Bibliografia przekładów Quo Vadis opublikowanych w języku włoskim w latach 1899-2019
Katarzyna Biernacka-Licznar, Monika Woźniak

W prezentowanej bibliografii zebrano informacje o włoskojęzycznych edycjach Quo vadis opublikowanych we Włoszech do roku 2019 włącznie[1]. Zarejestrowano książki wydane w formie papierowej, zestawienie nie obejmuje wydań elektronicznych będących cyfrowym zapisem przekładów opublikowanych w XX wieku (przede wszystkim Tita Zucconiego). Niniejsza bibliografia ma charakter pochodny. Sporządzono ją, opierając się na źródłach różnego rodzaju. Pierwszym były dostępne w Polsce i we Włoszech bibliografie przekładów utworów Sienkiewicza, obejmujące książki i artykuły wydane w Polsce i we Włoszech w XX i XXI wieku[2]. Drugim źródłem opisów były tradycyjne, elektroniczne i zdigitalizowane katalogi biblioteczne, przede wszystkim z Biblioteca Nazionale w Rzymie oraz Biblioteca Nazionale we Florencji, włoski katalog narodowy OPAC, katalogi bibliotek uniwersyteckich i miejskich we Florencji, Maceracie, Neapolu, Padwie, Rzymie i Vercelli, a także w Sankt Petersburgu. Przy opracowaniu bibliografii korzystano też z katalogów wydawniczych i antykwarycznych. Część opisów, w związku z ich brakiem w wyżej wymienionych źródłach, powstała po bezpośredniej konsultacji włoskich wydań Quo vadis pochodzących ze zbiorów własnych autorek bibliografii. W przypadku najstarszych wydań nieocenionym źródłem okazało się archiwum księdza Jerzego Langmana, historyka sztuki, etnografa, archeologa i kolekcjonera, który zebrał ogromną liczbę włoskich edycji Quo vadis. Obecnie cała kolekcja księdza Langmana znajduje się w bibliotece w Zespole Szkół Jezuitów im. Stanisława Kostki w Gdyni[3].

Pomimo wszelkich starań zestawienie to nie jest kompletne. Najwięcej kłopotów z katalogowaniem przekładów przysporzył okres najwcześniejszy, lata 1899–1901, ukazało się wówczas wiele edycji w różnych domach wydawniczych rozsianych po całym Półwyspie Apenińskim. Dzisiaj trudno jest dotrzeć do tych wydań. Archiwa wielu wydawnictw z początku XX wieku już nie istnieją, a opublikowane wówczas przekłady nie trafiły do Biblioteki Narodowej w Rzymie czy we Florencji. Drugim okresem, który okazał się szczególnie trudny w katalogowaniu, były lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku. Odnotowano wówczas wiele edycji, adaptacji i przeróbek utworu, jednak polityka wydawnicza zdecydowanej większości małych domów wydawniczych była dosyć chaotyczna i skutkowała brakiem egzemplarzy obowiązkowych w rzymskiej i florenckiej Biblioteca Nazionale.

Dzisiaj trudno odtworzyć kompletny obraz obecności Quo vadis we Włoszech, jednakże zebrane dotąd dane (364 wydania) są dużo obszerniejsze w stosunku do poprzednich zestawień bibliograficznych i można je uznać za wiarygodną podstawę do analiz naukowych.

Dotarcie do egzemplarzy powieści nie było jedynym ani nawet najważniejszym problemem, jaki napotkano przy opracowywaniu bibliografii. Fizyczna konsultacja licznych wydań Quo vadis w trakcie kwerendy bibliotecznej pokazała bowiem, że dane bibliograficzne podawane w katalogach bibliotecznych są często niekompletne lub wręcz błędne (np. nieprecyzyjne podawanie roku wydania). Błędy w opisach bibliograficznych wynikają także z mylących lub świadomie nieprawdziwych informacji zamieszczanych przez wydawców na stronach tytułowych i redakcyjnych. Do nadużyć tego typu należy m.in. używanie terminu traduzione (przekład) w odniesieniu do przeróbek i adaptacji, brak zaznaczania, że chodzi o wersję skróconą (albo informowanie, że chodzi o wersję „pełną”, w odniesieniu do tłumaczeń skróconych), podawanie niewłaściwego nazwiska tłumacza. Możliwość korekty fałszywych informacji daje dopiero uważna lektura danego wydania, co wobec ogromu analizowanego korpusu tekstów było zadaniem niemożliwym do wykonania w stu procentach. Niemniej w toku kwerendy bibliotecznej udało się nie tylko uzupełnić, ale też sprostować liczne dane zawarte we wcześniejszych bibliografiach, takich jak XVII tom Nowego Korbuta czy bibliografia przekładów Quo vadis wydana przez Bibliotekę Narodową w 2016 roku.

Zasięg chronologiczny, językowy i przestrzenny 

W bibliografii uwzględniono publikacje Quo vadis wydane na terenie Włoch w języku włoskim — oraz jedną włoską edycję powieści Quo vadis opublikowaną w 1972 roku w Szwajcarii (poz. 92). Pierwszą odnotowaną publikacją było wydanie w odcinkach opublikowane na łamach czasopisma „Corriere di Napoli” w 1898 roku w Neapolu (zob. Federigo Verdinois). Chronologię bibliografii zamknięto na roku 2016, bowiem w tym roku ukazało się ostatnie odnotowane wydanie książkowe Quo vadis.

Układ bibliografii 

Wielkim wyzwaniem okazało się zaproponowanie przejrzystego układu bibliografii, który pozwoliłby czytelnikowi łatwo dotrzeć do interesujących go danych, a zarazem sygnalizował błędne czy brakujące informacje. Ostatecznie bibliografię sporządzono w układzie alfabetycznym według nazwisk tłumaczy. W obrębie danego nazwiska dane zostały uszeregowanie chronologiczne.

Dla publikacji anonimowych, dla których nie ustalono nazwiska tłumacza/adaptatora tekstu, zastosowano układ alfabetyczny według nazw wydawców. W obrębie jednego wydawcy publikacje zostały uszeregowane chronologicznie — od najstarszej do najmłodszej. W obrębie jednego roku przyjęto szeregowanie alfabetyczne według podtytułu.

Przekłady opublikowane anonimowo, których autora udało się ustalić dzięki przeprowadzonym w projekcie badaniom stylometrycznym (por. Liczby i styl), przesunięto do opisów powiązanych z nazwiskami autorów przekładu/adaptacji. Podobnie postąpiono w odniesieniu do tekstów mylnie podających w opisach redaktora tekstu jako tłumacza.

Omawiając przyjęty układ oraz zasady sporządzania opisów w niniejszym zestawieniu, należy zwrócić uwagę na specyficzną sytuację włoskiego rynku wydawniczego. Niektóre edycje Quo vadis w kolejnych wydaniach przenoszone były z jednego wydawnictwa do drugiego, co było konsekwencją przejmowania firm. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w której dane wydawnictwo publikowało istniejący już przekład, nie podając jego autora, aby uniknąć zobowiązań finansowych. To wszystko spowodowało, że w wielu opublikowanych dotąd bibliografiach włoskich edycji Quo vadis mamy do czynienia z błędnym przypisaniem autorstwa przekładu/adaptacji. W przypadkach, w których udało się ustalić autora przekładu/adaptacji, zastosowano odsyłacze uzupełniające, kierujące czytelnika do właściwego nazwiska autora. Zdecydowano się również połączyć opisy, jeśli firma wydawnicza zmieniała nazwę.

Opis bibliograficzny 

Wszystkie opisy sporządzono na podstawie norm PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki, PN-N-01152-/A1 Opis bibliograficzny. Książki (zmiana A1) oraz PN-N-01152-2 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe w drugim stopniu szczegółowości. W stosunku do postanowień normy zrezygnowano jednak w opisie bibliograficznym z zapisu imienia i nazwiska Henryka Sienkiewicza, które wielokrotnie było na okładce lub na stronie tytułowej poszczególnych wydań błędnie zapisane lub zitalianizowane (np. Enrico Sienkiewicz).

Zgodnie z powyższymi normami format publikacji powinien być wyrażany w centymetrach. Niestety nie udało się dotrzeć do każdego opisywanego wydania i wiele opisów przejęto z innych opisywanych wcześniej źródeł. Dlatego (zwłaszcza w przypadku opisów starszych wydań) pozostawiono oznaczenie formatu publikacji podane w źródłach: 16° — do 20 cm, 8° — od powyżej 20 do 25 cm, 4° — od powyżej 25 do 35 cm, 2° — powyżej 35 cm.

W bibliografii zastosowano pełny opis tylko pierwszych wydań poszczególnych edycji. Informacje o kolejnych wydaniach podano w postaci adnotacji pod pełnym opisem, wyszczególniając w niej jedynie te elementy, które różniły się od wydania pierwszego. Jeśli w kolejnym wydaniu zabrakło jakiegoś elementu opisu, informację taką zamieszczono na końcu adnotacji w nawiasie kwadratowym.

