Modernizm w literaturze polskiej XX w.: rekonesans
Włodzimierz Bolecki

Po przeszło stu latach od pojawienia się w piśmiennictwie polskim terminu „modernizm” termin ten nie tylko nadal nie ma ustabilizowanego zastosowania, ale nie ma też ustabilizowanego znaczenia – akceptowanego przez historyków literatury polskiej. Mówiąc w największym skrócie, w polskiej historii literatury XX wieku termin „modernizm” powoduje równocześnie dwa kłopoty: 1) kłopot z terminem oraz 2) kłopot z przedmiotem.

 

Modernizm i tradycje nowoczesności

Kwestie te były już wielokrotnie podejmowane w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim[1]. Generalnie rzecz ujmując, „modernizm” rozpatrywany jest jako konsekwencja procesów cywilizacyjnych i historycznych, określanych terminem „nowoczesność” (modernity). Sam termin jest jednak wieloznaczny. Używany bywa 1) jako określenie idei (filozoficznych, społecznych, artystycznych) oraz procesów cywilizacyjnych trwających przez wiele wieków, 2) wydarzeń historycznych w konkretnym stuleciu, 3) jako nazwa uniwersalnej postawy człowieka wobec świata. Najogólniej rzecz biorąc, termin „modernizm” używany jest w sensie szerokim i wąskim. W sensie szerokim „modernizm” oznacza zespół zjawisk, których dynamikę tworzyło przeciwstawienie tego, co jest w kulturze „stare” i tego, co „nowe” lub – inaczej mówiąc – tego, co „tradycyjne” i tego, co „nowoczesne”. W Europie to przeciwstawienie jest stałym elementem historii kultury. Historycy wymieniają różne fakty, które – mniej więcej od XV wieku – decydowały o tym, co było „nowe” w kulturze europejskiej, a więc: 1) Reformacja, która w Europie postśredniowiecznej była pierwszą wielką zmianą cywilizacyjną – Europa po Reformacji stała się „nowa”. 2) Rewolucja naukowa w wieku XVII (Galileusz, Newton, Leibniz, Kartezjusz). 3) Spór tzw. „nowożytników” ze „starożytnikami” (querelle), który dotyczył współistnienia antyku i kultury współczesnej (XVII w.) i który miał zasadniczy wpływ na rozwój literatury francuskiej. 4) Ideologia Oświecenia, rozumiana jako powiązanie instytucji i norm życia społecznego z myśleniem opartym na racjonalizmie (na ideach umowy społecznej, praw człowieka i obywatela, państwa opartego na prawie etc.) oraz na zakwestionowaniu modelu świata opartego na religii. Z problemem nowoczesności Oświecenia łączył się także kryzys światopoglądowy trwający od końca wieku XVII[2] oraz późniejszy o wiek konflikt pomiędzy cywilizacją a naturą, krytyka idei postępu, instytucji społecznych, np. w pismach J.J. Rousseau. W szerokim sensie początkiem formacji modernistycznej jest więc postśredniowieczna, renesansowa antropologia, a dziejami modernizmu są zmienne w ciągu wieków konsekwencje tej antropologii w historii społecznej, politycznej i w historii kultury (w filozofii, estetyce, sztuce).

