O zespole

Kontakt z zespołem:  bartlomiej.szleszynski lub konrad.nicinski lub agnieszka.kochanska lub pawel.rams plus @ibl.waw.pl

Bartłomiej Szleszyński (kierownik) – dr hab., profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmuje się literaturą i kulturą II połowy XIX wieku (z szerokim uwzględnieniem jej recepcji w kulturze najnowszej oraz wątków kolonialnych), a także narracjami wizualnymi (m.in. komiksem) i audiowizualnymi. Te interesują go ze względu na sposób budowania rzeczywistości przedstawionej oraz na nowe formy odbioru (przeżywania) tekstów kultury. Autor książki Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX wiecznego nurtu sarmackiego, współredaktor tomów Przerabianie XIX wieku  oraz Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, współwydawca Uwag o dawnej Polsce Henryka Rzewuskiego, autor licznych artykułów dotyczących dziewiętnastowiecznej literatury, kultury i krytyki literackiej.

Konrad Niciński – dr nauk humanistycznych, ukończył historię sztuki i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2012 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Literatury Polskiej. Od 2014 r. członek zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej. Od 2017 r. pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Współpracuje także z Pracownią Studiów Miejskich IKP UW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim literatury i kultury polskiej w latach 1905-1930, szczególnie ówczesnych projektów antropologicznych i korespondencji sztuk. W ostatnich latach zajmuje się także pracą badawczą z zakresu humanistyki cyfrowej, zwłaszcza rozwojem cyfrowych metod edycji naukowej tekstu literackiego, a także cyfrowych topografii literackich. W latach 2013-2022 kierownik organizacyjny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Agnieszka Szulińska – (Kochańska, ur. 1989) mgr filologii polskiej (specjalizacja: edytorstwo naukowe), absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowuje pracę doktorską o naukowych edycjach cyfrowych polskich tekstów literackich m.in. na przykładzie cyfrowych projektów korespondencji Skamandrytów i wczesnych powieści Elizy Orzeszkowej. Członkini zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej i Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Poza edytorstwem naukowym jej zainteresowania badawcze zawierają: testowanie narzędzi i platform używanych w komunikacji naukowej (szczególnie w dyscyplinach humanistycznych i nauk społecznych) oraz gry wideo.
Ważne linki: linktr.ee/agnieszkaszulinska

Paweł Rams – dr nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, edytor cyfrowy; zajmuje się literaturą, krytyką literacką i kulturą XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem jej lewicowych nurtów oraz cyfrową edycją tekstów literackich. Uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów badawczych, autor licznych tekstów zamieszczonych w czasopismach oraz książkach zbiorowych. Członek Nowej Panoramy Literatury Polskiej oraz Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem.

Kajetan Mojsak – dr, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Kulturze Współczesnej”, „Societas Communitas” i książkach zbiorowych. Zajmuje się głównie prozą współczesną, krytyczną analizą dyskursu, związkami między estetyką a ideologią, historią cenzury w PRL, antropologią literatury i antropologią kulturową. Ważniejsze publikacje: „Groteska w polskiej prozie narracyjnej lat 1945-1968” (2014), „Cenzura wobec prozy nowoczesnej 1956-1965” (2016).

Agnieszka Zalotyńska – artystka-archiwistka, mgr sztuki, absolwentka wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim, sztuki mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i archiwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Nowej Panoramie Literatury Polskiej łączy praktykę wizualną z badaniami nad cyfrowymi topografiami. Jej zainteresowania, działania artystyczne i projektowe obejmują zagadnienia związane z poszerzaniem definicji mapy. Współautorka inicjatywy Mapy niekartograficzne. www.agnieszkazalotynska.com

Anna Mędrzecka-Stefańska

Kinga Kamińska

 

Pracowali z nami:

Paweł Ryżko

Kornelia Sobczak