Materiały pomocnicze — wykaz skrótów[4] oraz indeksy

Wszystkie skróty i terminy występujące w opisach fizycznych publikacji, a także wszelkie adnotacje podano w wersji oryginalnej w języku włoskim. Z myślą o polskim użytkowniku opracowano wykaz skrótów i terminów w języku włoskim i ich polskie odpowiedniki. W wykazie w jednym ciągu alfabetycznym zamieszczono włoskie skróty i terminy występujące w opisach bibliograficznych, skróty te sporządzono zgodnie z normą PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

W celu sprawniejszego korzystania ze spisu dołączono do niego także indeks osobowyindeks wydawców. W skorowidzu osobowym znalazły się wszystkie nazwiska występujące w spisie (tłumaczy, ilustratorów, adaptatorów itp.). Przy każdym nazwisku dodano odpowiedni kwalifikator oznaczający funkcję danej osoby w tworzeniu publikacji. W indeksie osobowym zastosowano kwalifikatory w języku polskim. Numery indeksowe we wszystkich skorowidzach odsyłają do numerów pozycji w spisie głównym bibliografii.

* * *

Niniejsza bibliografia może stanowić użyteczne narzędzie dla tych badaczy twórczości Henryka Sienkiewicza, których interesuje recepcja wydawnicza Quo vadis na gruncie włoskim.

BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW O USTALONYM AUTORSTWIE

Agosti-Garosci, Cristina
[PRZEKŁAD Z JĘZYKA POLSKIEGO]
1. Quo vadis?: romanzo dei tempi di Nerone / trad. Cristina Agosti Garosci. — Milano: Rizzoli, 1950. — 2 voll.; 16 cm. — (Biblioteca Universale Rizzoli).
vol. 1. — 375 s. — (176–179).
vol. 2 — S. 381–637. — (180–182).
Toż:
a. Introduzione Luigi Santucci. — Milano: 1984. — XXI, 639 s.: ill., 1 ritr.; 18 cm. (BUR. L; 499). — ISBN 88-17-12499-0.
b. Milano: Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas, 1985. — 520 s.; 19 cm. — (I Grandi Tascabili Bompiani; 42).
c. Quo vadis?: racconto dei tempi di Nerone. — Milano: Euroclub, 1985. — 387 s.; 25 cm.
d. Milano: Fabbri, [1991]. — 2 vol.; 22 cm.
T. 1. — 319 s. — (Invito ai classici; 50).
T. 2. — 319 s. — (Invito ai classici; 51).
e. Milano: Fabbri, [1994]. — 2 vol.; 21 cm. (La grande biblioteca).
T. 1 — 314 s.
T. 2. — S. 317–626.

f. Milano: Fabbri, 2001. — 519 s.; 19 cm. — (I classici del romanzo storico).

g. Milano: BUR, 2003. — 641 s.; 20 cm. — (Super Classici; 263). — ISBN 88- 17-10698-4 .

2. Henryk Sienkiewicz: premio Nobel per la letteratura 1905. — Milano: Fratelli Fabbri, 1964. — 587 s.; 23 cm. — (I premi Nobel per la letteratura; 7).
Zawiera: Quo vadis?. — S. 55–576.
Zawiera także: Il conferimento del premio Nobel a Henryk Sienkiewicz / di G. Ahlstrom. Discorso ufficiale di C. D. af Wirsen per il conferimento del Premio Nobel a Henryk Sienkiewicz. La vita e l’opera di Henryk Sienkiewicz /di Maria Czubek-Grassi.

Arabia, Vincenzo
[PARAFRAZA WERSJI F. VERDINOIS]

3. Quo vadis?: romanzo storico dei tempi di Nerone / trad. riv. e corr. da Vincenzo Arabia. — Napoli: S. Romano, 1901. — 356 s., [17] c. di tav.: ill.; 19 cm. — Illustrazioni: R. Bong, X. A., S. Cozzolino, Rotnaug e C. S., autotipie B. Caporicci.

Toż:
a. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone. — Napoli: S. Romano, 1904. — 402 s., [24] c. di tav.: ill.; 20 cm.
b. Napoli: S. Romano, 1905.
c. Napoli: S. Romano, 1906.

4. Quo vadis? / trad. riv. e corr. da Vincenzo Arabia. — Milano: Bietti, [190.]. — 360 s.
Toż:
a. Quo vadis: racconto storico dei tempi di Nerone. — Milano: Bietti, 1908. — 402 s.: ill.; 16 cm.
b. Milano: Bietti, 1909.
c. Milano: Bietti, 1920.
d. Quo vadis?: romanzo. — Milano: Bietti, 1930. — 608 s.; 19 cm. — (Biblioteca novissima; 82).

Banti, Rita
[ADAPTACJA NA PODSTAWIE PRZEKŁADU T. ZUCCONIEGO]
5. Quo vadis? / adatt. a cura di Rita Banti. — Firenze: A. Salani, 1950. — 286 s.: ill.; 19 cm. — (I libri della gioventù. Nuova serie; 1).
Toż: 1952.

Bazzarelli, Eridano
Zob. Czubek-Grassi, Maria

Bellavita, Serena
6. Quo Vadis? / [trad. a cura di Serena Bellavita. Ben Hur / Lewis Wallace; [trad. a cura di Maria Bastanzetti]; ill.: Medhat Shafi k. — Roma: Editalia, 2000. — 654 s., [15]
c. di tav.: ill.; 31 cm. — (La mia prima biblioteca. L’Avventura; 9) .

Bellezza Migliarini, Alessandra (A.B. Migliarini)
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE WERSJI E. SALVADORIEGO]

7. Quo Vadis?: romanzo per ragazzi / versione di Alessandra Bellezza Migliarini; ill. Severino Balardi. — Milano: Boschi 1957. — 120 s., [4] p. di tav.: ill.; 24 cm. — (Classici della gioventù; 69).
Toż:
a. 1959.
b. 1960. — 23 cm.
c. 1961.
d. 1962. Versione di A.B. Migliarini. — (Strenna; 44).
e. 1963. — [8] p. di tav.; 27 cm. — (Strenna; 44).
f. 1964. — [8] p. di tav. — (Collana internazionale; 29).
g. 1965.
h. 1966.
i. 1967. — [8] p. di tav. — 25 cm. — (Strenna, 44).
j. 1968. — [8] p. di tav.
k. 1969. — 23 cm.

Bello, Franco
[ADAPTACJA DLA DOROSŁYCH CZYTELNIKÓW]

8. Quo vadis?: riduzione dal celebre romanzo popolare / riduzione Franco Bello. — Firenze: G. Nerbini, 1928. — 64 s., [3] c. di tav.; 8°. — (Collana romanzi popolari; 18).

Toż: 1929.

Bideri, Ferdinando
Por. Collini, Clara
9. Quo vadis? / versione italiana di Ferdinando Bideri. — Napoli: Libreria Editrice
Bideri, 1902. — 279 s., [2] c. di tav.: ill.; 20 cm.
Toż:
a. Nuova ed. ill. — [6] c. di tav.; 19 cm.
b. Nuova ed. ill. — 1905. — 23 cm.
c. Nuova ed. ill. — Tipografia Editrice Bideri, 1906. — [7] c. di tav.; 19 cm. — (Biblioteca varia Bideri).
d. Nuova ed. ill. — F. Bideri, 1907. — [10] c. di tav.; 19 cm. — (Biblioteca varia Bideri; 2).
e. 1908.
f. 1909.
g. 1911.
h. 1913.
i. Quo vadis?: romanzo storico dei tempi di Nerone / con prefazione critico-biografica di Achille Macchia. — Napoli: F. Bideri, 1918. — XV, 279 s.; 16°. — (Collezione dei grandi autori antichi e moderni. Ser. 6; 58).

j. Quo vadis?: romanzo storico dei tempi di Nerone / con prefazione critico-biografi ca di Achille Macchia. — Nuova ed. ill. — Napoli: F. Bideri, 1923. — [10] c. di tav.: ill.; 19 cm.

k. Napoli: F. Bideri Edit. Tip., 1930. — XIV, 279 s., [9] c. di tav.; 16°. — (Collezione dei grandi autori antichi e moderni. Ser. 6; 58).

l. 1937. — [9] c. di tav.: ill.; 20 cm. — (Collezione dei grandi autori antichi e moderni. Ser. 6; 58).

Bormioli, Mario
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE PRZEKŁADU M. CZUBEK-GRASSI]

10. Quo vadis? / adatt., rid. e commenti a cura di Mario Bormioli. — Milano: Ed. Scolastiche Mondadori, 1965. — 296, [8] s.: [8] c. di tav.; 21 cm. — (Narrativa moderna; 7).

Toż: 1967.

Bozzano, Teresa
[WOLNA PARAFRAZA POWIEŚCI]
11. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / trad. Teresa Bozzano. — Sesto San Giovanni: Casa Ed. Madella, 1915. — 301 s.; 19 cm.
Toż:
a. Casa Ed. Madella, 1916. — 188 s.; 18 cm.
b. Milano: A. Barion, 1923. — 175 s.; 19 cm.
c. Milano: A. Barion, 1925. — 191 s.; 20 cm.

Calzecchi Onesti, Rosa
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
12. Quo vadis? / a cura di Rosa Calzecchi Onesti; ill. di Renato Paltrinieri. — Milano: Editrice Piccoli, [ok. 1966]. — 109 s., [4] c. di tav.: ill.; 25 cm. — (Biblioteca sempre verdi; 31).