W sensie węższym „modernizm” oznacza natomiast idee literackie i artystyczne, które definiują „istotę nowoczesności”, tzn. współczesności, teraźniejszości, epoki bieżącej. Podstawowym faktem cywilizacyjnym dla powstania tych idei był rozwój w XIX w. systemu kapitalistycznego, rewolucja przemysłowa (tzw. industrializacja), dążenie do postępu ekonomicznego, kształtowanie się systemu demokracji parlamentarnej, rewolucja naukowa na przełomie XIX i XX w. (matematyka, fizyka, chemia, nauki społeczne: m.in. etnologia, lingwistyka, psychologia) etc.[3] Od połowy wieku XIX do najważniejszych tradycji, które składają się na współczesne rozumienie terminu „modernizm”, zaliczane są m.in. następujące zjawiska: 1) Oświeceniowo-romantyczna koncepcja „rewolucji estetycznej” (Schlegel, Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka), prowadząca do idei autonomii wartości estetycznych i emancypacji człowieka przez sztukę; 2) Koncepcja modernité (Gautier, Baudelaire), tj. sztuki przedstawiającej współczesność i tematy życia codziennego w ich naturalnym, miejscowym kolorycie, przeciwstawiane sztuce historycznej, posługującej się kostiumem i „ponadczasowymi” rekwizytami. W tej koncepcji estetyka „nowoczesności” polega na odnajdywaniu piękna w tym, co ulotne, przemijalne, określone przez czas i miejsce. Ideałem sztuki nowoczesnej stało się utrwalanie tego, co zmienne i lokalne w teraźniejszości. W malarstwie ideał modernité zrealizowali impresjoniści[4]; 3) Francuski symbolizm w dwóch wariantach, tj. w wariancie stworzonym przez poezję Rimbauda oraz przez poezję Mallarmégo[5]; 4) Tzw. przełom antypozytywistyczny, który był najważniejszym filozoficznym zapleczem modernizmu w sztuce przełomu wieków XIX i XX (np. Lebensphilosphie; fenomenologia); 5) Ruchy awangardowe w Europie, które rozpoczynają się około 1909 r. (kubizm, futuryzm, ekspresjonizm, dadaizm), ale których rozwój i popularność ma także miejsce po roku 1918 (surrealizm)[6]. Ta koncepcja jest dziś charakterystyczna dla krytyki anglosaskiej.

Tak rozumiany modernizm pojawia się jako ruch artystyczny w Europie i USA w drugiej połowie XIX w., i rozwija się w pierwszej połowie XX wieku. Zdaniem jednych badaczy, osiąga on apogeum w latach trzydziestych, zanika w połowie lat sześćdziesiątych (w USA już w latach pięćdziesiątych) i jest zastępowany przez postmodernizm/postnowoczesność. Według badaczy, modernizm rozwija się odmiennie w poszczególnych krajach i trwa przez cały wiek XX – dotyczy to np. Europy Wschodniej. W badaniach nad modernizmem istnieją jeszcze dwie kontrowersje: 1) Niektórzy badacze twierdzą, że terminu „modernizm” używa się próbując nazywać różne zjawiska artystyczne XX w., które faktycznie nie mają ze sobą wiele wspólnego. Dlatego „modernizm” należy rozumieć wąsko – jedynie jako realizację ściśle określonych idei „modernistycznych/modernizmu”, a nie szeroko – jako epokę, w której wszystko ex definitione jest modernistyczne. Inni odwrotnie: „im więcej ograniczeń, tym – paradoksalnie – mniej sensu, w który zasobny jest modernizm”[7]; 2) Uważa się, że modernizm był raczej zjawiskiem uniwersalnym niż regionalnym, narodził się i rozwinął przede wszystkim w krajach zachodnioeuropejskich. Jednak w ostatnich latach podkreśla się coraz częściej, że pomimo wspólnych dla wielu krajów idei modernizm był wewnętrznie bardzo zróżnicowany (chronologia, problemy, konteksty) w zależności od tradycji narodowych oraz wydarzeń historycznych w poszczególnych krajach. Z tego względu różnice pomiędzy narodowymi odmianami modernizmu są, zdaniem wielu badaczy, często wyraźniejsze niż podobieństwa. Dotyczy to różnic pomiędzy modernizmem zachodnio- i wschodnioeuropejskim, ale także pomiędzy modernizmem w obu Amerykach i w Europie Zachodniej czy nawet w krajach anglosaskich i w Skandynawii[8].

