydaniach książek szkolnych i dla dzieci. Publikowało także utwory Corrada Colomba, Jules’a Verne’a i Giulia Tarry. Siedziba wydawnictwa uległa zniszczeniu w czasie bombardowania Mediolanu 13 sierpnia 1943 roku, w rezultacie zostało ono zlikwidowane (por. Caccia: 2013: 93).
 2. Giuseppe Oberosler (1854–1918) — tłumacz z języka niemieckiego, w latach 1886–1890 współpracował z wydawnictwem Treves, następnie w latach 1890–1897 był sekretarzem ATLI (Associazione Tipografi co Libraria Italiana) i dyrektorem czasopisma „Giornale della libreria” (por. Caccia 2013: 232).
 3. Na temat samej Bozzano nie udało się ustalić żadnych informacji biograficznych.
 4. Attilio Barion zasłynął z tego, że wykorzystał obowiązujące we Włoszech prawo (tzw. licenza obbligatoria z 1882 roku), na mocy którego po czterdziestu latach od momentu publikacji utworu można było opublikować dzieło, płacąc jego twórcy tylko pięć procent od ceny na okładce. Książki publikowane w wydawnictwie Madella miały dzięki temu niskie ceny (por. L. Lombardi, hasło: «Barion edizioni», TESEO’900 2008; Finocchi, Gigli Marchetti 1997: 18–27).
 5. Ettore Fabietti (1876–1962) — bibliotekarz włoski. Przyszedł na świat w Trifoglietto (Cetona). Po ukończeniu szkoły podstawowej nie podjął dalszej nauki z powodów rodzinnych. W wolnych chwilach uczył się samodzielnie, korzystając ze zbiorów miejscowej biblioteki. Jego upór sprawił, że w wieku dwudziestu lat przeprowadził się do Florencji, gdzie podjął pracę jako księgowy. W tym okresie związał się także ze środowiskiem socjalistycznym, poznał m.in. Renata Fuciniego, Giovanniego Marradiego i Maria Rapisardiego. Przedmiotem zainteresowania Fabiettiego stała się idea marksistowska — poświęcił jej uwagę w opublikowanej w wieku dwudziestu trzech lat rozprawie Capitale di Marx, która ukazała się nakładem wydawnictwa Nerbini. W 1901 roku przeprowadził się do Mediolanu, gdzie poznał Filippo Turatiego. Rozpoczął pracę na rzecz Società Promotrice delle Biblioteche Popolari, kontynuował też, u boku Turatiego, pracę na rzecz ruchu socjalistycznego. Od początku pobytu w Mediolanie Fabietti pozostawał pod mocnym wpływem Turatiego, który intensywnie działał w Stowarzyszeniu na Rzecz Bibliotek Publicznych i uważał, że najważniejszą rolą bibliotek jest nie tylko wypełnianie zadań edukacyjnych, lecz także promowanie kultury, organizacja życia kulturalnego, przypominanie czytelnikom o tożsamości i kulturalnym dorobku Włoch. Fabietti zwracał także pilną uwagę na doświadczenia bibliotek zagranicznych, apelował o zastosowanie we Włoszech dobrych praktyk z Niemiec, Francji, Anglii czy Stanów Zjednoczonych. W 1903 roku powstało Konsorcjum Bibliotek Publicznych, którego kierownictwo powierzono Fabiettiemu. Fabietti był aktywnym promotorem czytelnictwa wśród mediolańskiej klasy robotniczej. Sukces eksperymentu z Mediolanu zyskał rozgłos w kręgach rzymskich i doprowadził po 1908 roku do powstania Włoskiej Federacji Bibliotek Publicznych (Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari), którą Fabietti kierował do 1926 roku, aż do momentu zdjęcia go ze stanowiska przez reżim faszystowski. Oprócz intensywnej działalności na rzecz bibliotek publicznych i czytelnictwa Fabietti pisywał poezje i utwory popularyzatorskie. Od 1912 roku, za sprawą filozofa Eugenia Rignano, był odpowiedzialny za opracowanie popularnej ówcześnie serii „Collana rossa”, która ukazywała się nakładem Federacji Bibliotek Publicznych. W latach 1908–1926 Fabietti skupiał się przede wszystkim na pracy na rzecz promocji bibliotek publicznych. Od 1919 roku współpracował z wydawnictwami, m.in. z Bemporad, gdzie powierzono mu zadanie popularyzowania i opracowywania skróconych wersji klasyków literatury europejskiej, w Paravii odpowiadał za serię „I grandi viaggi di esplorazione”. Pod koniec lat dwudziestych współpracował z Mondadorim, Vallardim, dla którego opracowywał serię „I grandi cicli storici”. W latach czterdziestych podjął współpracę z wydawnictwem Garzanti. Po wojnie powrócił do kwestii bibliotek publicznych, biorąc udział w pierwszym kongresie narodowym zorganizowanym we Florencji w 1947 roku przez Unione italiana della cultura popolare. Na początku lat pięćdziesiątych postępująca choroba sprawiła, że usunął się z życia publicznego i osiadł w rodzinnym domu w Trifoglieto. Zmarł w Solbiate 19 marca 1962 roku (por. A. Fabietti, Un pioniere dell’educazione popolare 1962: 12; R. Pisano, Fabietti Ettore, http://www.treccani.it/enciclopedia/ettore-fabietti_(Dizionario-Biografico),
  dostęp: 6.02.2020; Caccia 2013: 63–64).