Camusso, Alessio
[PODSTAWĄ WYDANIA NIE BYŁ UTWÓR SIENKIEWICZA, TYLKO SCENARIUSZ SERIALU QUO VADIS?]
13. Quo vadis? / testo di Alessio Camusso; liberamente tratto dal film Quo vadis?; dal romanzo di Henryk Sienkiewicz. — Torino: ERI, ©1985. — 124 s.: il.; 27 cm.
[wydanie ilustrowane kadrami z filmu]

Cesana, G.
[ADAPTACJA DLA DOROS łYCH]
14. Quo vadis? / riduzione libera di G. Cesana; ill. di F. Tacconi. — Milano: Edizioni Torelli, ©1953. — 160 s. — (Collana a dispense settimanali: Romanzi Celebri).

Cioni, Laura
Zob. Fabietti, Ettore

Cipolat, Bruno
15. Quo vadis? / trad. di Bruno Cipolat. — Sesto San Giovanni: A. Peruzzo, 1986. — 2 voll.; 22 cm. — (Biblioteca Peruzzo).
vol. 1. — 217 s.
vol. 2. — 211 s.
16. Quo vadis? — Sesto San Giovanni: A. Peruzzo, 1995. — 252 s.; 26 cm. — (La grande biblioteca Peruzzo).

Coccia, Alfio
Por. Ottino Foglino, Lina
[ADAPTACJA NA PODSTAWIE TEKSTU T. ZUCCONIEGO]

17. Quo vadis? / testo integrale rielaborato da Alfi o Coccia; ill. Mario Marioni. — Milano: Ed. dell’ Aquilone, 1954. — 303 s., [8] c. di tav.: ill.; 32 cm. — (Orsa minore. Secolo XX).

Collini, Clara
[SKRÓCONA KOMPILACJA DWÓCH PRZEKŁADÓW: F. BIDERIEGO I T. ZUCCONIEGO]
18. Quo vadis? / nuova e integrale traduzione di C. Collini; ill. da Giuseppe Rossi. — Firenze: Casa Ed. G. Nerbini, 1906. — 8°.
Toż:
a. 1907.
b. 1908. — 492 s. [wydanie jednotomowe]
c. 1910.

19. Quo vadis?: nuova traduzione integrale / trad. di C. Collini. — Con illustrazioni di Tancredi Scarpelli e Giuseppe Rossi. — Firenze: Casa Ed. G. Nerbini, 1913. — 304 s.; 4°.
Toż:
a. 1914. — 425 s.: ill.; 19 cm.
b. 1914. — 447 s.: ill.; 19 cm.
c. 1920. — 2 voll.: ill.; 19 cm.
vol. 1. — 184 s., [8] c. di tav.
vol. 2. — s. 185–358, [7] c. di tav.
d. Casa Editrice G. Nerbini, 1927. — 447 s.: ill.; 19 cm.
e. Casa Editrice G. Nerbini, 1933. — 235 s., [14] c. di tav.: il.; 30 cm. [wydanie skrócone]
f. 1934. — 244 s.
g. Con illustrazioni di Tancredi Scarpelli. — G. Nerbini, 1944. — 288 s.: tav.; 23 cm.
h. 1947. — 286 s., [16] c. di tav.: il.; 23 cm.

i. 1954. — 319 s.

j. 1985. — 286 s.; 21 cm. — Ristampa anastatica. Ristampa dell’edizione originale [Przedruk anastatyczny; Reprodukcja w postaci faksymile z wydania pełnego].

Czubek-Grassi, Maria
Por. Bormioli, Mario
[PRZEKŁAD Z JĘZYKA POLSKI EGO]
20. Quo vadis? / traduzione di Maria Czubek-Grassi e Eridano Bazzarelli. — Milano: Mondadori, 1953. — 2 voll.; 18 cm.
vol. 1. — 300 s. — (Biblioteca moderna Mondadori; 331/332).
vol. 2. — 299 s. — (Biblioteca moderna Mondadori; 333/3 34).

21. Quo vadis? Per deserti e per foreste / traduzione di Maria Czubek-Grassi e Eridano Bazzarelli (Quo vadis?), e di Giannina Gromska (Per deserti e per foreste). — Milano: Club degli Editori, 1964. — XXXII, 888 s.: ill., 1 ritr.; 19 cm. — (Le opere / Henryk Sienkiewicz) (Scrittori del mondo: i Nobel).

Edizione speciale del Club degli Editori su licenza della Arnoldo Mondadori Editore e della Aldo Garzanti Editore.

22. Quo vadis?; Per deserti e per foreste / traduzione di Maria Czubek-Grassi e Eridano Bazzarelli, Giannina Gromska; a cura di G. Maver. — Torino: UTET, 1964. — XXXII, 888 s., [8] s., [1] c. di tav.: 1 ritr.; 18 cm. — (Le opere / Henryk Sienkiewicz) (Scrittori del mondo: i Nobel).

Edizione speciale della UTET per concessione del Club degli Editori. Zawiera: Quo vadis? s. 3–554; Per deserti e per forestes. 555–888.
Toż: 1978. — XXXII, 888 s., [1] c. di tav.: 1 ritr.; 19 cm. ISBN 88-02-0196 6-5.

23. Quo vadis? / trad. di Maria Czubek-Grassi e Eridano Bazzarelli; con una nota di Gesulado Bufalino. — Palermo: Sellerio, 1982. — 761 s.; 17 cm. — (La memoria; 59).

24. Quo vadis? / trad. di Maria Czubek-Grassi e Eridano Bazzarelli. — Roma: ERI, 1985. — 462 s., [15] c. di tav.: ill.; 21 cm. — ISBN 88-18-1201 6-6.

De Dominicis, M.
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE KETTY NAGEL]
25. Quo vadis?: romanzo dei tempi di Nerone / rid. e note a cura di M. De Dominicis. — Ed. scolastica. — Milano: Trevisini, 1956. — 342 s.: ill.; 21 cm.

De Rossi, Paolo
[PLAGIAT PRZEKŁADU OPUBLIKOWANEGO W ROKU 1900 W WYDAWNICTWIE BALDINI & CASTOLDI]
26. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / trad. di Paolo De Rossi. — Milano: Aurora, 1934. — 352 s.; 19 cm.
Toż:
a. (dr. 1935).
b. Tip. Edit. Lucchi, 1953. — 327 s.

c. Tip. Edit. Lucchi, 1954.
d. Tip. Edit. Lucchi, 1955.
e. Tip. Edit. Lucchi, 1956.
f. Lucchi, 1957.
g. Tip. Edit. Lucchi, 1958.
h. Tip. Edit. Lucchi, 1959. — 327 s.; 18 cm.
i. Lucchi, 1960.
j. Lucchi, 1961.
k. Lucchi, 1963.
l. Lucchi, 1965.
m. Lucchi, 1966.
n. Lucchi, 1968.
o. Lucchi, 1971.
p. Lucchi, 1972.
q. Lucchi, 1974.
r. Lucchi, 1980.

Fabietti, Ettore
[PRZEKŁAD OPARTY NA WERSJI G. OBEROSLERA]
27. Quo Vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / edizione integrale a cura di Ettore Fabietti. — Milano: A. Barion, 1926. — 527 s.; 19 cm.
Toż:
a. 1927.
b. 1929.
c. 1930.
d. 1932.
e. 1933.
f. 1934.
g. 1940. — 510 s.; 20 cm.

Fabietti, Ettore; Racowska, Maria
[PRZEKŁAD Z JĘZYKA POLSKIEGO]

28. Quo vadis? / prima traduzione integrale dal testo polacco di M. Racowska e E. Fabietti. — Milano: A. Vallardi, 1932. — 589 s.: ritr.; 16°. — (I grandi scrittori).

Toż:
a. con 16 illustrazioni a colori di L. Melandri. — 1945. — [16] c. di tav.: ill.; 19 cm. — (Romanzi famosi illustrate).
b. 1952. — ill., ritr.; 20 cm. — (Romanzi famosi illustrati).
c. 1958. — 20 cm.
d. 1962. — 1 ritr.: ill.; 19 cm.
e. 1963. — 1 ritr.: ill.

29. Quo vadis? / traduzione dal testo originale polacco; riduzione con note per la gioventù e per le scuole a cura di Ettore Fabietti. — Milano: A. Vallardi, 1934. —592 s., [15] tav.; 16°.

[WERSJA OCENZUROWANA OPARTA NA PRZEKŁADZIE FABIETTI-RACOWSKA Z ROKU 1934. BRAK NA STRONIE TYTUŁOWEJ NAZWISKA RACOWSKIEJ].

30. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / traduzione di E. Fabietti. — Milano: U. Mursia, 1970. — 256 s.: tav.; 23 cm. — (I romanzi della storia).

Toż:

a. ill. Carlo Alberto Michelini. — 1974. — 256 s., [4] p. di tav.; 24 cm. — (I romanzi della storia; 3).

b. ill. Carlo Alberto Michelini. — 1980. — 256 s., [4] p. di tav.: ill.; 22 cm. — (Corticelli; 70).
c. ill. Carlo Alberto Michelini. — 1981. — 256 s., [4] p. di tav.: ill.; 23 cm. — (Corticelli; 70).
d. ill. Carlo Alberto Michelini. — ©1984. — 256 s., [4] p. di tav.: ill.; 23 cm. — (Corticelli; 70).
e. ill. Carlo Alberto Michelini. — 1985. — 256 s., [4] p. di tav.: lil.; 23 cm. — (Corticelli; 70).