 

Strona: 12345

Przypisy

  1. Zob. M. Calinescu The Idea of Modernity, w: Faces of Modernity: Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Bloomington-London 1977, s. 11-92; D. Fokkema, E. Ibish, Modernist Conjectures. A Mainstream in European Literature 1910-1940, London 1987; S. Morawski Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej, „Teksty Drugie” 1994, nr 5-6; E. Możejko Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku, tamże.
  2. P. Hazard Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, (1935), przeł. J. Lalewicz, A. Siemek, wstęp. A. Żurowski, Warszawa 1974.
  3. R. Schleifer The Second Industrial Revolution: History, Knowledge, and Subjectivity, w: Modernism and Time. The Logic of Abundance in Literature, Science, and Culture, 1880-1930, Cambridge, 2000 s. 108-148; P. Childs, Modern, modernism, modernity, w: Modernism, London-New York 2000, s. 12-17; M. Calinescu The Idea of…; R. Squillace From Modernity to Modernism, w: Modernism, Modernity, and Arnold Bennett, London 1997, s. 15-35; P. Luthersson, Modernism och individualitét (English summary, przel. A. Bladh), Stockholm 1993; S. Morawski Na tropach…; S. Bocola The Art of Modernism. Art, Culture, and Society from Goya to the Present Day, Munich-London-New York 1999. Nb. modernizmem nazywany jest także ruch reformistyczny w kościele katolickim na przełomie wieków, który został potępiony przez papieży Leona XII i Piusa V.
  4. J. Baudrillard Modernité, w: Encyclopedia Univenalis, Paris 1985, s. 424-426; Les oublies de la modernité, ed. by C. Debon et H. Cudak, Warszawa 1997.
  5. Zob. H. Friedich Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX w., przeł. E. Feliksiak, 1978.
  6. Zob. m.in. M. Porębski Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław 1965.
  7. S. Morawski Na tropach…, s. 63. Zob. M. Bradbury, J. McFarlane, (ed. by), Modernism. A Guide to European Literature 1890-1930, London 1991; E. Możejko Modernizm literacki…; P. Luthersson Modernism och… ; S. Bocola The Art of Modernism….
  8. Zróżnicowanie modernizmu powoduje, że niektórzy badacze używają tego terminu w liczbie mnogiej, lub wskazują na inność poszczególnych modernizmów. Zob. P. Nicholls At a Tangent: Other Modernisms, w: Modernisms. A literary Guide, London 1995, s. 193-222; S. Eile Modernist Trends in Twentieth-Century Polish Fiction, London 1996, s. 1-18; W.R. Everdell What Modernism Is and What It Probably Isn’t, w: The First Moderns. Profiles in The Origins of Twentieth-Centwy Though, Chicago-London 1997, s. 7; B.G. Carter Modernism, w: Encyclopedia of World Literature, Farmington Hills 1999, s. 278-279; A. Eysteinsson The Concept of Modernism, London 1990; P.M. Mitchell The Concept of Modernism in Scandinavia, w: Facets of European Modernism, Norwich 1985, s. 243-256; J. Symons American Modernism Is Distinct from European Modernism, w: B. Scott (ed. by) American Modernism, San Diego 2000, s. 36-43; C.A. Salgado From Modernism to Neobaroque. Joyce and Lezama Lima, London 2001; W. Krysiński, Modernist Fallacies and Ambiguities of the Modem, w: P. D. Morris (ed.) A World of Slavic Literatures: Essays in Comparative Slavic Studies in Honour of Edward Mozejko, Bloomington: Slavica 2002, s. 211-227; J. Gierus Russia’s Road to Modernity, Warszawa 1998. Jakkolwiek i tu nie ma zgody, np. zdaniem jednych badaczy, modernizm w Skandynawii zaczął się niemal równocześnie z awangardą europejską XX w. (P. Lutersson Modernism och…), według innych, dopiero w połowie wieku XX. (P.M. Mitchell The Concept of… s. 246).