 6. Po śmierci Bariona, kiedy wydawnictwo przeszło w ręce jego żony, na stronie tytułowej Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone pojawił się zapis: Edizioni A.Barion della Casa per Edizioni Popolari S.A. Sesto San Giovanni (Milano).
 7. Maria Racowska czy też Rakovskaja (Karklina) urodziła się w roku 1881 w Kałudze. Dzieciństwo i młodość spędziła w Odessie, do Włoch przyjechała około roku 1920 i pozostała już do śmierci, do roku 1960. Tłumaczka literatury polskiej i rosyjskiej. Ostatnie lata życia spędziła w „Villa Olanda”, ośrodku dla emigrantów rosyjskich, w Torre Pellice w pobliżu Turynu. Przetłumaczyła jeszcze jeden utwór Sienkiewicza: L’organista di Ponikla (Organista z Ponikły), który ukazał się w 1932 roku nakładem turyńskiego wydawnictwa Slavia (por. rozdział I, przypis 135; http://archive.odessa.gov.ua/fi les/derjarhiv/PUBLIC/books/2016_ais-2/2016_ais-2_0290–0308.pdf, dostęp: 6.02.2020).
 8. Antonio Vallardi (1813–1876) działalność wydawniczą rozpoczął w 1843 roku. Od wczesnych lat dziecięcych wzrastał w otoczeniu książek i sztuki. Już w 1745 roku dziadek Antonia, Francesco Cesare, otworzył w Mediolanie księgarnię. W 1876 roku po śmierci Vallardiego firma przeszła w ręce synów: Pietra (1852–1927) i Giuseppe (1854–1916). Synowie postanowili unowocześnić firmę ojca i nadać jej nowy kształt, bardziej odpowiadający ówczesnej sytuacji gospodarczo-społecznej Włoch — wydawnictwo wyspecjalizowało się w książkach szkolnych, literaturze edukacyjnej i popularnej. W 1887 roku otwarto filę wydawnictwa w Rzymie, a w roku 1890 w Neapolu. Sukces wydawnictwa w głównej mierze opierał się na sprawnym zarządzaniu, łączeniu działalności edytorskiej i m.in. dostawie wszelkiego rodzaju sprzętu do szkół (ławek, tablic, zabawek edukacyjnych). Począwszy od roku 1908, działalność rodzinną kontynuował Antonio Vallardi (1882–1965). W 1925 roku razem z innymi wydawcami (Cappelli, Vallecchi, Zanichelli) podpisał dokument, w którym zadeklarował poparcie dla ruchu faszystowskiego (por. Tranfaglia, Vittoria 2007: 249). W okresie trwania tego reżimu wydawnictwo A. Vallardi czynnie wspierało działania władz, dzięki czemu uzyskało zgodę na wydawanie materiałów niezbędnych do przeprowadzanej w 1923 roku reformy szkolnictwa. Wprowadzenie podręczników państwowych (libri di stato) w 1930 roku zachwiało pozycją finansową firmy, jednak nie doprowadziło do jej upadku. Ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy miał Guido Fabbiani, który kierował nią do czasu II wojny światowej. W 1943 roku podczas bombardowania Mediolanu zniszczeniu uległy siedziba i archiwum firmy A. Vallardi (por. Caringi 1999; Caringi, Morandini, hasło: «Vallardi Antonio», TESEO 2003; Caccia 2013: 319).
 9. Laura Cioni (1951) — absolwentka kierunku storia medievale na Università Cattolica w Mediolanie. Po ukończeniu studiów pracowała przez wiele lat jako nauczycielka w liceum. Począwszy od drugiej połowy lat osiemdziesiątych nawiązała współpracę z wydawnictwami, m.in. Rizzoli, Marietti, Mursia, w których publikowała przede wszystkim opracowania do lektur szkolnych. Dane za: Laura Cioni, IlSussdiario.net, https://www.ilsussidiario.net/autori/laura-cioni/, dostęp: 6.02.2020. Niektóre informacje uzyskano podczas wywiadu z Laurą Cioni, przeprowadzonego przez Katarzynę Biernacką-Licznar w lutym 2020 roku.
 10. Informacje pozyskane przez Katarzynę Biernacką-Licznar od Eleny Marii Bajetty w marcu 2020 roku.