[WERSJE OPATRZONE NAZWISKIEM LAURY CIONI, W RZECZYWISTOŚCI BYŁA AUTORKĄ PRZYPISÓW]
31. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone. — 1985. — 254 s.; 21 cm. — (La biblioteca; 56).
Toż:
a. II ed., 1986.
b. III ed., 1987.
c. IV ed., 1988.
d. V ed., 1989.
e. VI ed., 1990.

f. 1991. 319 s.; 23 cm. (Invito alla lettura. Sezione scrittori moderni e contemporanei). — ISBN 88-425-8281-6.

g. 1992.
h. Quo vadis?. — Ed. integrale. — Milano: U. Mursia, 1995. — 252 s.; 21 cm. — (Tascabili Corticelli. Classici). — ISBN 88-425-1869-7.
i. ill. Carlo Alberto Michelini. — 10 ed. — 1999. — 256 s., [4] p. di tav.: ill.; 23 cm. — (Corticelli; 70). — ISBN 88-425-21 26-4.

Facco, Giannina
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
32. Quo vadis? / adatt. Giannina Facco. — Padova: Emp, 1975. — 146 s.: ill.; 24 cm.

Foglino, Lina
Zob. Ottino Foglino, Lina

Foresti, Pino
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE WERSJI T. ZUCCONIEGO I C. AGOSTI-GAROSCI]
33. Quo vadis? / trad. di Pino Foresti; ill. di Bartoli. — Milano: F. Fabbri, © 1955. — 150 s., [4] c. di tav.: ill.; 24 cm. — (I classici; 16).

Foulques, Eugenio Wenceslao

34. Quo vadis?: romanzo storico dei tempi di Nerone / versione italiana del prof. E. W. Foulques. — Napoli: G. Lubrano Edit., 1900. — 435 s.; 19 cm.

Toż:
a. G. Lubrano, 1901. — 434 s., [1] c. di tav.: ill.
b. 1902.
c. Napoli: G. Regina: Libraio-Editore, 1904. Quarta edizione. — 434 s.
d. Edizione illustrata. — Napoli: S. Romano, 1913. — 434 s., [6] c. di tav.: ill.; 20 cm.

Fraschini, Franco
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE WERSJI EDIZIONI PAOLINE Z ROKU 1953, OPARTEJ NA WERSJI E. SALVADORIEGO]
35. Quo vadis? / a cura di Franco e Olga Fraschini. — Brescia: La Scuola, 1969. — 348 s., [4] c. di tav.: ill.; 19 cm. — (Classici italiani e stranieri per la scuola media).

Fraschini, Olga
Zob. Fraschini, Franco Gamberini, P.
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
36. Quo vadis? / adatt. P. Gamberini; ill. Walter Aquenza. — Ozzano Emilia (Bolog na): Malipiero, ©1985. — 136 s.: ill.; 25 cm. — (Nuovi bestseller).

37. 1995. — 136 s.: ill.; 24 cm. — (I superclassici; 32). — ISBN 88-7686-563-2.

Garosci, Cristina
Zob. Agosti-Garosci, Cristina

Giussani, Mario
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY OPARTA NA WERSJI F. VERDINOIS]

38. Quo vadis? / rid. [dal polacco] di Mario Giussani. — Torino: SAS (Società Apostolato Stampa), 1952. — 223 s.; 16°. — (La duecentocinquanta SAS; 16).

Toż:
a. Torino: SAIE, 1953. 189, [3] c. di tav.; 23 cm.
b. 1955. 223 s.; 16 cm. — (La duecentocinquanta SAS; 16).
c. 1956. — 16 cm.
d. 1957. — 17 cm. — (La duecentocinquanta SAIE, 16).
e. 1959. — 215 s.; 17 cm. — (La duecentocinquanta SAIE).

Grassi, Maria
Zob. Czubek-Grassi, Maria

Groppetti, Francesco
Zob. Premoli, Palmiro

Mainardi, Riccardo
[TEKST OPRACOWANY NA PODSTAWIE WERSJI BALDINI & CASTOLDI I M. CZUBEK-GRASSI]
39. Quo vadis?: romanzo / trad. Riccardo Mainardi. — Milano: Garzanti, 1973. — 521 s.; 18 cm. — (I Garzanti; 424).

Marzetti Noventa, Gina
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
40. Quo vadis?/ rid. di G. Marzetti Noventa; copertina di Libico Maraja. — Bergamo: Janus, 1973. — 215, [6] c. di tav.; 24 cm. — (Centauro; Capolavori e romanzi; 40).

Michelotti, Angelo
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY OPARTA NA WERSJI BALDINI & CASTOLDI Z 1900 ROKU]

41. Quo vadis…?: racconto del tempo di Nerone / nuova versione, sulla scorta delle migliori traduzioni italiane e straniere di Angelo Michelotti. — Torino: Società Editrice Internazionale (SEI), 1921. — 338 s.; 18 cm. [Edizione economi ca].

Migliarini, A.B.
Zob. Bellezza Migliarini, Alessandra

Moscardo, Imerio
Por. Salvadori, E.; Agosti Garosci, C.

[PRZEKŁAD OPARTY NA UWSPÓŁCZEŚNIONEJ WERSJI E. SALVADORIEGO, UZUPEŁNIONY O BRAKUJĄCE FRAGMENTY NA PODSTAWIE PRZEKŁADU Z J. POLSKIEGO C. AGOSTI-GAROSCI]

42. Quo vadis? Romanzo dei tempi di Nerone / versione integrale a cura di Imerio Moscardo. 12 ed. — Roma: Paoline, 1981. — 442 s., 21 cm. — (I romanzi del mattino).

Toż:
a. Edizione speciale di Famiglia TV, Edizioni Paoline, 1984.

b. 13 ed. versione integrale. — Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline, 1985. — 21 cm. ISBN 88-215-0044-6.
c. 14 ed. versione integrale. — Cinisello Balsamo: San Paolo, 1995. — 22 cm. — (Capolavori; 28). ISBN 88-215-3101-5.

43. Quo vadis / traduzione di Imerio Moscardo. — Alba: Famiglia Cristiana, 1982. — 598 s.; 19 cm. Stanowi dodatek do: „Famiglia Cristiana: settimanale cattolico”.
Toż:
a. 1992. — 20 cm.
vol. 1. — VIII, 295 s.
vol. 2. — s. 297 –597.
b. Roma: Ed. Paoline, 1992. — 442 s.: ill.; 21 cm.
c. Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline, 1992. — 598 s.; 19 cm.

Nagel, Ketty
44. Quo vadis?: romanzo / trad. Ketty Nagel. — Milano: Fratelli Treves, 1900. — 406 s.: il.; 21 cm.
Stanowi dodatek do: „Corriere illustrato della domenica”.

45. Quo vadis?: romanzo / trad. Ketty Nagel. — Milano: Fratelli Treves, 1900. — 379 s.; 18 cm. (Biblioteca amena; 579).
Toż:

a. Quo vadis?: romanzo / [trad. Ketty Nagel]; ill. da 54 diseg ni di Adriano Minardi. — Milano: Treves, 1901. — 461 s.: ill.; 24 cm.

b. [Trad. Ketty Nagel]. — 1906. — 463 s.: ill.; 25 cm. — ill. da 54 diseg ni di Adriano Minardi.

c. 17 miglialio. — 1911. — 19 cm. — (Biblioteca amena; 579).

d. [Trad. Ketty Nagel]. — 1913. — 429 s., [8] tav.; 4°. — Edizione cinematografica, cioè illustrata da quadri tratti dalle films della società italiana cines.

e. [Trad. Ketty Nagel]. — 1914. — 429 s., [8] tav.; 30 cm. — Edizione cinematografica, cioè illustrata da 78 quadri tratti dalle celebri films della Società italiana Cines.
f. 19. migliaio — 1914. — 19 cm. — (Biblioteca amena; 579).
g. 20. migliaio. — 1914. — 19 cm.
h. 1919. — 19 cm.
i. 1925. — 19 cm.
j. [Trad. Ketty Nagel]. — Treves, 1926. — 429 s., [7] c. di tav.: ill.; 31 cm. — Edizione cinematografica, cioè illustrata da 78 quadri tratti dalle celebri Films della società italiana Cines.
k. Treves, 1927. — 19 cm. — (I grandi scrittori italiani e stranieri).

Natoli, Domenico
[KOMIKS]

46. Quo vadis? / rid. e ill. di Domenico Natoli. — Milano: Laboratorio Chimico Farmaceutico E. Granelli, 1952. — 48 s.; 8 x 17 cm. — (Collana di libri celebri ridotti e illustrati; 9).

Oberosler, Giuseppe
[PRZEKŁAD OPARTY NA WERSJI F. VERDINOIS]
47. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / versione italiana purgata con note di Giuseppe Oberosler; illustrata dal pittore E. Gallieni. — Milano: Paolo Carrara, 1900. — 478 s.: ill.; 23 cm.
Toż:
a. Edizione purgata. 1900. (Biblioteca illustrata).
b. 1908. — 19 cm.
c. Sesto S.Giovanni: Madella & C., 1931. — 19 cm.

Onesti, Rosa
Zob. Calzecchi Onesti, Rosa Orsini, Luigi
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY OPARTA NA WERSJI BALDINI & CASTOLDI Z 1900 ROKU]
48. Quo vadis? / rid. di Luigi Orsini. — Brescia: La Scuola, 1949. — 300 s.: [17] c. di tav.: ill.; 23 cm.
Toż: 1953. — 300 s.: [14] c. di tav.: ill.; 22 cm. — (I libri sempre vivi).

Ottino Foglino, Lina
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY OPRACOWANA NA PODSTAWIE T. ZUCCONIEGO. WERSJA IDENTYCZNA, ALE SKRÓCONA W STOSUNKU DO WERSJI A. COCCI]
49. Quo vadis?: romanzo / trad. di Lina Ottino Foglino. — Milano: Ed. Cavallotti, 1952. — 184 s.; 16 cm. — (Smeraldo; 36).

[SKRÓCONE WERSJE ADAPTACJI OTTINO FOGLINO WYDANO ANONIMOWO W WYDAWNICTWACH AMZ i BRI]

50. Quo vadis? / ill. Roberto Molino. — Milano: AMZ Editrice, 1962. — 143 s.: ill.; 24 cm. — (Superbirilli).
Toż:
a. Cop. di B. Bodini. — ©1962. — 110 s., [4] c. di tav.: ill.; 24 cm. — (I birilli 3. ser; 41).
b. Cop. B. Bodini. — 3 ed. riv. e corr. — 1962. — 115 s., [4] c. di tav.: ill.; 24 cm.
c. 1963. — 115 s. [4] c. di tav.: ill.; 25 cm. — (I classici per la gioventù).
d. 1967.
e. Cop. di B. Bodini. — 5 ed. riv.e corr. 1972. — 24 cm. — (I Birilli 3 ser; 41).

51. Quo vadis? / cop. e ill. Ivan Gongalov. — Nuova ed. — Milano: AMZ, 1983. — 119 s., [6] c. di tav.: ill.; 25 cm. — (Nuovi birilli; 23).
Toż: 1985. — 119 s. — (Nuovi birilli).

52. Quo vadis? / cop. di C.A. Michelini; ill. R. Molino. — Milano: BRI, 1967. — 115 s.: il.; 25 cm. — (I classici per la gioventù)
Toż:
a. 1971.
b. 1971.
c. 1972.

Paganin Laurenzi, Marcella
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
53. Quo vadis? / a cura di Marcella Paganin Laurenzi; ill. Guy. — Torino: SAIE, 1969. — XVI, 400 s., [13] c. di tav.: ill.; 25 cm.
54. 1972. — XVI, 400 s., [12] c. di tav.: ill.; 25 cm. — (Biblioteca dei ragazzi; 22).

Pananti, Carla
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]

55. Quo vadis? / trad. Carla Pananti; ill. Luigi Togliatto. — Torino: SEI (Società Editrice Internazionale), 1951. — 202 s.: ill.; 22 cm.

Toż:
a. 1953.
b. 1961. — 195 s. [4] c. di tav.: ill.
c. 1965.

Pastori, Giacomo
Por. Baldini & Castoldi

Perri, Francesco
[ADAPTACJA DLA DZIECI]

56. Quo vadis?: romanzo / narrato da Francesco Perri; ill. da Marina Battigelli. — Torino: UTET, 1940. — 122 s.: ill.; 25 cm. — (La Scala d’Oro Ser. 5; 4).

Toż:
a. 1942.
b. 1944.
c. 1958. — 25 cm. — (La Scala d’Oro Ser. V; 2).
d. 1978.

Pitta, Alfredo
[PARAFRAZA POWIEŚCI OPARTA NA NIEZIDENTYFIKOWANYM ŹRÓDLE]

57. Quo Vadis? / nuova traduzione integrale di Alfredo Pitta. — Roma: Editoriale Romana, 1940. 559 s.; 21 cm. — (Delta)

Toż: 1944.

Premoli, Palmiro
[PRZEKŁAD Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OPARTY NA WERSJI J. CURTINA]
58. Quo vadis: racconto storico dei tempi di Nerone / trad. italiana di Palmiro Premoli e Francesco Groppetti; ill. di G. Marchi. — Lodi: Tipografi a Editrice E. Wilmant, 1900. — 496 s., [20] c. di tav.: ill.; 20 cm.

59. Quo vadis / nuova traduzione di Palmiro Premoli; con 65 illustrazioni originali di Luca Fornari. — Milano: Società Ed. Milanese, [19-]. — 544 s.: ill.; 24 cm. — (Biblioteca romantica illustrata).

Toż:
a. Quo vadis…?: racconto del tempo di Nerone. — Società Ed. Milanese Educativa, [19..?]. — 468 s.: 19 cm.
b. trad. perfetta dal testo polacco. — 1906. — 25 cm.
c. 1907. — 544 s.; 23 cm.
d. 1910.

60. Quo vadis?: romanzo. — Milano: Casa Editrice Bietti, 1933. — 418 s.; 20 cm. — (Biblioteca internazionale, 152).
Toż:
a. 1941. — 418 s.; 19 cm. — (Nuovissima collezione letteraria; 124).
b. Quo vadis?: romanzo. — Milano: Bietti, 1946. — 418 s.; 19 cm.
c. 1951.
d. 1953.
e. 1959. 18 cm. (Folgore).
f. 1961. — 421 s.; 18cm.
g. 1964.

Racowska, Maria
Por. Fabietti Ettore

Rickler, Ruggero
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
61. Quo Vadis? / ill. Gianni Benvenuti. In cofanetto con: Ben-Hur e Fabiola. — Milano: Ed. Piccoli, 1983. — 319 s. — (Grande Biblioteca della Volpe).

62. Quo Vadis?. — Milano: Accademia, ©1983. — 319 s.: ill.; 24 cm. — (I romanzi classici).

Rios, Irma
63. Quo Vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / nuova versione italiana di Irma Rios. — Milano: Casa Editrice B. Manzoni (Casa Editrice Internazionale), 1901. — 431 s.; 21 cm. — (Biblioteca economica rèclame illustrata). Zawiera reklamy.

Rossi, Anita
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
64. Quo vadis? / a cura di Anita Rossi; ill. Alvaro Mairani, C. Galleni. — Bologna: Ed. G. Malipiero, 1955. — 165 s.; [4] c. di tav.; 8°.
Toż:
a. 1955. — 164 s.: ill.; 25 cm. — (Galleria dei grandi romanzi ; 38).
b. ill. Alvaro Mairani, A. D’Agostini. — Ozzano Emilia: G. Malipiero, 1967. — 154 s., [4] p. tav.: lil.; 25 cm. — (Galleria dei grandi romanzi; 38).
c. ill. Alvaro Mairani, A. D’Agostini. — G. Malipiero, 1968. — 154 s., [4] c. di tav.; 25 cm
d. ill. Alvaro Mairani, A. D’Agostini. — Ozzano Emilia: G. Malipiero, 1969. — 154 s., [4] c. di tav.; 25 cm. — (Bibliotic. Romanzi; 3) (Topobiblo).
e. 1969. — 154 s.: ill.; 25 cm. — (Galleria dei grandi romanzi; 38).
f. 1970. — 154 s., [4] p. tav.: ill.; 25 cm. — (Galeria dei grandi romanzi; 38).
g. ill. Alvaro Mairani, A. D’Agostini. — Ozzano Emilia (Bolog na): G. Malipiero, 1973. — 154 s., [4] c. di tav.; 25 cm. — (Bibliotic).

Rovinelli, Attilio
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY OPARTA NA PRZEKŁADZIE P. V ALERY]
65. Quo vadis? / trad. Attilio Rovinelli; ill. Albertarelli. — Milano: Carroccio, 1953. — 159 s., [8] c. di tav.; 26 cm. — (Fantasia; 17).
Toż:
a. Carroccio-Aldebaran, 1958. — 161 s., [3] c. di tav.: ill.; 23 cm. — (Fiordaliso; 2).

b. Bolog na: Carroccio, 1961. — 161 s., [4] c. di tav.: ill.; 20 cm. — (Collana Mughetto).

Salvadori, Enrico
Por. Migliarini Bellezza, Alessandra
66. Quo vadis? / nuova traduzione ad uso della gioventù e delle famiglie del prof. Enrico Salvadori; con introduzione storica archeologica del prof. Orazio Marucchi e con una pianta topografica di Roma dei tempi di Nerone. — Roma: Desclée, Lefebvre & C.; [Torino]: Paravia, 1901 (dr. 1900). — XXXIX, 497 s., [1] c. di tav. ripieg.: c. geogr.; 20 cm.
Toż:
a. 2 ed. riv. e corr. — Roma: Desclée, Lefebvre & C.; [Torino]: G.B. Paravia & C., 1901 — [Brak mapy].

b. 3 ed. riv. e corr. — 1908. — 19 cm.
c. Quo vadis?: romanzo storico. — 5 ed. riv. e corr. — Roma [etc.]: Desclée e C.; [Torino]: G. B. Paravia, 1913.

d. Quo vadis?: romanzo storico. — 6 ed. — Roma: Desclée, Lefebvre; Torino: Lattes, 1914. — 19 cm.

e. 7 ed. — Torino: Società Editrice Internazionale, 1923. — XXXII, 413 s.: ill.; 23 cm.

f. [ill. originali di Jan Styka]. — 8 ed. riv. e corr. (2. di questa Società). — [Torino]: Società Editrice Internazionale, 1925. — XXXII, 413 s.: ill., 1 c. geogr. di Roma ai tempi di Nerone; 23 cm.

g. [ill. originali di Jan Styka]. — 8 ed. riv. e corr. — Torino: Società Editrice Internazionale, 1930. — XXXII, 413 s., [11] c. di tav.: ill.; 23 cm.

h. [ill. originali di Jan Styka]. — Nuova ed. riv. e corr. — [Torino]: Società Editrice Internazionale, 1933. — XXXII, 413 s, [12] c. di tav.; 23 cm.
i. Nuova ed. riv. e corr. — Torino: Società Editrice Internazionale, 1939. — XXXII, 413 s., [12] c. di tav.; 8°.
j. [ill. originali di Jan Styka]. — Ristampa della nuova ed. riv. e corr. — Torino: Società Editrice Internazionale, 1941. — 413 s., [7] c. di tav.: il.; 23 cm.
k. Quo vadis?: romanzo storico. — Torino: Società Editrice Internazionale, 1944. — XXXII, 413 s.: tav.; 23 cm.
l. tav. fuori testo del pittore Jan Styka. — Nuova ed. riv. e corr. — Torino: Società Editrice Internazionale, 1950. — XXXII, 413 s., [11] k. tabl.: il.; 23 cm.
m. [ill. originali di Jan Styka]. — Nuova ed. riv. e corr. — Torino: Società Editrice Internazionale, 1952. — XXXII, 413 s., [11] c. di tav.: ill.; 23 cm.
n. Torino: SEI, 1956. — XXXII, 413 s., [12] c. di tav.: ill.; 21 cm.

Sgarbossa, Mario
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY OPARTA NA WERSJI T. ZUCCONIEGO]
67. Quo vadis? / riveduto e condensato da Mario Sgarbossa; ill. Yasminka. — Firenze: Salani, 1973. — 253 s.: il., tab.; 24 cm. — (I grandi libri N.S; 55).

Toschi, Gastone
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
68. Quo vadis?: romanzo / versione di G. Toschi. — Milano: Ed. La Sorgente, 1953. — 191 s., [6] c. di tav.; 23 cm
Toż:
a. 1953. — 189 s., [3] s.; 23 cm.
b. 1954. — 189 s., [7] c. di tav.: ill. — (Teen Agers; 13).
c. 1956. — 189 s., [6] c. di tav.: ill. — (Teen Agers).
d. 1959. — 154, [1] s., [6] c. di tav.: ill.; 25 cm. — (Folgore; 21).
e. 1968. — 147, [5] p. tav.: ill.; 26 cm. [ilustracje barwne na podstawie kadrów z filmu LeRoya]

f. 1970.
g. 1975. — 147 s., [4] c. di tav.: ill.; 24 cm. — (Quadrifoglio).

69. Quo vadis?: romanzo / trad. Gastone Toschi. — Milano: Bietti, 1959. — 418 s.; 18cm. — (Folgore).
Toż: 1961. — 421 s.

Treves, Eugenio
[ADAPTACJA DLA DZIECI]

70. Quo vadis?: romanzo / narrato da Eugenio Treves; ill. da Marina Battigelli. — Torino: UTET, 1936. — 122 s.: il.; 26 cm. — (La Scala d’Oro Ser. 5; 4).

Toż: 1936. — 124 s.; 8°.

Valera, Paolo
[PRZEKŁAD Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE WERSJI J. CURTINA]
Zob. także Rovinelli, Attilio
71. Quo vadis: narrazione del tempo di Nerone / trad. italiana di Paolo Valera. — Milano: Sonzogno, dr. 1900. — 391 s.; 18 cm. — (Biblioteca romantica economica; 293).
Toż:
a. Società Editrice Sonzog no, 1915. — 391 s.; 18 cm.
b. Società Editrice Sonzog no, 1925. — (Collezione Sonzog no; 3).
c. Società Editrice Sonzog no, 1926. — 18 cm. — (Collezione Sonzog no; 3).
d. Ristampa ed. precedente 1926. — Società Editrice Sonzogno, 1951. — 19 cm. — (Collezione Sonzog no; 7).

Valle, Guglielmo
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
72. Quo vadis? / a cura di Guglielmo Valle. — Brescia: La Scuola, 1958. — 202 s.: [6] k. tab.: il.; 24 cm.
Toż:
a. 2 ed. — 1962. — (Classici di ogni tempo per i ragazzi).
b. 3 ed. — 1966. — [3] c. di tav. — (Classici diogni tempo per i ragazzi).
c. 1968. — 125 s.: ill.; 22 cm. — (I primi) [wersja skrócona].
d. 1969. — 125 s.: ill.; 22 cm. — (I primi) [wersja skrócona].

e. ill. Carlo Galleni. — 4 ed. rinn. — 1972. — 203 s., tav. — (Millelibri. I classici; 30).

f. 1977. — 125 s.: ill.; 22 cm. — (I primi) [wersja skrócona].

Verdinois, Federigo
Por. Arabia Vincenzo; Oberosler Giuseppe
73. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / prima versione italiana autorizzata dall’autore trad. F. Verdinois // Corriere di Napoli. — 2.10.1898–20.0 2.1899.

74. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / prima versione italiana autorizzata dall’autore di Federigo Verdinois. — Napoli: Libreria Detken & Rocholl, 1899. — XVII, 524 s.; 19 cm.
Toż:
a. 2. ed. — 416 s.; 18 cm.
b. 3. ed. — Detken & Rocholl. — 479 s.; 20 cm.
c. 4. ed. — Detken & Rocholl. — 479 s.; 20 cm.
d. 5. ed. — 479 s.: 1 portr.; 20 cm.
e. 6. ed. — Detken & Rocholl. — 479 s., [3] c. di tav.: il.; 20 cm.
f. Versione italiana di Federigo Verdinois: unica autorizzata dall’autore. — 1900. — 479 s.: 1 ritr.; 19 cm.
g. Versione italiana di Federigo Verdinois: unica autorizzata dall’autore. — Nuova ed. riveduta e purgata. — Napoli: Detken e Rocholl, 1900. — XVI, 440 s.: 1 ritr.; 19 cm.
h. Versione italiana di Federigo Verdinois. — Nuova ed. economica pubblicata
il 22 decembre 1900. — 1901. — 479 s., [1] c. di tav.: ill.; 19 cm.
i. 1908.
j. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / versione italiana di Federigo Verdinois unica autorizzata. — Napoli: Libreria Detken & Rocholl: B. Johannowsky, 1914. — [6], 479 s.: 1 ritr.; 17 cm.

k. 1924. — [4], 479 s.: 1 ritr.; 17 cm.

75. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / versione italiana di Federigo Verdinois unica autorizzata dall’autore. — Ed. riv. e purgata ad uso della gioventù e delle scuole con approvazione ecclesiastica. — Napoli: Libreria Detken & Rocholl, 1909. — XVI, 440 s.: 1 ritr.; 19 cm.

PLAGIAT WERSJI F. VERDINOIS

76. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / ill. del prof. Fabio Fabbi. — Milano: Gloriosa, 1921. — 286 s.: ill.; 28 cm.

Toż: 1923. — 29 cm.
PLAGIAT PRZEKŁADU F. VERDINOIS
77. Quo vadis? Racconto storico dei tempi di Nerone. — Roma: Editoriale Romana, 1944. — 398 s.; 23 cm.

Villa, Carlo
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]

78. Quo vadis?: romanzo / trad. dal testo polacco di Carlo Villa. — Milano: Ed. Giachini, 1953. — 290 s.: ill.; 21 cm. — (I grandi romanzi illustrati; 1).

Toż: Quo vadis?. — Giachini. — 288 s.: il.; 21 cm.

Zucconi, Tito
[PRZEKŁAD Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE WERSJI J. CURTINA]
Por . także Banti Rita, Coccia Alfredo, Collini Clara, Ottino Foglino Lina, Sgarbossa Mario
79. Quo vadis?: romanzo storico del tempo di Nerone / versione italiana con note del prof. Tito Zucconi. — Firenze: A. Salani, 1900. — 2 vol.: ill.; 19 cm.
T. 1. — 256 s., [1] c. di tav. — (152).
T. 2. — 304 s., [1] c. di tav. — (153 ).
Toż:
a. disegni di Carlo Jouas e Carlo Chiostri. — Tip. Adriano Salani Edit., 1905. — 520 s.: 1 ritr.
b. 1907. — (Biblioteca Salani illustrata)
T. 1. — 256 s.
T. 2. — 304 s.
c. 1915. — 636 s.: tav.; 16 cm — (Collezione Salani Romanzi; 22)
d. Salani, 1916. — 396 s., [1] c. di tav.: ill.; 16 cm.
e. 1916. — (Biblioteca Salani illustrata).
T. 1. — 256 s.
T. 2. — 304 s.
f. Salani, 1920. — 636 s.; 16 cm.
g. Salani, 1922. — 636 s., 1 c. di tav.: ill.; 16 cm. — (Collezione Salani; 22).
h. 1923. — 566 s.; 16°.
i. Salani, 1924. — 636 s.; 16 cm.
j. Disegni dei pittori Carlo Jouas e Carlo Chiostri. — 1926. — 520 s.: ill.; 22 cm.
k. 1927. — 432 s.; 19 cm.

l. [Trad. Tito Zucconi]. — 1929. — 636 s., [1] c. di tav.: ill.; 16 cm. — (Collezione Salani; 22).

m. 1931. — 636 s., [1] c. di tav.: ill.; 16 cm. — (Collezione Salani).
n. (dr. 1934). — 432 s.; 19 cm.
o. (dr. 1934). — 636 s., [1] c. di tav.: ill.; 17 cm.
p. [Firenze]: Salani (dr. 1953). — 396 s.; 16 cm. — (Grandi romanzi Salani; 157).
[wydanie skrócone]

80. Quo vadis?: edizione per la gioventù / [trad. Tito Zucconi]. — Firenze: A. Salani, 1938. — 576 s., [1] c. di tav.: ill.; 16 cm. — (Biblioteca delle sig norine; 28).
81. Quo vadis? / trad. e note di Tito Zucconi. — Milano: A. Mondadori, 1984. — 651 s.; 18 cm.
Toż:
a. Quo vadis?: romanzo storico del tempo di Nerone. — A. Mondadori. — 394 s.; 20 cm. — (I grandi romanzi; 2).
b. 1996. — XIV, 387 s.; 20 cm. — (Leggere i classici; 45). — ISBN 88-04-41721-8.
c. introduzione di Witold Gombrowicz. — 2001. — XX, 651 s.; 19 cm. — (Oscar classici; 541). — ISBN 978-88-04-49577-2. — ISBN 88-04-49577-4.

d. 2016. — XX, 652 s.; 19 cm. — (Oscar classici; 75). — ISBN 978-88-04-67 085-84.

BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW O NIEUSTALONYM AUTORSTWIE — UKŁAD WEDŁUG WYDAWNICTW, SZEREGOWANIE CHRONOLOGICZNE

ACCADEMIA (Milano)
[por. Rickler, Ruggero]

A.L.I.
82. Quo vadis?: romanzo storico dei tempi di Nerone / traduzione integrale. — [S. l.]: A.L.I, [19..]. — 397 s.; 20 cm

AMZ Editrice (Milano)
[por. Ottino Foglino, Lina]

A.R.A. (Agenzia Religiosa Artistica) di G.Gasparini
[por. Baldini Castoldi & C.]

Baldini Castoldi & C.
[prawdopodobnie przekład Borellego, Francesconiego i Giovannetti (piszącej pod pseudonimem Irma Rios)]

83. Quo vadis: racconto storico dei tempi di Nerone / Henryk Sienkiewicz. Nuova versione italiana. — Milano: Baldini Castoldi & C., 1900. — 416 s.; 19 cm.

Toż:
a. 2 ed. nuova versione italiana.
b. 3 ed. nuova versione italiana. — Baldini & Castoldi. — 18 cm.
c. 4 ed. rist. — 1901. — 19 cm.
d. 6 ed. rist. — Baldini & Castoldi, 1903. — 420 s.
e. 7 ed. rist. — Baldini & Castoldi, 1912. — 394 s.; 20 cm.
f. Baldini & Castoldi, 1924. — 373 s.; 20 cm.

PLAGIAT WERSJI BALDINI & CASTOLDI Z 1900 ROKU
84. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / Enrico Sienkiewicz. — Nuova versione italiana. — Milano: Società Anonima Editrice “La Poligrafi ca”, 1900. — 416 s.; 20 cm.

85. Quo vadis? — Firenze: Casa Ed. Italiana Quattrini, 1913. — 226 s.; 16°. — (Biblioteca amena Quattrini; 46).

Skrócony plagiat.

OCENZUROWANY PLAGIAT PRZEKŁADU BALDINI & CASTOLDI Z 1900 ROKU

86. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone / espurgato e ridotto ad uso della gioventù, dal sac. Giacomo Pastori. — Milano: Benedetto Bacchini, 1903. — 416 s.; 19 cm.

WERSJA OCENZUROWANA NA PODSTAWIE WERSJI BALDINI & CASTOLDI Z 1900 ROKU
87. Quo vadis…?: racconto del tempo di Nerone. — Milano: A. R. A. di G. Gasparini, 1934. — 479 s., [6] c. di tav.: ill.; 20 cm

88. Quo vadis…?: racconto del tempo di Nerone. — Milano: “La S. Paolo” Agenzia Religiosa Artistica di Giuseppe Gasparini, 1931. — 483 s.; 19 cm.

Toż: 1945.

B.E.A. (Milano)
[MINIATUROWA ADAPTACJA POWIEŚCI PODZIELONA NA 6 ZESZYTÓW]
89. Quo vadis? Libro 1: La schiava misteriosa. — Milano: B.E.A. 195[.]. — 15 s.; 7,5 cm.
Toż:
a. Quo vadis? Libro 2: Il rapimento di Licia. — Milano: B.E.A. 195[.]. — 15 s.; 7,5 cm.
b. Quo vadis? Libro 3. — Milano: B.E.A. 195[.]. — 15 s.; 7,5 cm.
c. Quo vadis? Libro 4. — Milano: B.E.A. 195[.]. — 15 s.; 7,5 cm.
d. Quo vadis? Libro 5: La persecuzione. — Milano: B.E.A. 195[.]. — 15 s.; 7,5 cm.
e. Quo vadis? Libro 6. — Milano: B.E.A. 195[.]. — 15 s.; 7,5 cm.

BRI (Milano)
[por. Ottino Foglino, Lina]

Casini (Milano)
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
90. Quo vadis? / ill. di Salvatore Pezone. — Versione integrale. — Milano: Casini, 1987. — 287 s., [6] c. di tav.: ill.; 25 cm. — (I classici).

C.D.C. (Milano)
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
91. Quo vadis: romanzo storico: riduzione. — Milano: C.D.C; Madrid: S.A.P.E, ©1986. — 376 s.; 20 cm. — (I grandi geni della letteratura universale). — ISBN 84-401-1436-2.

92. Quo vadis: romanzo storico: riduzione. — Genève: © Èditions Ferni, 1972. — 376 s.; 18 cm — (na licencji C.D.C. Milano).

CDE (Milano)
93. Quo vadis?: romanzo storico del tempo di Nerone. — Milano: CDE (dr. 1984). — 554 s.; 21 cm.

Casa Ed. Italiana Quattrini (Firenze)
[por. Baldini Castoldi & C.]

Edicola San Paolo (Alba)
[KOMIKS]
94. Quo vadis / scen. Renata Gelardini; ill. Rodolfo Torti. — 48 plansz kolorowych // Il Giornalino: Il grande giornale dei ragazzi. — 1 III 1981, n. 9 –19 III 1981, n. 16.
a. [cz. 1] //. — n. 9, s. 32–37
b. [cz. 2] //. — n. 10, s. 30–35
c. [cz. 3] //. — n. 11, s. 6–11
d. [cz. 4] //. — n. 12, s. 6–11
e. [cz. 5] //. — n. 13, s. 32–37
f. [cz. 6] //. — n. 14, s. 30–35
g. [cz. 7] //. — n. 15, s. 6–11
h. [cz. 8] //. — n. 16, s. 30–35.
[Czasopismo wydawane przez Edicola San Paolo]

Ed. Paoline (Cinisello Balsamo, Roma, Vicenza)
Zob. poz. 42, 43, 102.

Editoriale Romana (Roma)
[por. Verdinois, Federigo]

Fratelli Melita / Fratelli Melita Editori (La Spezia)
[ADAPTACJA DLA MŁODZIEŻY]
95. Quo vadis? / ill. di Salvatore Pezone. — La Spezia: Fratelli Melita [1987]. — 287 s.: ill; 25 cm. — (I classici).
Toż: Fratelli Melita Editori, 1991. — 287 s.: ill., 6 c. di tav. ; 25 cm.

Gloriosa (Milano)
[por. Verdinois, Federigo]

I.M.O. (Roma)
96. Quo vadis. — 70 plansz czarno-białych, 422 kadry // I vostri Film-Romanzo. — Anno I, 20 XII 1954, nr 22. — 70 s.
Czasopismo wydawane przez I.M.O.
Toż: // I vostri Film-Romanzo. — IV 1961, nr 62 — [wydawnictwo Nova].
Fotokomiks.

Istituto Missionario Pia Società San Paolo (Roma)
Zob. poz. 102.

La S. Paolo, Agenzia Religiosa Artistica di Giuseppe Gasparini
[por. Baldini Castoldi & C.]

Libreria Roux di R. Streglio (Torino)

97. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone. — Torino: Libreria Roux di R. Streglio, 1900. — 416 s. ; 19 cm.

Mondadori (Milano)

98. Quo vadis? // Riduzione di Augusto Mig nucci, illustrazioni di Sergio Toppi. “Topolino”. — 1958.

Cz. 1: Nr 200, s. 115–119.
Cz. 2: Nr 201, s. 115–130.
Czasopismo wydawane przez Mondadori.
Panini Franco Cosimo (Modena)

99. Quo vadis? Modena: Panini Franco Cosimo, 1995. — 144 s. — (I superclassici). — ISBN 8876865632.

Paoline (Alba, Roma, Vicenza)
Zob. poz. 102.

Pia Società San Paolo / Pia Società Figlie di San Paolo (Alba, Catania, Messina, Roma)
Zob. poz. 102.

Ponte Sisto (Roma)
[przedruk wersji F. Bideriego]
100. Quo vadis? — Roma: Ponte Sisto, 2016. — 528, [2] s.: ill.; 24 cm. — (Ombre). — ISBN 978-88-992 90-17–7.

S.A.P.E. (Madrid)
Zob. C.D.C. (Milano)

S.A.S. (Torino)
101. Quo vadis?: romanzo storico dei tempi di Nerone. — [Torino]: S.A.S [1946?]. — 636 s.; 17 cm.

San Paolo (Cinisello Balsamo)
Zob. poz. 42.

Scuola Tipografica Editrice (Alba)

102. Quo vadis?: racconto storico dei tempi di Nerone. — Nuova ed. interamente riv. —
Alba: Scuola Tipografi ca Editrice, 1923. — 367 s.; 20 cm. — (T.E.L; 87).

a. Ed. 3. — Alba ; Roma: Pia Società San Paolo, [19..]. — 487 s.: ill. ; 19 cm.

b. Quo vadis?: romanzo storico dei tempi di Nerone. — Alba; Roma; Catania: Pia Società San Paolo, [193.]. — 525 s.; 18 cm.

c. Alba; Messina; Roma: Pia Società San Paolo, 1934. — VII , 600 s.
d. Roma; Alba: Pia Società Figlie di San Paolo, 1938. — 444 s.; 21 cm.
e. Roma: Istituto Missionario Pia Società San Paolo, 1942. — 531 s.; 19 cm.
f. Roma [etc.]: Istituto Missionario Pia Società San Paolo, 1944. — 471 s. — (Aquila).
g. Alba [etc.]: Pia Società San Paolo, 1946. — 636 s.; 18 cm. — (La spiga; 1).
h. Alba: Paoline, 1950. — 643 s.; 18 cm. — (La spiga; 1).
i. [s. l.]: Paoline, 1953. — 455 s., [11] c. di tav.; 22 cm.
j. Roma: Ed. Paoline, 1955. — 467 s.: il.; 21 cm.
k. Vicenza: Ed. Paoline, 1956 (Tip. Pia Soc. S. Paolo). — 551 s.; 19 cm. — (I libri del focolare; 15).
l. Vicenza: Ed. Paoline, 1958.
m. Alba: Ed. Paoline, 1959. — 455 s., [16] c. di tav.: ill.; 21 cm.
n. 4 ed. — Vicenza: Ed. Paoline, 1961. — 547 s.; 19 cm.
o. 5 ed. — Vicenza: Ed. Paoline, 1962. — 471 s.; 19 cm. — (I libri del focolare; 15).
p. Vicenza: Ed. Paoline, 1964. — 472 s., 15 cm.
q. 7 ed. — Vicenza: Paoline, 1965. — 472 s.; 19 cm. — (I libri del focolare; 15).
r. 8 ed. — Vicenza: Paoline, 1967.
s. Vicenza: Ed. Paoline, 1971. — 472 s.; 17 cm. — (I libri del focolare; 15).
t. 10 ed. — Vicenza: Ed. Paoline, 1975. — 498 s.; 19 cm. — (I libri del focolare).
u. 11 ed. — Roma: ed. Paoline, 1978. — 498 s.; 19 cm. — (I libri del focolare; 15 ).

SEPIM
[KOMIKS]
103. Quo vadis?: libera riduzione dal romanzo / scen. A. Reanda; ill. Milano: SEPIM, 1967. — 182 s.: 180 plansz czarno-białych; 18 cm. — (Collana Romanzi Celebri: CRC; 8).

Società Anonima Editrice “La Poligrafica” (Milano)
[por. Baldini Castoldi & C.]

Stamperia Nazionale Braille (Firenze)
104. Quo vadis? — Firenze: Stamperia Nazionale Braille, [19..]. — 35 cm.
T. 1. — 208 s.
T. 2. — 210 s.
T. 3. — 206 s.
T. 4. — 230 s.
T. 5. — 214 s.
T. 6. — 198 s.
Tekst tylko brajlem.

Universo S. R.L. (Milano)
[ KOMIKS]
105. Quo vadis? / scen. L. Gins; ill. Giulio Bertoletti // Grand Hotel. — 14 III 1964, nr 925 — 1 VIII 1964, nr 945.
Toż: (wydaw. zwarte) Milano: Universo S.R.L., 1967. — 64 s. — (I romanzi di Grand Hotel; 128).
Czasopismo wydawane przez Universo S.R.L.

Przypisy

 1. Ostatnie odnotowane przez nas wydanie powieści Quo vadis w formie papierowej ukazało się na przełomie 2016/2017 roku w przekładzie T. Zucconiego nakładem wydawnictwa Oscar Mondadori.
 2. Wśród nich można wymienić następujące opracowania: Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Bibliografia wydań polskich i obcojęzycznych, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2016; Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. Henryk Sienkiewicz. 17, t. 3, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Dobrosławy Świerczyńskiej, IBL, Warszawa 2015; E. Damiani, Bibliografia italiana di Sienkiewicz, s. 180–188, w: Nel centenario di Enrico Sienkiewicz (1846–1946), Libreria dell’800 Editrice, Roma 1946; T. Stark, Sienkiewicz w przekładach, „Horyzonty” 1946, nr 8, s. 2–7, http://www.pbc.uw.edu.pl/9990/1/Horyzonty_1946_8.pdf (dostęp: 6.02.2020); M. e M. Bersano-Begey, La Polonia in Italia. Rosenberg E. Sellier,Torino 1949; W. Preisner, Stosunki literackie polsko-włoskie w latach 1800–1939 w świetle bibliografii, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1949; Dzieła Sienkiewicza w przekładach: bibliografia, t. 59, red. J. Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953.
 3. Na temat archiwum księdza Langmana w roku 2017 ukazał się artykuł Dobrosławy Świerczyńskiej Quo vadis e padre Jerzy Langman, s. 274–280, w: Quo vadis la prima opera transmediale. Conferenze 137. Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2017.
 4. a colori — [kolorowe]
  adatt. — adattamento [adaptacja]
  adatt. a cura di — adattamento a cura di [adaptacja pod redakcją]
  adatt., rid. e commenti a cura di — adattamento, riduzione e commenti
  a cura di [adaptacja, skrót i komentarze pod redakcją]
  autotipie — [autotypia]
  c. di tav. — carta di tavola [ilustracja]
  c. di tav. ripieg. — carta di tavola ripiegata [karta z ilustracją, rozkładana/złożona]
  c. geogr. — carta geografi ca [mapa]
  comment. — commento [komentarz]
  cop. — copertina [okładka]
  © — copyright
  corr. — corretto [poprawione]
  disp. — dispensa [zeszyt]
  ed. — edizione, edizioni [wydanie, wydania]
  edit. — editoriale [wydawniczy]
  ed. nuova ed. ill. — edizione nuova ed illustrata [wydanie nowe, ilustrowane]
  espurgato e ridotto ad uso della gioventù — [wersja ocenzurowana i skrócona dla młodzieży]
  fasc. — fascicolo [fascykuł]
  ill. — illustrazione/-i [ilustracja/-e]
  liberamente tratto dal fi lm — [adaptacja filmowa]
  nuova e integrale traduzione — [przekład nowy, pełny]
  p. di tav. — pagine di tavole [strony z ilustracjami/rycinami]
  p. — pagina [strona]
  rid. — riduzione [skrót]
  riduzione libera — [wolna przeróbka]
  rinn. — rinnovata [odnowiona]
  rist. — ristampa [dodruk]
  ristampa anastatica — [przedruk anastatyczny]
  ristampa dell’edizione originale — [przedruk/reprodukcja w postaci faksymile z wydania pełnego]
  ritr. — ritratto [portret]
  trad. riv. e corr. — traduzione riveduta e corretta [wydanie przejrzane i poprawione]
  riv. — riveduto [poprawione]
  riveduto e condensato — [poprawione i skrócone]
  rid. e note a cura di — riduzione e note a cura di [skrót i przypisy pod redakcją]
  riduzione con note per la gioventù — [skrót z przypisami dla młodzieży i dla szkół, pod redakcją]
  rid. e ill. — riduzione e illustrazioni [skrót i ilustracje]
  s. a. — sine anno [brak roku wydania]
  s. l. — sine loco [brak miejsca wydania]
  s. n. — sine nomine [brak nazwy wydawcy]
  scen. — scenario [scenariusz]
  tav. — tavola [ilustracja]
  testo integrale rielaborato da — [wydanie pełne opracowane przez]
  tip. — tipografi a [drukarnia]
  trad. — tradotto [tłumaczenie]
  versione integrale — [pełny przekład]
  vol. — volume [tom]
  voll. — volumi [tomy]